22 april 2015

Trek minimumjeugdloon vanaf 18 jaar gelijk met volwassenenloon

18-jarigen verdienen op dit moment niet eens de helft van hetgeen een volwassene verdient. Dit terwijl een 18-jarige vaak zijn gehele levensonderhoud en studie al dient te betalen. Met de invoering van het leenstelsel komen studenten nog verder in de knel om rond te komen met het minimumjeugdloon. Dit bracht de VCP Young Professionals naar voren tijdens een lunchsessie met Tweede Kamerleden georganiseerd door Young & United.Lees verder

21 april 2015

ECB-programma zet financiële positie pensioenfondsen onder druk

In het eerste kwartaal van 2015 zijn de dekkingsgraden van veel grote pensioenfondsen gedaald. Belangrijkste oorzaak is de historisch lage (kunstmatige) rentestand als gevolg van de recente stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB). ‘Politieke bewustwording van de gevolgen van het ECB-programma is noodzakelijk’, aldus de VCP. Deze gevolgen geven opnieuw druk op de cao-tafels, terwijl het een gevolg is van (Europees) overheidsbeleid. Het kan dan ook niet worden afgedaan als een probleem van alleen sociale partners en pensioenfondsen.Lees verder

20 april 2015

Netspar-brief: slechts kwart huishoudens heeft gelijk inkomen vóór als na pensioen

De Netspar-brief 2015 gaat in op de vraag hoeveel pensioen Nederlandse huishoudens opbouwen en hoe dat zich verhoudt tot de pensioenambitie. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld een goed pensioen opbouwen. 18% van de huishoudens spaart meer dan zij zelf denken nodig te hebben. Dit lijkt positief, echter kanttekeningen zijn er wel bij het onderzoek te plaatsen, aldus de VCP.Lees verder

17 april 2015

Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in cao's

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen in een brief op om afspraken te maken over de private aanvulling opbouw en duur WW en WGA, De brief komt in vervolg op de afspraak in het Sociaal Akkoord, de eerdere brieven van de Stichting van de Arbeid en het SER advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren. Lees verder

16 april 2015

Compensatie voor ING-uitzendkrachten is slechts minimale tegemoetkoming

Na alle commotie rondom het wegsturen van uitzendkrachten bij ING voordat de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 is ingevoerd, is het spijtig dat deze flexkrachten hun baan bij ING niet behouden. Het wegsturen van medewerkers, vanwege arbeidsrechtelijke risico’s, is niet conform de geest van de WWZ en past ook niet bij de gemaakte afspraken in het Sociaal Akkoord. De compensatie die de uitzendkrachten ontvangen, is slechtse een minimale tegemoetkoming voor hen, aldus de VCP. Lees verder

16 april 2015

Recente aanbevelingen en adviezen aan het decentrale cao-overleg

Ten behoeve van het decentrale cao-overleg zijn de recente aanbevelingen en adviezen van de Stichting van de Arbeid per thema in een overzicht gezet. Bij elke aanbeveling of advies is een doorklik gemaakt naar de desbetreffende tekst. Lees verder

14 april 2015

Verlaag lasten op arbeid en vereenvoudig

De inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting voor middeninkomens moet worden teruggedraaid. Volgens de VCP kan het kabinet via deze lastenverlichting sneller tegemoet komen aan de breed gedragen wens om de lasten op arbeid te verlagen en het stelsel te vereenvoudigen. Over een algehele herziening van het stelsel kan dan vervolgens langer worden nagedacht.Lees verder

14 april 2015

Op 20 mei nieuwe ronde adviezen Pensioenlab aan de pensioensector

Op 20 mei a.s. zullen de zestig jongeren van het Pensioenlab, een initiatief van VCP Young Professionals, FNV Jong en CNV Jongeren, hun eindadviezen gaan geven over actuele vraagstukken die spelen in de pensioensector.Lees verder

11 april 2015

SER pleit voor steun in rug sociale ondernemingen

Succesvolle sociale ondernemingen kunenn bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. De SER heeft een ontwerpadvies over sociale ondernemingen gepubliceerd. Als het gaat om arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëren sociale ondernemingen nieuw en structureel werk voor deze doelgroep. Niet alleen werknemers profiteren hiervan, ok de uitgaven aan uitkeringen nemen af en de veiligheid en sociale cohesie in buurten kan verbeteren.Lees verder

1 april 2015

Vervolg aanpak jeugdwerkloosheid, alleen zonder duurzame banen

Nu de ministers Asscher en Bussemaker de aanpak jeugdwerkloosheid op zich gaan nemen, zal er hopelijk worden ingezet op het daadwerkelijk realiseren van banen. De VCP en VCP Young Professionals vinden het goed om te zien dat het probleem van jeugdwerkloosheid nu meer serieus wordt genomen. Afgelopen jaren is er weinig terechtgekomen van het realiseren van duurzame banen voor jongeren. Ook voor wat betreft de toenemende en vrijwel onzichtbare werkloosheid onder hoger opgeleide jongeren is weinig resultaat geboekt. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid