×

Interview Aleid Ringelberg, vice-voorzitter VCP

Ontmoetingen organiseren en actuele thema’s bespreken

Aleid Ringelberg is vice-voorzitter van de VCP sinds 23 november 2022. In gesprek met Aleid over haar ervaring, gezond & veilig werken en ledenwerving, afkomstig uit CMHF-FO.

Wat heeft de meeste indruk op u gemaakt bij de VCP?
“De gestroomlijnde werkwijze van de vakcentrale, de hoogwaardige kennis die aanwezig is en de manier van werken.”

Hoe behartigt u de belangen van professionals bij de VCP?
“Dat zit op twee niveaus, aan de ene kant bij de specifieke verenigingen die echt op inhoudelijk niveau voor de professionals actief zijn met richtlijnen en allerlei ontwikkelingen. Aan de andere kant sta je als vakcentrale voornamelijk voor dat wat in gezamenlijkheid speelt. Alles rondom de ontwikkeling van wetgeving, op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, gezondheidsbeleid, arbeidsmarkt en pensioenen. Dat is allemaal gemeenschappelijk en ook voor de professionals van belang.”

Hoe deelt u uw kennis en ervaring?
“Ik heb eerst onderzoek gedaan en daarna ben ik gaan werken als geneeskundig beleidsmedewerker bij het toenmalige DG van de Arbeid. Daarna werd mijn werk meer coördinerend op het terrein van arbeidsomstandigheden in de richting van arbocuratieve zorg, het tekort aan bedrijfsartsen ook juist in de samenhang met de sociale zekerheid en volksgezondheid. Ik ben op zoek geweest naar de niches waarin ik vond dat mijn kennis meerwaarde zou hebben en zo heb ik veel gedaan op terrein van beleid voor chronisch zieken. Het ging over alle vraagstukken betreffende re-integratie, preventie en zorgen dat mensen met een beperking aan het werk komen. Ik ben ook vrij gauw actief geworden in de vakbond en in de ondernemingsraad. Dat sloot voor mij allemaal op elkaar aan. Een logica van belangen en samen doen en proberen mensen kansen te bieden, ook dat mensen kansen kunnen pakken en daar moet je bij helpen. Lokaal ben ik de politiek ingegaan omdat ik het belangrijk vind dat we met z’n allen de rechtsstaat dragen. Je inbreng tonen en een bijdrage leveren door goed voor elkaar te zorgen en goede beslissingen te nemen. Ik vind het belangrijk dat bestaande kennis benut wordt voor het algemeen belang, dat iedereen er profijt van heeft. Als vakcentrale en aangesloten verenigingen is het belangrijk om je functie op te pakken, ontmoetingen te organiseren, thema’s met elkaar te bespreken. Kortom: mensen een platform te bieden. Het is de kennis waar ik me graag op richt om daar iets mee te doen. Bij SZW heb ik in het kader van kennisoverdracht een vijftal collegesessies gedaan voor collega’s en voor de OR. Ik vind het belangrijk om de kennis binnen de VCP over te brengen: Ik zit in het Algemeen Bestuur en ik ben nu vice-voorzitter, maar ik vind het ook heel interessant om op het onderwerp duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden mee te kijken.”

Hoe wilt u professionals sterker positioneren?
“Binnen VCP zijn we aan het kijken of we nieuwe verenigingen aan ons kunnen binden en wat thema’s zijn om professionals sterker te positioneren want er is in de samenleving veel gaande. Je kan denken aan beroepskwaliteit, aan meer generiek daarover met elkaar in gesprek gaan over de randvoorwaarden, wat is er nodig, wat kunnen we bieden?”
“Je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld een Stichting Beroepseer die voor diverse professionals de afgelopen jaren al heel actief is, als voorzitter van de sector CMHF-FO heb ik daarmee samengewerkt. Ik zit in het bestuur van A&O Fonds Rijk. Wij hebben als CMHF samen met Beroepseer een project gedaan dat gaat over het recht op ambtelijk vakmanschap. Het recht om als professional je werk goed te kunnen doen, dat stelt ook eisen over hoe je werkgever het werk organiseert; daar zie ik heel duidelijk verbinding naar de VCP. Dat is een algemeen item waar we wellicht nog meer mee kunnen doen de komende periode in gezamenlijkheid.”

