18 oktober 2019

Duurzame ontwikkeling: veel meer doen dan nu

De realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen is nog ver weg en de voortgang is niet vanzelfsprekend. Willen we de Sustainable Development Goals (SDG's) halen, dan is meer actie nodig van bedrijven, overheden, burgers en ngo's. Dit schrijft de SER in het advies over de samenhang tussen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en SDG's dat vandaag wordt vastgesteld. De VCP en VCP Young Professionals hebben aan het advies meegewerkt.Lees verder

15 oktober 2019

VCP roept minister op nog deze maand met oplossingen pensioenfondsen te komen

Op 16 oktober was er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen. De VCP heeft aan de Tweede Kamer hierom een brief gestuurd, waarin zij aandacht vraagt voor diverse pensioenonderwerpen. Zij roept daarbij de minister op om nog deze maand met oplossingen te komen voor de financiële posities van de pensioenfondsen.Lees verder

14 oktober 2019

VCP levert input voor commissie Borstlap

Hoe moeten de regels voor de arbeidsmarkt eruit gaan zien? De huidige voldoen niet meer, zegt de commissie Borstlap, die zich momenteel over dit vraagstuk buigt. De VCP heeft de commissie van input voorzien, en vraagt onder meer aandacht voor de positie van de professional. "Professionals hebben behoefte aan een fatsoenlijk inkomen, een goed aanvullend pensioen, een vangnet voor onvoorziene omstandigheden, zinvol werk in een veilige omgeving met voldoende mogelijkheden zich te kunnen ontwikkelen. We moeten terug naar een gezonde situatie", zegt beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.Lees verder

14 oktober 2019

Open brief 40 prominenten sluit aan op pensioenplan VCP

Een groep van veertig hoogleraren, oud-bestuurders van pensioenfondsen en oud-topmanagers heeft de politiek opgeroepen de strenge pensioenregels te versoepelen. In een open brief aan de Tweede Kamer schrijven ze dat het pensioenstelsel niet moet worden opgehangen aan de risicovrije rente, maar rekening moet houden met de rendementen van pensioenfondsen. Het pleidooi komt overeen met een soortgelijk voorstel dat de VCP al in mei op tafel had gelegd, bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. De VCP kan dit pleidooi dan ook van harte onderschrijven.Lees verder

10 oktober 2019

AI: verantwoord inbedden op werkvloer

Kunstmatige intelligentie (AI) moet op een verantwoorde manier op de werkvloer landen. Werk wordt nu al vaak bepaald door algoritmes, zonder dat de mens eraan te pas komt. Dat heeft niet alleen impact op het werk zelf, maar ook op de werkomstandigheden. Werknemers moeten daarom actief worden betrokken bij de vraag hoe je AI toepast, zodat ze voldoende autonomie en controle houden over het werk. Het is ook beter voor het werkplezier.Lees verder

9 oktober 2019

SER: kiestermijn medezeggenschap uitzendkrachten aanpassen

De SER vindt dat uitzendkrachten sneller moeten kunnen meedoen aan medezeggenschap. Ze vindt dat de termijnen voor zowel actief als passief kiesrecht omlaag moeten ook voor uitzendkrachten. Dat staat in een brief die de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER naar minister Koolmees (SZW) heeft gestuurd. De VCP is het in beginsel eens met de strekking van de brief, maar denkt dat de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om meer uitzendkrachten te betrekken bij medezeggenschap en het voorstel in de praktijd weinig zal uithalen.Lees verder

9 oktober 2019

In gesprek met Kamerleden over diversiteitsadvies

De Tweede Kamer heeft overleg gehad over het diversiteitsadvies dat de SER vorige maand presenteerde. Daaraan namen ook de sociale partners, waaronder VCP, en kroonleden van de SER deel. De VCP vindt dat een brede aanpak nodig is om een inclusieve arbeidsmarkt te bereiken. Voorkomen moet worden dat er wordt geshopt tussen de maatregelen die worden geadviseerd. In het advies is bewust gekozen voor een integrale aanpak, waarbij de inzet van zowel overheid, bedrijven als individuen nodig is. Lees verder

8 oktober 2019

Koolmees komt met zijn planning uitwerking Pensioenakkoord

Op 7 oktober heeft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij de planning en uitwerking van de diverse onderdelen van het in juni gesloten Pensioenakkoord ziet. De VCP is één van de partners in de zogeheten stuurgroep waarin de uitwerking ter hand wordt genomen en heeft kennisgenomen van deze brief.Lees verder

2 oktober 2019

Aantal gepensioneerden neemt nauwelijks toe

Door de stijging van AOW-leeftijd neemt het aantal gepensioneerden nauwelijks nog toe. De VCP vindt het een goede zaak dat we met zijn allen steeds langer doorwerken, daarmee houden we de oudedagsvoorzieningen ook voor toekomstige generaties betaalbaar. Het is echter wel zaak dat we dit ook in goede gezondheid kunnen doen, zegt beleidsmedewerker Amerik Klapwijk.Lees verder

2 oktober 2019

Pensioen in meerdere scenario's toegevoegd aan mijnpensioenoverzicht.nl

In de Wet pensioencommunicatie 2015 is vastgelegd dat vanaf 2019 deelnemers er via www.mijnpensioenoverzicht.nl op gewezen moeten worden dat de hoogte van het te bereiken pensioen niet vaststaat en dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Een aantal pensioendeelnemers heeft hierom vanaf 30 september inzicht gekregen middels een vooruitblik in wat hun pensioen straks waarschijnlijk waard is bij diverse scenario's.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht