19 oktober 2016

Bescherming voor klokkenluiders in Europa nodig, VCP ondersteunt pleidooi Europese vakbeweging

De Europese vakbeweging heeft maandag 17 oktober een oproep gedaan aan de Europese Commissie, de Europese Raad van ministers en het Europees Parlement om met Europese regelgeving te komen ter bescherming van klokkenluiders. De VCP vindt het van belang dat Nederlandse werknemers ook in een andere lidstaat beschermd worden wanneer zij misstanden aan de kaart stellen.Lees verder

18 oktober 2016

Europeans for Fair Competition tegen marktverstoring

De coalitie van European voor eerlijke competitie, waarbij verschillende bij de VCP-aangesloten organisaties zijn betrokken, voert een campagne om een gelijk speelveld voor de Europese luchtvaart te creëren. Bekijk de animatie waarin uitleg geven wordt over het probleem met staatssubsidie en marktverstoring in de luchtvaart. Lees verder

14 oktober 2016

Oprichting vrouwennetwerk VHP2

​Het aantal vrouwen dat succesvol uit de hogescholen en universiteiten stroomt is hoog en stijgt nog steeds. Echter de doorstroom naar hogere functies stokt vaak nog binnen ondernemingen. De VHP2, aangesloten bij de VCP, wil graag vrouwen ondersteunen en richt daarom een vrouwennetwerk op. Hierdoor kan de veelheid aan kennis en kunde van deze vrouwen ook daadwerkelijk tot zijn recht komen binnen de ondernemingen.Lees verder

12 oktober 2016

CETA-verdrag krijgt dikke onvoldoende

Gisteren sprak VCP samen met andere maatschappelijke organisaties, met minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het CETA-verdrag en de door de minister aangekondigde reset van het handels- en investeringsbeleid. Het CETA-verdrag is een nieuw handelsverdrag tussen Canada en Europa.Lees verder

10 oktober 2016

Tweede Kamer wil brede analyse naar effecten van de langjarige, lage rente

De VCP is verheugd te lezen dat er steun is voor een motie waarin de Tweede Kamer een brede analyse wil laten maken door het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank van de effecten van langjarige, lage rentestanden voor overheid, huishoudens, financiële sector (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) en de schokbestendigheid van die sectoren. Op 5 oktober jl. heeft de Tweede Kamer hiertoe een motie van het Kamerlid Schouten (CU) aangenomen. Lees verder

7 oktober 2016

Rubriek: verkiezingsprogramma´s

In maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels zijn de eerste concept verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. De VCP zal voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Een aantal opvallende punten lichten we er alvast uit. Deze keer de VVD met het concept verkiezingsprogramma ‘Zeker Nederland’.Lees verder

5 oktober 2016

Onderzoek naar scholing OR’en: Ondernemingsraden scholen zonder plan

Scholing draagt bij aan de kwaliteit van ondernemingsraden, maar er is geen duidelijk beeld van de scholingsbehoefte. Tweederde van de OR’en heeft geen scholings- of ontwikkelingsplan. Waar wel een plan is, is dit zelden concreet ingevuld en uitgewerkt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de SER naar de ontwikkelingen in scholing van OR-leden. De VCP adviseert OR’en hiermee actief aan de slag te gaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat OR’en, in een heel aantal gevallen, minder scholing volgen als gevolg van werkdruk in het reguliere werk. Ook OR-werk is werk en hier dient dan ook voldoende tijd voor beschikbaar te worden gesteld, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Lees verder

4 oktober 2016

Heeft mijn OR instemmingsrecht? Doe de test!

Per 1 oktober 2016 heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht gekregen over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het kabinet heeft dit besloten naar aanleiding van een eerder advies van de SER. Onder andere de VCP heeft in de SER de laatste maanden gewerkt aan een ​voorlichtingspagina om OR-en te helpen bij de vraag of ze nu wel of geen instemmingsrecht hebben. Daar waar pensioen al door sociale partners in de cao is geregeld (circa 80%) is dit doorgaans niet het geval. Lees verder

27 september 2016

Geef je mening! Hoe handel jij bij een conflict binnen de OR?

Binnen de medezeggenschap kunt u te maken krijgen met conflicten of meningsverschillen. Er zijn diverse instanties waar je dan terecht kan voor hulp, advies of een oordeel. Hoe ga jij hiermee om binnen de OR? Lees verder

26 september 2016

Rubriek: verkiezingsprogramma's

In maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels hebben de eerste partijen hun concept verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. De VCP zal voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Een aantal opvallende punten lichten we er alvast uit. Deze keer het concept-programma van GroenLinks: ‘Tijd voor verandering’.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht