Menu
Stichting van de Arbeid roept partijen op aantal pensioenloze werknemers terug te dringen

Vandaag heeft de Stichting van de Arbeid een aanbeveling gedaan aan decentrale partijen die betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaardelijke overleg om de zogeheten witte vlek (werknemers zonder pensioen) terug te dringen. Bijna een miljoen werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op via hun werkgever. De VCP roept de bij haar aangesloten organisaties, daar waar mogelijk, deze aanbevelingen proactief op te pakken bij de cao-onderhandelingen. Ook roept de VCP op tijdig te kijken naar de gevolgen voor de pensioenregelingen m.b.t. de wettelijke verlaging van de aanvangsleeftijd van 21 naar 18 jaar.

Diverse maatregelen
In 2020 heeft de Stichting van de Arbeid een ‘Aanvalsplan Witte Vlek’ opgesteld met 22 actiepunten. Een daarvan is de oproep aan cao-partijen en ondernemingen om (meer) maatregelen te treffen die leiden tot het verkleinen van de witte vlek. In de brief worden aanbevelingen gedaan aan zowel cao-partijen en ondernemingen die (nog) geen pensioenregeling hebben afgesproken als aan cao-partijen en ondernemingen waar dat wel het geval is.

Partijen zonder pensioenregeling
De Stichting roept partijen onder andere op om daar waar er nog geen regeling is, minimaal eens per drie jaar, te onderzoeken hoe dat wel kan. Hiertoe is een handig stappenplan ontworpen dat te vinden is op de website geenpensioen.nl. Daar kunnen werkgevers en werknemers zonder pensioenregeling zich melden. In de aanbeveling staat verder dat werkgevers werknemers wettelijk moeten gaan wijzen (via de loonstrook) op het ontbreken van een pensioenregeling. Dat is van belang nu nog steeds één op de vier werkenden geen pensioenregeling heeft en zich dat vaak niet eens realiseert. Ook wordt aanbevolen om aan werknemers zonder pensioenpensioenregeling vanuit de werkgever bijvoorbeeld ééns in de drie jaar financieel advies te verstrekken en te wijzen op de fiscale voordelen van pensioensparen. Dit totdat er wel een pensioenregeling is bij de desbetreffende werkgever.

Cao-partijen met een pensioenregeling
Andere maatregelen zijn het verlagen van de pensioenaanvangsleeftijd naar 18 jaar. De helft van de regelingen kent nog een pensioenleeftijd van 21 jaar. Als de Wet Toekomst Pensioenen wordt aangenomen, dan gaat dit gelden per 1 januari 2024. Dit kan leiden tot een wijziging in de verplichtstelling, die tijdig moet worden aangevraagd. De VCP roept haar leden op, daar waar dit speelt, dit proactief en tijdig op te pakken en niet tot het einde van het jaar hiermee te wachten. Verder worden per inwerkingstredingsdatum (op zijn vroegst 1 juli 2023) van de nieuwe pensioenwet de wachttijd van 8 weken in de uitzendsector afgeschaft.

Terugblik
Deze cao-aanbeveling is een uitwerking van één van de 22 actiepunten uit het aanvalsplan dat in 2020 is gelanceerd vanuit de Stichting van de Arbeid, dat aanvalsplan is in oktober aangescherpt. De VCP zag zich uiteindelijk genoodzaakt de politiek op te roepen dit steeds groter wordende maatschappelijke probleem aan de pakken. De VCP is daarom blij dat er verregaandere wettelijke maatregelen komen, zoals het verlagen van de pensioenaanvangsleeftijd naar 18 jaar en het schrappen van de wachtdrempels in de uitzendsector en een wettelijke reductiedoelstelling om het aantal werknemers zonder pensioen te halveren. De Stichting van de Arbeid zal de komende jaren de witte vlek pensioen blijven monitoren en bezien in hoeverre gevolg wordt gegeven aan de oproep aan decentrale partijen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws