Menu
Aangescherpt aanvalsplan pensioenloze werknemers en afspraken zelfstandigen

Gisteren heeft de Stichting van de Arbeid een aangescherpt aanvalsplan uitgebracht over werknemers zonder pensioen en de afspraken die in het Pensioenakkoord zijn gemaakt over zelfstandigen en pensioen opnieuw bekrachtigd. Daarin staan enkele nieuwe concretere maatregelen t.o.v. het oude aanvalsplan. Zo zullen bijvoorbeeld werkgevers op de loonstrook én de jaaropgave moeten aangeven als er geen pensioen wordt opgebouwd. Dat wordt nog meegenomen in de Wet Toekomst Pensioenen. Dat is positief aldus de VCP. Het geeft duidelijkheid die al lang geregeld had moeten zijn.

Achterbanraadpleging

Twee voor de VCP belangrijke onderdelen liggen nog ter achterbanraadpleging voor. Ten eerste het schrappen van wachttijd in de wet en dit specifiek voor de uitzendsector omzetten naar een drempelperiode. Dan gaan uitzendkrachten niet pas na 8 weken werken pensioen opbouwen maar met terugwerkende kracht vanaf de eerste werkdag, zodra zij 8 weken hebben gewerkt. Ten tweede een verlaging van de wettelijke toetredingsleeftijd van 21 naar van 18 jaar. Uiterlijk op 31 oktober geeft de Stichting over beide voorstellen uitsluitsel over draagvlak. Deze voorstellen dragen bij aan de reductiedoelstelling die ook is opgenomen in het advies. De VCP gaat er bij een positieve uitkomst vanuit dat ook deze voorstellen nog verwerkt zullen worden in de WTP door de minister.

Zelfstandigen en pensioen –advies in het najaar

De VCP heeft al eerder aangeven met betrekking tot zelfstandigen en pensioen dat de in de WTP opgenomen experimenteerwetgeving om meer zelfstandigen aanvullend pensioen op te laten bouwen volstrekt onvoldoende is. Gelukkig wordt er in de StvdA gewerkt aan voorstellen die wel moeten bijdragen aan meer zelfstandigen met een aanvullend pensioen. Los van het advies van de StvdA over de uitwerking van de gemaakte afspraken in het Pensioenakkoord zal in ieder geval de maximale aansluittermijn van 10 jaar worden aangepast en ook de termijn waarbinnen een zelfstandige kan blijven deelnemen aan de pensioenregeling. Nu moest dat binnen 9 maanden en dat wordt verlengd naar 3 jaar. Dat heet de zogeheten ‘vrijwillige voortzetting’. Dat zijn kleine eerste stappen, maar fundamentelere oplossingen zijn nodig.

Reactie minister

Diezelfde dag is de minister ook al met een reactie gekomen hierop. Op een aantal punten lijkt de brief van de minister niet helemaal aan te sluiten bij de daadwerkelijke inhoud van het advies. De VCP gaat ervan uit dat de tijdsdruk hierbij parten heeft gespeeld. Wij zullen hier navraag naar doen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws