×

Netwerkorganisatie

Kennis delen

Kennis overdragen en netwerken. De VCP wil daar samen met haar aangesloten organisaties meer werk van maken. In 2019 werd er concreet vorm aan gegeven met een bijeenkomst speciaal voor CAO-onderhandelaars.

Aanpak van het onderhandelen

De VCP sluit zelf geen CAO’s af, maar vindt het belangrijk om te weten wat er op dit gebied speelt en dat de aangesloten organisaties van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. “We vinden het belangrijk dat onze organisaties kennis met elkaar kunnen delen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk, die de bijeenkomst organiseerde. Naast het uitwisselen van praktische kennis en ervaring was er ook ruimte om de persoonlijke aanpak van het onderhandelen uit te wisselen. Opvallend dat er ondanks de enorme verschillen van doelgroep er aardig wat overeenkomsten waren.

Arbeidsverhoudingen van de toekomst

Vakorganisatie De Unie legde de vraag neer of de rol van vakbonden in het Cao-overleg nog wel voldoende representatief is. De Unie heeft nu onder meer een model ontwikkeld waarbij niet alleen vakbondsleden, maar alle medewerkers binnen een organisatie kunnen aangeven wat ze in een CAO geregeld willen hebben en wat ze van hun huidige arbeidsvoorwaarden vinden. Hierdoor ontstaat meer een soort intermediairs-rol.
Bij sommige vakbonden, met name geüniformeerde beroepen zoals VNV en ACP met een hoge organisatiegraad, speelt de urgentie voor een dergelijke aanpak minder. Beroepsverenigingen hebben een meer persoonlijke band met hun leden waardoor ook de contacten en verwachtingen anders zijn. Hierdoor kunnen besluiten aan de cao tafel direct vertaald worden naar de praktijk en kan het effect beter bepaald worden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Amerik Klapwijk, beleidsmedewerker VCP

Stapeling

Een heel andere bijdrage kwam van politiebond ACP, die net als VNV een hoge organisatiegraad heeft. ACP is aan het werk gegaan met een nieuwe regeling die overbelasting zoveel mogelijk moet voorkomen. Politiemedewerkers krijgen regelmatig te maken met een opeenvolging van belastende elementen, zoals overwerk, werken in de nacht en piketdiensten. Door deze stapeling kan een ongewenst hoge belasting ontstaan, terwijl de inzet officieel ‘netjes’ binnen de normen van de Arbeidstijdenwet blijft. In de politie-CAO 2018/2020 is daarom afgesproken deze stapeling aan banden te leggen door de invoering van een sociaal maximum. Wie daarboven komt, kan gebruik maken van een compensatieregeling.

Kennisdeling

De aanwezigen gaven aan de bijeenkomst zeer op prijs te stellen. In de keuken kijken van een ander is altijd leuk, zo zei Monique van Meerendonk van HZC. En nodigt uit om anders te gaan nadenken. “Er is behoefte aan kennisdeling, ook voor praktische zaken, zoals hoe om te gaan met een weerspannige werkgeversdelegatie bijvoorbeeld. De VCP is voornemens zeker een vervolg te geven aan deze bijeenkomst.