20 mei 2016

SER-verkenning toont dat risicodeling en transparantie bij pensioen samengaan

Uit de nadere verkenning van de SER blijkt dat de toegevoegde waarde van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling daadwerkelijk aanwezig is. ‘Voor de VCP blijft deze variant dan ook interessant nu hij verder is onderzocht. De variant met voorwaardelijke pensioenuitkering - een reëel contract waar wij jarenlang pleitbezorger van zijn geweest - komt ook positief uit de verkenning naar voren. Er liggen dus verschillende varianten die wij met de achterban gaan bespreken’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

19 mei 2016

VCP betreurt gele kaart tegen commissievoorstel tot herziening Detacheringsrichtlijn

De VCP pleit al langer voor gelijk loon, voor gelijk werk op dezelfde werkplek voor alle werknemers. Dit principe is door minister Asscher ook prioriteit gemaakt van het Nederlandse voorzitterschap in de EU. Maar het vergt aanpassing van bestaande Europese regels, waaronder de Detacheringsrichtlijn. Lees verder

18 mei 2016

Verdere uitbreiding WNT gaat te ver

De VCP heeft gereageerd op het conceptvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de Wet Normering Topinkomens te laten gelden voor iedereen die werkt in de (semi-)publieke sector. De VCP denkt dat door uitbreiding van het bezoldigingsmaximum in deze sectoren knelpunten zullen ontstaan op de arbeidsmarkt en op termijn een drukkende werking zal uitgaan op het loongebouw. Lees verder

18 mei 2016

Derya Gunaydin neemt afscheid tijdens Pensioenlab 2016

De VCP-pensioenjongerenwoordvoerder Derya Gunaydin gaat na een periode van twee jaar het stokje overdragen. Tijdens het eindevent van Pensioenlab heeft voorzitter Nic van Holstein enkele woorden van dank gesproken voor haar inzet voor de VCP Young Professionals en voor de Stichting Pensioenlab, waarvan zij voorzitter was.Lees verder

16 mei 2016

Gedeeltelijke afschaffing minimumjeugdloon een feit

De VCP vindt de gedeeltelijke afschaffing van het minimumjeugdloon (WMJL) een goede eerste stap. Na een intensieve campagne van jonge werknemers om het minimumjeugdloon af te schaffen, heeft minister Asscher op 21 april jl. aangekondigd dat het jeugdloon vanaf 21 jaar geleidelijk wordt afgeschaft. Het jeugdloon voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar gaat ook enigszins omhoog. De VCP vindt dat, als er geen grote werkgelegenheidseffecten plaatsvinden, de volgende stap is dat het jeugdloon tot18-jaar moet gelden. Lees verder

12 mei 2016

Aanpassingen loondoorbetaling bij ziekte

Vooruitlopend op de huidige discussie in de SER over loondoorbetaling bij ziekte doet minister Asscher voorstellen om enkele door werkgevers ervaren knelpunten weg te nemen. De voorstellen hiervoor zijn het wegnemen van de loonsanctie bij het niet op tijd inzetten van tweede spoor re-integratie en het aanvragen voor een vervroegde IVA-uitkering door de werkgever. Lees verder

10 mei 2016

‘Ongewenst gedrag? Niet bij mij op het werk!’

Op maandag 6 juni organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Stichting van de Arbeid een congres over ongewenst gedrag op het werk. OR-leden of HR-medewerkers zijn van harte welkom bij het congres. Met bijdragen van minister Asscher, ervaringsdeskundigen, juristen, psychologen en acteurs kunt u zich deze dag verdiepen in hoe u ongewenst gedrag binnen uw organisatie herkent. En wat u er als OR-lid of HR-medewerker aan kunt doen. Lees verder

4 mei 2016

Kwartiermaker instroom opleiding bedrijfsarts

Al een aantal jaren is de instroom in de opleiding van bedrijfsartsen te laag om de verwachte uitstroom door pensionering te kunnen opvangen. De VCP vraagt hiervoor al geruime tijd aandacht. Eind april heeft minister Asscher een kwartiermaker instroom bedrijfsarts aangesteld. De kwartiermaker, de heer Van Gastel, zal de komende maanden met alle partijen in gesprek gaan om te achterhalen wat er nodig is om weer voldoende instroom te krijgen in de opleiding van bedrijfsartsen. Lees verder

2 mei 2016

Robotisering: een kans voor verbetering

Op 28 april jl. heeft de Tweede Kamer gesproken over de robotisering op de arbeidsmarkt. Dit debat vond plaats naar aanleiding van het door de Tweede Kamer gevraagde onderzoek van het Rathenau Instituut ‘Werken aan de robotsamenleving”. Ook in de SER wordt op dit moment gesproken over robotisering en digitalisering. De VCP heeft een brief gestuurd als input voor het debat.Lees verder

21 april 2016

Wwz krijgt kans zich in de kern te bewijzen

Sociale partners – waaronder VCP- hebben afgelopen maand in de Stichting van de Arbeid de signalen vanuit het MKB zorgvuldig geanalyseerd. “Het is belangrijk te constateren dat het te vroeg is om gefundeerde uitspraken te doen over de werking van de Wet werk en zekerheid. De wet moet eerst de kans krijgen om zich in de kern te bewijzen. Gezamenlijk hebben we geconstateerd dat er geen redenen zijn voor fundamentele aanpassingen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht