×

De VCP

VCP aan het werk

In 2022 waren de activiteiten van het bureau vooral gericht op een aantal adviezen met de SER, de StvdA en met SZW met betrekking tot het MLT. Er waren twee werkgroepen, de Werkgroep Pensioenen en de Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast waren de activiteiten eveneens gericht op de sociaal-economische gevolgen van de oorlog in de Oekraine. Ook werd er in 2022 bijeenkomsten georganiseerd voor de Ledenwerving en cao-onderhandelingen.

SER
De VCP heeft geparticipeerd in de trajecten van de SER. Dat heeft in 2022 geresulteerd in de vaststelling van tien SER-adviezen en verschillende andere SER-publicaties. Het gaat daarbij om maatschappelijk relevante thema’s, zoals: voorkomen van nieuwe lockdowns, hybride werken, grenswaarde arseen, arbeidsmarktkrapte in maatschappelijke sectoren, grondstoffentransitie, circulaire economie, versnelde aanpak jeugdzorg en knelpunten op de woningmarkt. Het SER Jongerenplatform heeft een advies uitgebracht over de kansen en belemmeringen van jongeren. Een volledig overzicht is te vinden op www.ser.nl.

StvdA
In 2022 heeft de VCP binnen de Stichting van de Arbeid (StvdA) gewerkt aan verschillende onderwerpen, waaronder pensioenen, sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid. Binnen de Stichting is gewerkt aan aanbevelingen, adviezen, nota’s en brieven op het gebied van pensioenopbouw, toekomst van de banenafspraak, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en digitalisering. Een overzicht is te vinden op www.stvda.nl. Er is in de Regiegroep gestructureerd overleg met SZW over beleid, wet- en regelgeving op gebied van pensioenen, sociale zekerheid, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en leven lang ontwikkelen. De VCP heeft deelgenomen aan het gestructureerd overleg met de VNG in de Werkkamer.

Overleg met kabinet en politiek
Voorafgaand aan Prinsjesdag 2022 is er overleg geweest met een delegatie van het kabinet in het Catshuis. Intensief (bestuurlijk) overleg met sociale partners en SZW heeft plaatsgevonden over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket (MLT).
De VCP heeft deelgenomen aan de door SZW georganiseerde stuurgroep uitwerking pensioenakkoord. De VCP heeft ook deelgenomen aan de door SZW georganiseerde werk- en stuurgroep mobiliteit (RMT’s).

Daarnaast zijn er diversen contacten geweest met de politiek over beleidsvoornemens, bijvoorbeeld met bewindspersonen en Tweede Kamerleden. Over een breed front is de VCP bezig zichzelf zichtbaarder te maken, zowel in de richting van de achterban als daarbuiten. In 2022 wisten de media de VCP regelmatig te vinden, over onder meer pensioenen, middengroepen en nivellering. Onze brieven, pers- en nieuwsberichten zijn te vinden op www.vcp.nl.

Beleid & governance
De interne beleidsinhoudelijke afstemming met vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties vindt plaats in de Centrale Beleidsadviescommissie en de werkgroepen, zoals de Werkgroep Pensioenen en Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid. De beleidsstaf van het bureau stemt de activiteiten af in het Intern Overleg. Het Algemeen Bestuur en de Algemene Vergadering zijn belast met de governance van de vakcentrale. In het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord heeft extra overleg plaatsgevonden. De werkwijze is in 2022 geëvalueerd en dat heeft geresulteerd in kaders voor prioritering binnen de VCP.
De VCP wil samen met haar aangesloten organisaties meer werk maken van kennis overdragen en netwerken. Er is een bijeenkomst geweest over ledenwerving en er heeft een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met cao-onderhandelaren.

Oorlog Oekraine en energieprijzen
Er heeft frequent (bestuurlijk) overleg plaatsgehad met het kabinet over de sociaal-economische gevolgen van de oorlog in de Oekraine. Door de sancties en oorlog in Oekraïne zijn de energie en brandstof prijzen extreem gestegen. De gasprijs lag bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde in Europa. De VCP heeft benadrukt ppen hoe groot de problemen zijn voor een steeds bredere groep huishoudens. Het Nibud en het CPB signaleren dat een steeds groter deel van de middeninkomens door de ondergrenzen zakt vanwege de energieprijzen. Het kabinet heeft in eerste instantie de belasting op energie en brandstof tijdelijk verlaagt en uiteindelijk een prijsplafond op energie ingesteld.

Nieuwe SER-voorzitter Kim Putters
Kim Putters is op 16 september 2022 aangetreden als nieuwe SER-voorzitter. Zijn benoeming kon rekenen op breed draagvlak bij vakbonden, werkgeversorganisaties en kroonleden. In zijn nieuwe rol kan Putters een verbindende rol spelen tussen partijen binnen en buiten de Raad.
“Kim Putters is uitermate geschikt voor het SER-voorzitterschap. Hij heeft afgelopen jaren het sociaal maatschappelijke debat geëntameerd. Met een scherpe analyse weet hij maatschappelijke vraagstukken helder te adresseren. Als SER-kroonlid leverde hij afgelopen jaren al een waardevolle bijdrage in de Raad. De wereld van het sociaal overleg binnen de SER is voor hem dus geen onbekend terrein. Ik kijk uit naar de voortzetting van de samenwerking met Kim de komende jaren in zijn nieuwe rol”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein na de benoeming. Inmiddels heeft Kim Putters het Algemeen Bestuur van de VCP bezocht.

NVLT sluit zich aan bij de VCP
De Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici (NVLT) is met ingang van 1 januari 2023 volledig lid van de VCP geworden. “Via de VCP zullen voortaan ook de belangen en verantwoordelijkheden van luchtvaartechnici op de landelijke overlegtafels worden behartigd,” aldus Rob Swankhuizen, voorzitter van de NVLT.
Na een periode van aspirant lidmaatschap heeft de Algemene Vergadering van VCP op 13 december 2022 ingestemd met het voorstel tot aansluiting van NVLT. De VCP is verheugd met de komst van een professionele vereniging zoals de NVLT.
“De aansluiting van de NVLT zorgt voor verdere versterking van de VCP in de luchtvaart. Er is veel aan de hand in de luchtvaart en het is goed dat ook vakverenigingen met gedeelde belangen elkaar dan binnen de VCP kunnen vinden”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De NVLT is de vakvereniging voor Luchtvaart Technici welke werkzaam zijn binnen de commerciële luchtvaart. De achterban bestaat onder meer uit certificeringspersoneel, ondersteunend personeel en monteurs in de luchtvaart. Professionaliteit, veiligheid in de luchtvaart en vaktechniek staan bij de NVLT hoog in het vaandel. De vereniging wil werkgelegenheid in de techniek behouden bij KLM, Transavia, Regional Jet Center en CHC.

Fotobijschrift: Ondertekening van de aansluitingsovereenkomst door VCP-voorzitter Nic van Holstein en NVLT-penningmeester Alfons Meijboom en NVLT-bestuurslid René Vagevuur.