30 september 2015

Verdere uitbreiding vaderschapsverlof noodzakelijk

Vijf dagen vaderschapsverlof is volgens de VCP een goede eerste stap. Hiermee staat Nederland echter nog steeds in de Europese achterhoede. Om arbeid en zorg beter te kunnen combineren binnen het gezin en de band tussen vader en kind te versterken pleit de VCP, in haar Kamerbrief, voor een uitbreiding naar tien dagen vaderschapsverlof aangevuld met 100 dagen flexibel inzetbaar betaald ouderschapsverlofLees verder

28 september 2015

Subsidie voor advies over duurzame inzetbaarheid

Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen vanaf 19 oktober subsidies aanvragen om via advies de duurzame inzetbaarheid binnen hun organisaties te vergroten. De ESF 2014-2020 subsidie voor duurzame inzetbaarheid geeft hiervoor mogelijkheden. Lees verder

25 september 2015

Aanbevelingen voor professionals bij ontslag

De gang naar de kantonrechter heeft, sinds 1 juli, minder resultaat voor ontslag bedreigde professionals. Vaststellingsovereenkomsten kunnen voor professionals een oplossing bieden. Dit blijkt uit onderzoek van Shanna Strijker (student Hanzehogeschool Groningen), die in opdracht van de VCP, heeft gekeken naar de gevolgen van het ontslag en de daarop ontvangen vergoeding voor werknemers.Lees verder

23 september 2015

Meer aandacht nodig voor pensioengevolgen werknemer bij faillissement

Gelukkig houdt de dalende trend van het aantal faillissementen aan. Toch gaan er iedere maand honderden bedrijven failliet met alle gevolgen van dien voor werknemers. De VCP vraagt meer aandacht voor pensioengevolgen voor werknemers bij een faillissement. Een faillissement leidt vaak tot een pensioenbreuk of tot het wegvallen van de dekking van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.Lees verder

22 september 2015

Stichting van de Arbeid organiseert arbomarkt

De Stichting van de Arbeid organiseert op woensdag 25 november a.s. een arbomarkt onder de titel 'Pak het risico aan dat u niet wilt lopen’. Zij nodigt u van harte uit om hieraan deel te nemen. Lees verder

22 september 2015

4e Netsparbrief: Goede inzetbaarheid oudere werknemers vereist beter HR-beleid

In de vierde Netspar Brief laat onderzoek zien hoe het huidige HR-beleid moet veranderen voor het productief en met plezier langer doorwerken. De VCP is net als de onderzoekers van mening dat er meer moet worden geïnvesteerd in werknemers. Lees verder

21 september 2015

Ook zieke werknemers recht op uitbetaling vakantiedagen

De Hoge Raad heeft op 18 september jl. geoordeeld dat langdurig zieken te weinig vakantiedagen hebben uitbetaald gekregen. Doordat zieke werknemers, na langdurig ziek te zijn geweest, ontslagen werden, kregen zij alleen de vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van hun ziekte. De VCP vindt het van belang dat, door deze uitspraak, de overheid de gedupeerde werknemers een rechtvaardige compensatie geeft.Lees verder

21 september 2015

Asscher past na aandringen vakbeweging dagloonbesluit WW aan

Na aandringen van de VCP, en de andere vakcentrales, heeft minister Asscher aanpassingen aangekondigd om de nadelige gevolgen voor met name starters en herintreders in het dagloonbesluit WW aan te passen. Deze nadelige gevolgen kwamen aan het licht doordat de vakcentrales verschillende casussen hierover binnenkregen.Lees verder

18 september 2015

SER vraagt aandacht voor noodzaak studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie jongeren

​In de raadsvergadering van 18 september jl. heeft de SER aandacht gevraagd voor de verbetering van studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie van jongeren. Daarbij richtte de SER zich in het bijzonder tot jongeren met een niet-westerse achtergrond. Uit de inspirerende persoonlijke verhalen bleek ook hoe belangrijk zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zijn. Lees verder

18 september 2015

SER herziet fusiegedragsregels

De Sociaal-Economische Raad heeft zijn Fusiegedragsregels uit 2000 herzien. De herziene Fusiegedragsregels gelden ook voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. Sinds de laatste wijziging in 2000 deden zich verschillende maatschappelijke ontwikkelingen voor die de grondslag vormen voor de herziening. De herziene Fusiegedragsregels treden op 1 oktober 2015 in werking.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht