24 februari 2015

Vakcentrales negatief over inbreuk recht op waardeoverdracht werknemer

VCP, FNV en CNV roepen in hun brief van 20 februari jl. de Tweede Kamer op niet in te stemmen met de aanpassing van de aanvullende bijdrage voor grote werkgevers bij een waardeoverdracht. Deze aanpassing pleegt een forse inbreuk op het belangrijke recht op waardeoverdracht van werknemers, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.Lees verder

20 februari 2015

Toekomstgericht advies over arbeidsmarkt en WW

De SER heeft vandaag het advies Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet vastgesteld. Belangrijke afspraken in het sociaal akkoord uit 2013 zijn daarin uitgewerkt. De WW krijgt meer een verzekeringskarakter, waarbij sociale partners ook weer meer betrokken zijn.Lees verder

18 februari 2015

VCP-achterban stemt in met SER-ontwerpadvies Toekomst Pensioenstelsel

De bij de VCP aangesloten organisaties hebben ingestemd met het SER-advies Toekomst Pensioenstelsel. “De visie van de VCP komt in hoofdlijnen goed terug in het advies. Het is een uitgebreide, analytische verkenning die een goede basis legt voor de verdere uitwerking van een nieuw pensioenstelsel”, aldus VCP-duovoorzitter Reginald Visser. Op 20 februari a.s. zal het advies in de SER-Raad ter vaststelling voorliggen.Lees verder

17 februari 2015

Internetconsultatie over meer invloed OR op beloningen en pensioen

Door de overheid is een internetconsultatie geopend over een wetsvoorstel dat regelt dat ondernemingsraden meer invloed krijgen op pensioenen en beloningsverhoudingen binnen hun bedrijf. Iedereen kan via de consultatie zijn of haar mening over het wetsvoorstel geven. Lees verder

17 februari 2015

Flexibele AOW is wel gewenst

De VCP vindt een flexibele AOW-leeftijd wèl gewenst, omdat het meer maatwerk mogelijk maakt en tegemoetkomt aan de gewenste keuzevrijheid ten aanzien van de wenselijke pensioeningangsdatum van mensen. Deze keuzevrijheid kan maatschappelijke opbrengsten met zich meebrengen. De VCP is dan ook teleurgesteld in het antwoord van staatssecretaris Klijnsma in haar brief van 16 februari jl. waaruit blijkt dat zij een flexibele AOW (nu) niet ziet zitten. De VCP zal voor een flexibele AOW blijven pleiten.Lees verder

16 februari 2015

Verstandig generiek fiscaal beleid kan wel degelijk effectief instrument zijn

Generiek fiscaal beleid heeft weinig effect op arbeidsparticipatie. Dat is de belangrijkste conclusie in een onlangs uitgebrachte CPB-publicatie. De VCP vindt dit een eenzijdige insteek en pleit voor een bredere benadering als het gaat om fiscaal beleid. Lees verder

16 februari 2015

Blog sectorplannen

Meer dan 1,2 miljard euro investeren werkgevers en vakbonden samen met het kabinet in sectorplannen met als doel de arbeidsmarkt te verbeteren. Op initiatief van het Actieteam Crisisbestrijding zal journalist Seger Pijnenburg een maand lang door Nederland trekken langs de sectorplannen om een antwoord te krijgen op zijn vraag hoe dit beleid zich vertaalt in de praktijk en hierover bloggen.Lees verder

13 februari 2015

Mensen met flexibel arbeidscontract minder tevreden over werk en leven

Flexwerkers zijn minder tevreden over hun werk en leven dan werknemers met een vast contract, dat is een van de belangwekkende conclusies uit het rapport “Aanbod van arbeid 2014” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Voor de VCP bevestigt dit de onwenselijkheid van steeds verdergaande flexibilisering van arbeidsrelaties. Zogenaamde vernieuwende flexibiliteit is niet altijd een verbetering. Een duurzaam contract tussen werknemer en werkgever moet volgens de VCP dan ook de norm blijven. Lees verder

11 februari 2015

Richtlijnen ICT-gebruik voor professionals en leidinggevend personeel

Eurocadres heeft een handboek gepubliceerd om inzicht te geven in de implicaties van ICT op de arbeidsomstandigheden van professionals en leidinggevend personeel. Verder geeft het concrete voorstellen voor acties door werknemers en vakbondsvertegenwoordigers in bedrijven.Lees verder

10 februari 2015

Is banksparen een interessante optie voor uw pensioentekort?

Mede door de opkomst van zzp-ers en flexkrachten gebeurt het steeds vaker dat mensen te maken krijgen met gaten in hun pensioenopbouw. Dit kan tot gevolg hebben dat steeds meer mensen in de toekomst op een minimumniveau belanden bij pensionering. Om dit te voorkomen kunnen mensen er vrijwillig voor kiezen om een inkomensvoorziening te treffen, bijvoorbeeld banksparen.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid