×

Delen van kennis en expertise

In 2023 heeft de VCP de focus gezet op het delen van kennis en expertise. Zo zijn er klankbordgroepen ingezet om bij diverse adviestrajecten de participatie, van de bij de VCP aangesloten organisaties, te vergroten en om van hun kennis gebruik te maken bij het opstellen van adviezen.

Zo zijn er de klankbordgroep ‘Mismatch sociaal medisch beoordelen’, de klankbordgroep ‘Nabestaandenpensioen’, de klankbordgroep ‘Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)’ en de klankbordgroep ‘AI’ ter bespreking van de ontwikkelingen m.b.t. kunstmatige intelligentie. De klankbordgroep ‘Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren’ is betrokken geweest bij het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’. Het klankbord ‘Arbeidsmarktinfrastructuur’ begeleidt de ontwikkelingen m.b.t. de arbeidsmarktinfrastructuur en het loopbaanbegeleidingstraject Toekomstpro(o)f.

Daarnaast kent de VCP enkele netwerken. In het netwerk ‘Cao-onderhandelaars’ wordt informatie gedeeld, die relevant is voor cao-onderhandelaars. Ook organiseert beleidsmedewerker Amerik Klapwijk halfjaarlijks een bijeenkomst. In 2023 was dat op 23 maart en op 14 september. In het netwerk ‘Juridisch medewerkers’ deelt beleidsmedewerker Sacha Heemskerk juridische informatie, die met name relevant is voor de individuele juridisch belangenbehartiging van leden. Ook wordt er regelmatig uitvraag gedaan over de (juridische) praktijk om mee te nemen richting diverse overleggen zoals bijvoorbeeld met het ministerie van SZW en UWV. In het netwerk ‘Medezeggenschap’ zal in het vervolg beleidsmedewerker Erna Bak informatie delen, die van belang is voor OR-leden. Via het Netwerk ‘Communicatie’ worden persberichten en nieuwsbrieven gedeeld met communicatiecontactpersonen van de aangesloten organisaties. Communicatiemedewerker Elena Kamphuis gaat jaarlijks een bijeenkomst voor onderlinge uitwisseling organiseren. Het netwerk ‘Ledenwerving’ wordt getrokken door de bestuursleden Aleid Ringelberg en Chris van Veldhuizen en deelt ervaringen op het gebied van ledenwerving tijdens bijeenkomsten. Het netwerk ‘Zelfstandige professionals’ wordt voorgezeten door Chris van Veldhuizen, die voor de zelfstandige professionals binnen de VCP in de SER-Raad zit. Wanneer er een zzp-smaldeel in de achterban zit, kunnen ze middels dit netwerk contact houden.
Daarnaast is er ook het netwerk VCP- Young Professionals.

We delen onze kennis en expertise van de VCP ook in de media, zie: VCP in de Pers.