×

Klaartje de Boer: "Een goed collectief en solidair aanvullend pensioen voor alle werkenden vanuit haar maatschappelijke engagement..."

Pensioenen

Op 30 mei 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aangenomen door de Eerste Kamer en op 1 juli 2023 ingegaan. Klaartje de Boer (VCP-senior beleidsmedewerker) is 15 jaar bezig geweest met de herziening van het pensioenstelsel en in 2023 was het zover. Bij haar vertrek eind 2023 gaf De Boer aan dat het een pittige maar dankbare klus is geweest om mee te mogen praten over de hervorming van het aanvullende pensioenstelsel.

Terugblik op het wetgevingsproces  
In 2019 heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een Pensioenakkoord gesloten. Daarna is het ministerie van SZW na veel overleg aan de slag gegaan met het schrijven van de WTP. In december 2022 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met deze wet. Daarna is vervolgens op 30 mei 2023 de wet aangenomen door de Eerste Kamer en op 1 juli 2023 ingegaan.
Hierover heeft de VCP gecommuniceerd in de 9e Pensioennieuwsbrief. De arbeidsvoorwaardelijke partijen (vakbonden en werkgevers) zijn nu gezamenlijk aan zet om goede pensioenafspraken te maken, zorgvuldig en evenwichtig in lijn met de gezamenlijk geformuleerde doelen.

Terugblik jaar 2023:

StvdA vraagt aandacht voor toezichtkosten DNB en AFM
De StvdA heeft in een brief aan de ministers Kaag en Schouten aandacht gevraagd voor de toezichtkosten van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op weg naar het nieuwe pensioencontract zullen de toezichtkosten vanaf 2023 hoger uitvallen, maar de Stichting gaat ervan uit dat vanaf 2027 de toezichtkosten op pensioenen weer op een ‘normaal’ niveau of lager zullen uitkomen. De extra taken die beide toezichthouders hebben, zijn immers tijdelijk van aard.

StvdA roept partijen op aantal pensioenloze werknemers terug te dringen
Op 14 februari 2023 heeft de StvdA een aanbeveling gedaan aan decentrale partijen die betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaardelijke overleg om de zogeheten witte vlek (werknemers zonder pensioen) terug te dringen. Bijna een miljoen werknemers bouwen geen aanvullend pensioen op via hun werkgever. Dat leidt nu vaak tot een concurrentievoordeel voor deze werkgevers ten koste van de werknemers. Daarnaast gaat deze groep op termijn een beroep doen op de maatschappij. De VCP roept de bij haar aangesloten organisaties op, daar waar mogelijk, de aanbevelingen van de Stichting proactief op te pakken bij de cao-onderhandelingen. Ook roept de VCP op tijdig te kijken naar de gevolgen voor de pensioenregelingen m.b.t. de wettelijke verlaging van de aanvangsleeftijd van 21 naar 18 jaar.

De Stichting roept partijen o.a. op om daar waar er nog geen regeling is, minimaal eens per drie jaar, te onderzoeken hoe dat wel kan. Hiertoe is een handig stappenplan ontworpen dat te vinden is op de website geenpensioen.nl.

Deze cao-aanbeveling is een uitwerking van één van de 22 actiepunten uit het aanvalsplan dat in 2020 is gelanceerd vanuit de StvdA. Dat aanvalsplan is in oktober aangescherpt. De VCP zag zich uiteindelijk genoodzaakt de politiek op te roepen dit steeds groter wordende maatschappelijke probleem aan de pakken. De VCP is daarom blij dat er verregaandere wettelijke maatregelen zijn gekomen en nog zullen komen, zoals het verlagen van de pensioenaanvangsleeftijd naar 18 jaar en het schrappen van de wachtdrempels in de uitzendsector en een wettelijke reductiedoelstelling om het aantal werknemers zonder pensioen te halveren. De StvdA zal de komende jaren pensioen blijven monitoren en bezien in hoeverre gevolg wordt gegeven aan de oproep aan decentrale partijen.

Bijeenkomst: VCP geeft uitleg over nieuwe pensioenstelsel
Op een drukbezochte bijeenkomst bij De Unie in maart 2023 met leden van diverse VCP-bonden, zowel fysiek als online, heeft VCP-bestuurder Ruud Stegers uitvoerig uitleg gegeven over pensioenen en de nieuwe pensioenwet. VCP-voorzitter Nic van Holstein gaf een toelichting op het proces dat de VCP daarbij heeft doorlopen. De bijeenkomst was georganiseerd door Vakbond De Unie en de VCP en stond onder dagvoorzitterschap van Reinier Castelein, voorzitter van De Unie. Een kort verslag is hier terug te lezen.

Websites voor pensioenprofessionals en de gewone mens op straat
Veel inspanning kwam vanuit de VCP met partners om informatie op de website www.werkenaanonspensioen.nl te plaatsen. Zo kunnen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers nuttige informatie vinden over de verschillende fases, per onderwerp en soort pensioenuitvoerder. Er is ook een speciale pagina ingericht met informatie voor ondernemingsraden en voor de personeelsvertegenwoordiging voor die gevallen dat er geen vakorganisaties betrokken zijn bij de totstandkoming van de pensioenregeling en de afspraken daarover. Of de ondernemingsraad een rol heeft, kan hier onderzocht worden.
Door het ministerie van SZW is er daarnaast gewerkt aan een website met meer algemene informatie. Op www.onsnieuwepensioen.nl zijn antwoorden te lezen op vragen zoals: Waarom komen er nieuwe regels voor het pensioen? Wat verandert er en wat blijft hetzelfde? Nu de WTP door de Eerste Kamer is aangenomen, is een brede publiekscampagne uitgerold, waarbij de VCP betrokken is. Bekijk hieronder de video: ‘Waarom nieuwe pensioenregels?’

Video ‘Waarom nieuwe pensioenregels?’

Compensatievraagstuk expliciet maken
Aan veel cao-tafels en tafels waar de werkgever met de OR over de pensioenregeling zaten, is in 2023 in overleg met pensioenuitvoerders gesproken over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en de effecten om afspraken te kunnen maken in het transitieplan. De VCP heeft haar cao-onderhandelaars geadviseerd om alvorens men tot afspraken komt over een evenwichtige transitie, als eerste stap alle puzzelstukjes met de financiële effecten transparant in kaart te brengen. De VCP heeft zich altijd hardgemaakt voor deze compensatie, omdat het de groepen rond de middelbare leeftijd fors kan raken in hun te verwachten pensioen. Compensatie is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers en de afspraken hierover moeten landen in een concreet transitieplan en een daaronder vallend financieringsplan.

VCP-reactie op consultatie Wetsvoorstel verlenging transitietermijnen WTP
Het wetsvoorstel inzake verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel is op 16 september 2023 in consultatie gegaan. De VCP heeft dankbaar gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om enkele zaken nogmaals naar voren te brengen.