Menu
Pensioenakkoord SER Koolmees

Nog vlak voor het Kerstreces heeft minister Koolmees de voortgangsrapportage met betrekking tot de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief volgt op de zogeheten roadmap, waarin de bewindsman aangaf de uitwerking van het akkoord binnen de daarvoor opgerichte stuurgroep volgend jaar april hoopt af te ronden.

Te korte periode

Koolmees meldt nu dat de tussenliggende periode te kort was om op een aantal onderdelen concrete stappen te kunnen melden, maar dat er achter de schermen hard wordt doorgewerkt aan diverse onderdelen van het akkoord. Het gaat daarbij naast het pensioenstelsel in brede zin, bijvoorbeeld ook over het nabestaandenpensioen of de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, die in de Stichting van de Arbeid worden uitgewerkt.

Hard gewerkt in Stuurgroep

Bij de uitwerking van het Pensioenakkoord is de VCP actief betrokken met diverse experts binnen de werkverbanden, de voorbereidingscommissie en de Stuurgroep. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het nieuwe pensioencontract, een aangepast fiscaal kader en de invulling van het nieuwe pensioencontract en daarbij passende rekenregels. Wat de VCP betreft zijn bij besprekingen binnen de Stuurgroep de te behalen doelen leidend. “Een goede uitwerking staat of valt met de te behalen resultaten die in het Pensioenakkoord zijn afgesproken. Daarnaast zijn we scherp op procesgang en procedures´´, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers.

Internetconsultatie

Op een aantal zaken is al wel concrete vooruitgang geboekt. Zo is er inmiddels een conceptwetsvoorstel over het in een keer opnemen van een pensioenbedrag, de RVU en verlofsparen. Op internet kon tot 9 december iedereen op dit voorstel reageren. De VCP heeft in haar reactie aangegeven terughoudend te zijn over een zogeheten lumpsum, omdat dit grote impact kan hebben op het latere pensioen. Maar is positief over de RVU-vrijstelling en de uitbreiding van het aantal weken verlofsparen van 50 naar 100 weken.

Toetsing aan doelen

Het Pensioenakkoord betreft een totaalpakket aan afspraken, die niet allemaal tegelijkertijd worden uitgewerkt en uitgevoerd. In de schematische planning wordt onderscheid gemaakt tussen de onderwerpen AOW-leeftijd, duurzame inzetbaarheid en zware beroepen; uitwerking van de afspraken die verband houden met het tweede pijlerpensioen en overige pensioenonderwerpen alsook onderzoeken die te maken hebben met de uitwerking van het pensioenakkoord. In de zogeheten stuurgroep zal de uitwerking van het totaalpakket aan afspraken na de uitwerkingsfase integraal worden gewogen, zo is afgesproken in het Pensioenakkoord. “Voordat in 2021 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat zal door werkgevers, werknemers en kabinet gezamenlijk de finale afweging moeten worden gemaakt en de conclusie moeten worden getrokken dat de doelen en te bereiken resultaten met betrekking tot de aanvullende pensioenen worden gehaald.”

Voortgang

Ten aanzien van de voorgangsrapportage roept de VCP de minister op om snel inzicht te verschaffen over het wetstraject dat minister Koolmees voornemens is met betrekking tot de koppeling van de AOW en de levensverwachting en het minder snel verhogen van de AOW-leeftijd door een andere koppeling. Slechts de Kamer informeren over de voortgang voor de zomer is de VCP veel te vaag gezien het belang van deze afgesproken maatregel. Verder is de VCP verheugd te lezen dat de minister initiatieven van decentrale partijen ondersteunt met experimenteerwetgeving, zodat zzp’ers op termijn zelf pensioen kunnen opbouwen via bijvoorbeeld automatische deelname.

Laatste nieuws

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

SWOM viert 10-jarig bestaan

22 juni 2022

SWOM viert 10-jarig bestaan

VCP blij met benoeming van Kim Putters tot SER-voorzitter

21 juni 2022

VCP blij met benoeming van Kim Putters tot SER-voorzitter

Meer nieuws
Naar boven