Bedoelt u in het kader van gezond & veilig werken?
“Ja. De werkgever moet zorgdragen dat de werknemer als professional zijn werk op een kwalitatief goede wijze kan doen. Als de werkgever geen tijd beschikbaar stelt of geen oog wil hebben voor bepaalde kwaliteitseisen die vanuit een specifieke beroepsgroep wel als de stand van de wetenschap of als de norm geldt, dan is dit een probleem voor de professional die zich in de hoek gedrukt kan voelen. Dus werkplezier is heel belangrijk en je blijven ontwikkelen in je werk, dat zie ik ook als belangenbehartiging voor professionals vanuit de VCP. En dan kom je al bij het volgende thema: professionele ruimte. Dit zijn we verder aan het invullen, dat je conform je beroepscodes moet kunnen werken en dat je voldoende positie hebt om wellicht eens nee te kunnen zeggen of wellicht wilt meebesturen in je organisatie om een bepaalde vorm van zeggenschap te hebben op de professionele ruimte.”

Wat vindt u van thuiswerken tijdens en na corona?
“Nog een hele spannende dat thuiswerken. Aan de ene kant scheelt het heel veel reistijd en geeft het mensen meer mogelijkheden om even te bewegen tijdens werk of overdag van de zon te genieten want dat heb je nodig, vitamine D, je moet naar buiten kunnen, dus het geeft ruimte. Aan de andere kant willen we ook graag met collega’s samenwerken en is het fysieke contact gewoon belangrijk. Het zou mooi zijn als bij bedrijven de werkgevers en de werknemers erin slagen om dit samen op een soepele manier in te vullen. Dan geeft dit meer werkplezier, meer gezondheid en misschien ook nog wel meer productiviteit. Het vraagt dan wel om goede afspraken maken en dat je elkaar ook persoonlijk kent. Het vraagt om vertrouwen onderling.”

Hoe gaat het met de ledenwerving: nieuwe doelgroepen benaderen?
“Op individueel niveau lukt het. Op breder niveau moet de strategie nog verder ontwikkeld worden. Daar hebben we die themabijeenkomsten, dialogen, contact met elkaar en onderzoek bij nodig. Niet zozeer vanuit het perspectief van ledenwerving, maar vanuit relevantie voor mensen. Het gaat bij alles uiteindelijk toch om de menselijke maat. Als je de krant van vandaag ziet met een kop over schreefgroei, dan is dat duidelijk. De schreefgroei is gewoon zo groot. Hoe kun je daarmee voor professionals met elkaar proberen verstandige dingen te doen. Sta voor professionals en van daaruit wil je met elkaar verbreden, maar ook verjongen. Je wilt heel graag mensen interesseren om actief te zijn, dat betekent dat er dus faciliteiten moeten zijn om mee te kunnen doen. Dat betekent ook weer tijd en dat kan via CAO’s of dat kan via meer kinderopvang en ruimte voor vrijwilligerswerk.”

Wat zijn de focuspunten voor 2023?
“De hele inbreng vanuit de vakcentrale in relatie tot de inmiddels aangenomen Wet Toekomst Pensioenen is natuurlijk een enorme investering geweest. En daar is nog heel veel voor nodig bij de onderliggende verenigingen, want dan moet het oude systeem worden omgezet in het nieuwe systeem. Het invaren wordt dit genoemd en dat is de verantwoordelijkheid van sociale partners. Ik denk dat daar de vakcentrale dit jaar heel druk mee kan zijn om handreikingen te geven bij dat nieuwe systeem en dat loopt voor een deel via het ministerie van SZW en ik kan me ook voorstellen dat mogelijk in samenwerking met de eigen verenigingen hier nog bijeenkomsten over worden georganiseerd.”

Aleid Ringelberg is vice-voorzitter van de VCP sinds 23 november 2022. Ze is geridderd in 2020 en heeft in september 2022 de Prijs normering ergonomie in ontvangst mogen nemen. Ringelberg heeft geneeskunde gestudeerd, was basisarts en van daaruit geïnteresseerd in het onderwerp arbeid en gezondheid, gericht op de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, maar ook grondrechten. Ze is op lokaal niveau de politiek in gegaan. Ringelberg heeft een lange loopbaan bij de overheid, in beleid, politiek en vakbondsbestuur en als voorzitter van ondernemingsraden. Zij is werkzaam geweest bij het Ministerie van SZW. Ringelberg was actief bij de CMHF-FO als voorzitter van de sector Functionarissen Rijksoverheid.