28 augustus 2015

VCP-reactie op SCP-rapport: Solidariteit op gespannen voet met keuzevrijheid

De VCP kan zich goed vinden in het SCP-rapport ‘Pensioenen: solidariteit & keuzevrijheid’. Het rapport onderstreept de meerwaarde van solidariteit. Het beschrijft de spanning bij pensioendeelnemers tussen meer keuzevrijheid en de gewenste mate van solidariteit in het delen van risico’s. Lees verder

28 augustus 2015

SER stelt agenda stad vast

In de SER-Raadsvergadering van 28 augustus is het advies SER-agenda voor de stad vastgesteld. Mede aan de hand van dit advies stuurt het kabinet binnenkort een visie op de toekomst van steden naar de Tweede Kamer. Het advies besteedt aandacht aan de betaalbaarheid van woningen voor middeninkomens en het in stand houden van voorzieningen.Lees verder

28 augustus 2015

Gezocht: Sollicitatieformulieren waarin gezondheidsvragen worden gesteld

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen roept uw hulp in om ‘foute’ sollicitatieformulieren te verzamelen.Lees verder

27 augustus 2015

Experiment vraagfinanciering: vrees voor daling kwaliteit deeltijd hoger onderwijs

Nu geëxperimenteerd gaat worden met het loslaten van het vestigingsplaatsbeginsel en het modulair aanbieden van opleidingen, worden belemmeringen voor werknemers om aan het deeltijd hoger onderwijs deel te nemen weggenomen. De VCP juicht deze experimenten toe, maar is bevreesd dat het experiment vraagfinanciering een kwaliteitsdaling van het deeltijd hoger onderwijs betekent. Bovendien wordt een grote groep werknemers uitgesloten van deelname aan deze experimenten.Lees verder

25 augustus 2015

PensioenLab zoekt voor nieuwe ronde enthousiaste jongeren!

Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en van oktober 2015 tot juni 2016 beschikbaar om betrokken te worden bij het onderwerp en je te mengen in de pensioendiscussie? Meld je dan nu aan door te mailen naar pensioenlab@gmail.com en zie voor meer informatie de flyer. Lees verder

20 augustus 2015

Aanbevelingen StvdA inzake partnerpensioen en reeds arbeidsongeschikten met hoger inkomen

Op 22 juli heeft de Stichting van de Arbeid twee aanbevelingen gedaan aan haar decentrale partijen die betrekking hebben op pensioenen.Lees verder

19 augustus 2015

Gratis Workshop RI&E-toets

Voor de eerste tien gebruikers van de Algemene Kantoren RI&E biedt het Steunpunt een gratis RI&E-toets Workshop aan. Voorwaarde is dat de RI&E volledig is ingevuld. Op vrijdagmiddag 18 september gaat u samen met collega-bedrijven aan de slag en loopt u de deur uit met een getoetste RI&E. Steunpunt RIE ontvangt uw aanmelding graag voor 1 september a.s. Deze aanbieding geldt voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers. Lees verder

18 augustus 2015

Vakcentrales overwegend positief over voorontwerp ‘Wet variabele pensioenuitkering’

De vakcentrales zien de variabele pensioenuitkering als een verbetering van de huidige beschikbare premieregelingen. Het biedt deelnemers aan beschikbare premieregelingen in de toekomst meer bescherming tegen het conversierisico en het biedt hun meer profijt door de (beperkte) risicodeling. Dit kan leiden tot hogere pensioenen. Op 18 augustus hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV gereageerd op de internetconsultatie ‘Wet variabele pensioenuitkering’ van het Ministerie van Sociale Zaken.Lees verder

6 augustus 2015

VCP inventariseert ervaringen en tips Wet Werk en Zekerheid

De VCP hoort graag de ervaringen van leden van de aangesloten organisaties bij ontslag of WW als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De inventarisatie zal worden gebruikt om tekortkomingen aan de orde te stellen. Lees verder

17 juli 2015

Goede basis is nodig voor leerlingen in funderend onderwijs

Vanwege de onzekere en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving is het van belang dat leerlingen in het primaire en voorgezet onderwijs een goede basis krijgen om flexibel, wendbaar en weerbaar te zijn en zo te worden voorbereid op de toekomst. Dat staat in het SER-briefadvies 'Leren in het funderend onderwijs van de toekomst' aan het Platform Onderwijs 2032. De VCP heeft in dit advies aandacht gevraagd voor zelfontplooiing (‘Bildung’) alsook dat de professionele ruimte, naast bijscholing en intercollegiale reflectie, van leraren van groot belang is. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht