6 juli 2015

VCP-reactie op Hoofdlijnenbrief Pensioenen: ‘Kabinet laat ruimte voor sociale partners’

‘De hoofdlijnenbrief over de visie van het kabinet op de toekomst van het pensioenstelsel laat ruimte voor sociale partners om belangrijke stappen dit jaar te zetten in het doorontwikkelen van ons stelsel’, aldus de VCP. Over de hete hangijzers in de pensioendiscussie spreekt dit Kabinet zich niet uit.Lees verder

1 juli 2015

1 juli: Wet werk en zekerheid is een feit

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is vandaag in werking getreden. Voor de VCP is dit het startschot om alle ontwikkelingen rondom de wet, waar ook werkgevers zich aan gecommitteerd hebben, scherp te monitoren. Dit omdat juist in de praktijk zal blijken of de wet een verarming of een verrijking zal zijn voor werknemers. Misbruik van het recht dient daarbij zoveel mogelijk te worden tegengegaan.Lees verder

1 juli 2015

Mijn Pensioenoverzicht.nl is vernieuwd

De website mijnpensioenoverzicht.nl dat inzicht geeft in het opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers en de te verwachten pensioenaanspraak bij pensionering is vernieuwd. De VCP vindt goede pensioeninformatie, overzicht en inzicht voor deelnemers in hun pensioen essentieel nu men langer moet doorwerken. In het bijzonder nu de pensioenen steeds gevoeliger zijn geworden voor diverse risico’s. De vernieuwing is voor de VCP een welkome aanvulling op de communicatie die de pensioenfondsen zelf al met hun deelnemers hebben. Lees verder

1 juli 2015

Vakcentrales voor verruimde overbruggingsregeling voor gerechtigden met partner zonder inkomen

Op 30 juni jl. hebben de gezamenlijke vakcentrales een brief aan staatssecretaris Klijnsma verstuurd met de oproep voor een bredere overbruggingsregeling voor gerechtigden die een partner hebben zonder inkomen. Dit naar aanleiding van een aangehouden motie van Eerste Kamerlid De Boer, die is ingediend tijdens de behandeling van de inmiddels aangenomen Wet Versnelde verhoging AOW.Lees verder

30 juni 2015

Poll flexwerkers en medezeggenschap

Opkomende flexibilisering leidt tot andere verhoudingen op de werkvloer. Wat betekent dit voor de medezeggenschap? Houden organisaties voldoende rekening met de belangen van flexwerkers? Lees verder

26 juni 2015

Belastingherziening en aanmerkelijke lastenverlichting voor werknemers

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de Belastinghervorming die het kabinet voorstelt. Het kabinet wil met een belastinghervorming in tien jaar tijd 100.000 nieuwe banen creëren door een verlaging van de belasting op arbeid. De VCP is van mening dat lastenverlichting, zeker voor middengroepen, zeer welkom is na de lastenverzwaringen van afgelopen jaren.Lees verder

26 juni 2015

Forse inbreuk recht op waardeoverdracht werknemers mag niet doorgaan

Als het aan staatssecretaris Klijnsma ligt, wordt pensioen meenemen naar de nieuwe werkgever terloops fors beperkt. De VCP is tegen deze beperking van de waardeoverdracht. Het ontwerpbesluit zou zo niet bekrachtigd mogen worden. Er moet kritisch naar de procesgang en de grondslag van het ontwerpbesluit gekeken worden. Het besluit ligt nu bij de Raad van State. Lees verder

25 juni 2015

Uitlatingen VNO-NCW kunnen niet

De VCP vindt de uitlatingen van VNO-NCW voorzitter De Boer absoluut niet kunnen. De stellingen die gisteren in het interview in de Volkskrant door VNO-NCW worden betrokken, getuigen van weinig respect en zetten het sociaal-economisch overleg wat VCP betreft onder druk. Juist met de hoge werkloosheid moeten werkgevers en werknemers de verbinding zoeken om de crisis te overwinnen en mensen weer aan het werk te krijgen.Lees verder

25 juni 2015

1 juli: wijzigingen in ontslagrecht en WW

Op 1 juli 2015 treden de laatste wijzigingen van de Wet werk en zekerheid in werking. De grootste aanpassingen zijn: verandering ontslagroute, invoering transitievergoeding, wijziging ketenbepaling, eerder passende arbeid in WW en inkomensverrekening WW. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor werknemers alsook voor cao-partijen. Lees verder

19 juni 2015

Goed dat werknemer eerder mag gaan staken

Het is goed dat de mogelijkheden van werknemers om te staken en actie te voeren worden uitgebreid. De Hoge Raad heeft korte metten gemaakt met de voorheen strengere Nederlandse uitleg van spelregels waarbij een staking alleen als laatste redmiddel kan worden ingezet. Het stakingsrecht is volgens de VCP een fundamenteel recht voor werknemers dat moet worden gekoesterd binnen en buiten de grenzen van Europa.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid