×

Dossier arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Borstlap, diversiteit en Wajongregeling

Diverse dossiers hebben een langere doorlooptijd dan een jaar. We bieden op deze onderwerpen een inkijkje over 2019: waar we nu staan en wat kunnen we verwachten.

Commissie Borstlap
De VCP is in 2019 diverse malen in gesprek geweest met de commissie Borstlap, die zich heeft gebogen over de toekomst van de arbeidsmarkt en begin dit jaar haar eindrapport presenteerde. Ook heeft de VCP input geleverd naar aanleiding van de discussienota die de commissie medio 2019 uitbracht. De VCP heeft bij de commissie in het bijzonder aandacht gevraagd voor werkzekerheid, bescherming van werknemers, gelijk speelveld tussen werkenden, handhaving van regels, human capital en regelruimte. De huidige regels zijn niet in balans en zorgen voor ongelijkheid en onzekerheid bij werkenden. Werkgeversrisico’s kunnen gemakkelijk worden omzeild door het inzetten van flexwerkers en zzp’ers.

Diversiteit
De SER pleit in een advies over diversiteit voor een brede aanpak om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen. De SER kiest bewust voor een integrale aanpak, waarbij de inzet van zowel overheid, bedrijven als individuen nodig is. Volgens de VCP is diversiteit goed voor werknemers én de organisatie: het kan leiden tot betere besluitvorming, bekeken vanuit diverse invalshoeken, meer productiviteit, betere resultaten en meer tevredenheid over en draagvlak onder medewerkers voor het bedrijfsbeleid. De SER heeft het advies in oktober toegelicht aan de Tweede Kamer. Later in dat jaar heeft de Tweede Kamer drie moties aangenomen in lijn met het SER-advies.

Wajong
Het afgelopen jaar trok de VCP op met andere maatschappelijke organisatie om voorstellen van het kabinet met de Wajong van tafel te krijgen. De Wajong is bedoeld voor mensen die voor hun achttiende een ziekte of handicap krijgen en daardoor niet meer kunnen werken.
De maatregel van het kabinet betekent een financiële achteruitgang voor veel Wajongers en kan ertoe leiden dat ze minder gemotiveerd zijn om door te studeren en zichzelf verder te ontwikkelen. Ondanks de kritiek nam de Tweede Kamer het voorstel aan. Door de inzet van de maatschappelijke organisaties zijn wel enkele verbeteringen aangebracht in het wetsvoorstel.

Breed offensief
Ook in 2019 sprong de VCP in de bres voor mensen met een arbeidsbeperking. Het jaar ervoor lukte het ons samen met andere organisaties om de omstreden loondispensatie van tafel te krijgen. De VCP is nu actief betrokken bij het zogeheten Breed Offensief, een brede agenda van het kabinet om mensen met een arbeidsbeperking meer kans te geven op de arbeidsmarkt.
Zo zet de VCP in op keuzevrijheid bij het zoeken naar een jobcoach. Dat is belangrijk omdat er een klik moet zijn tussen een werkzoekende en zo’n jobcoach. Zonder zo’n klik wordt het lastig om iemand succesvol te ondersteunen. Bovendien moet een jobcoach kennis van zaken hebben, vindt de VCP. Ook bij zaken die niet direct met werk te maken hebben, zoals zorg en wonen, is steun nodig, vindt de VCP. “Hulpvragen zijn vaak niet enkel werk-gerelateerd”, zegt beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. In 2020 zal er een wetsvoorstel volgen.

Wia
Binnen de Stichting van de Arbeid zit de VCP in een nieuwe werkgroep die zich bezighoudt met arbeidsongeschiktheid. De werkgroep met daarin ook direct belanghebbenden bekijkt hoe meer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten toch aan het werk kunnen en hoe om te gaan met keuringen. De aanbevelingen van de werkgroep dienen als input voor nieuw beleid, nu bezuinigingen op de WIA niet doorgaan.
Normaal zitten binnen de Stichting van de Arbeid alleen werknemers en werkgevers met elkaar aan tafel, maar hier doen ook direct betrokkenen mee, zoals arbeidsongeschikten, begeleiders en arbeidsdeskundigen. De VCP vindt het belangrijk dat hun ideeën worden meegenomen. Mensen moeten zich erin herkennen. Medio 2020 moet er een advies liggen.

Aov zzp
In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een verzekeringsplicht moet komen voor zelfstandigen. De Stichting van de Arbeid begon in 2019 met het opstellen van een voorstel dat dit mogelijk moet maken. Aan dat voorstel is tot in 2020 doorgewerkt, met betrokkenheid van zelfstandigenorganisaties.

De VCP pleitte al langer voor een verzekeringsplicht voor zelfstandigen, zodat hun risico op arbeidsongeschiktheid net zo is afgedekt als bij werknemers. Voor het functioneren van de arbeidsmarkt is zo’n verplichting beter.