17 juli 2015

Goede basis is nodig voor leerlingen in funderend onderwijs

Vanwege de onzekere en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving is het van belang dat leerlingen in het primaire en voorgezet onderwijs een goede basis krijgen om flexibel, wendbaar en weerbaar te zijn en zo te worden voorbereid op de toekomst. Dat staat in het SER-briefadvies 'Leren in het funderend onderwijs van de toekomst' aan het Platform Onderwijs 2032. De VCP heeft in dit advies aandacht gevraagd voor zelfontplooiing (‘Bildung’) alsook dat de professionele ruimte, naast bijscholing en intercollegiale reflectie, van leraren van groot belang is. Lees verder

15 juli 2015

Invoering nieuwe rekenrente op ongelukkig moment

Op 14 juli heeft Frank Elderson, directielid van DNB, bekend gemaakt dat pensioenfondsen vanaf vandaag hun langlopende pensioenverplichtingen met een nieuwe Ultimate Forward Rate (rekenrente) moeten gaan berekenen en waarderen. Voorheen lag deze rekenrente op een vaste 4,2%. Nu zal deze worden verlaagd naar 3,3%. Dit besluit komt volgens de VCP op een zeer ongelukkig moment, net nu de fondsen aan het opkrabbelen zijn van de financiële crisis. Voor pensioenfondsen zal dit gevolgen hebben voor het indexatieperspectief en de premiestelling. Dat werkt mogelijk door op het inkomen van werkenden en gepensioneerden.Lees verder

8 juli 2015

Normale arbeidsduur en uurloon in cao's

De Stichting van de Arbeid heeft onlangs een aanbeveling aan decentrale cao-partijen gedaan over de vermelding van de normale arbeidsduur en het uurloon in cao’s. Dit omdat in een aantal cao’s sprake is van onduidelijkheid bij het afleiden van het uurloon van de in de cao van toepassing zijnde (week-, periode- of maand)salarissen en de geldende normale arbeidsduur. Lees verder

6 juli 2015

VCP-reactie op Hoofdlijnenbrief Pensioenen: ‘Kabinet laat ruimte voor sociale partners’

‘De hoofdlijnenbrief over de visie van het kabinet op de toekomst van het pensioenstelsel laat ruimte voor sociale partners om belangrijke stappen dit jaar te zetten in het doorontwikkelen van ons stelsel’, aldus de VCP. Over de hete hangijzers in de pensioendiscussie spreekt dit Kabinet zich niet uit.Lees verder

6 juli 2015

SER-oproep: Gezocht ‘sollicitatieformulieren met gezondheidsvragen’

Op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) is het werkgevers niet toegestaan om in sollicitatieformulieren vragen te stellen over de gezondheid van een kandidaat. Na een beperkte en informele inventarisatie, heeft de SER-commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) de indruk dat het nog regelmatig voorkomt dat er wél gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren zijn opgenomen. Om deze indruk nader te onderzoeken en te onderbouwen, roept de CKA uw hulp in.Lees verder

1 juli 2015

Wet werk en zekerheid is een feit

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is op 1 juli in werking getreden. Voor de VCP is dit het startschot om alle ontwikkelingen rondom de wet, waar ook werkgevers zich aan gecommitteerd hebben, scherp te monitoren. Dit omdat juist in de praktijk zal blijken of de wet een verarming of een verrijking zal zijn voor werknemers. Misbruik van het recht dient daarbij zoveel mogelijk te worden tegengegaan.Lees verder

1 juli 2015

Mijn Pensioenoverzicht.nl is vernieuwd

De website mijnpensioenoverzicht.nl dat inzicht geeft in het opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers en de te verwachten pensioenaanspraak bij pensionering is vernieuwd. De VCP vindt goede pensioeninformatie, overzicht en inzicht voor deelnemers in hun pensioen essentieel nu men langer moet doorwerken. In het bijzonder nu de pensioenen steeds gevoeliger zijn geworden voor diverse risico’s. De vernieuwing is voor de VCP een welkome aanvulling op de communicatie die de pensioenfondsen zelf al met hun deelnemers hebben. Lees verder

1 juli 2015

Vakcentrales voor verruimde overbruggingsregeling voor gerechtigden met partner zonder inkomen

Op 30 juni jl. hebben de gezamenlijke vakcentrales een brief aan staatssecretaris Klijnsma verstuurd met de oproep voor een bredere overbruggingsregeling voor gerechtigden die een partner hebben zonder inkomen. Dit naar aanleiding van een aangehouden motie van Eerste Kamerlid De Boer, die is ingediend tijdens de behandeling van de inmiddels aangenomen Wet Versnelde verhoging AOW.Lees verder

30 juni 2015

Poll flexwerkers en medezeggenschap

Opkomende flexibilisering leidt tot andere verhoudingen op de werkvloer. Wat betekent dit voor de medezeggenschap? Houden organisaties voldoende rekening met de belangen van flexwerkers? Lees verder

30 juni 2015

Veranderingen op het gebied van werk en inkomen per 1 juli 2015

Per 1 juli zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd op het gebied van werk en inkomen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de hoogte van het minimumloon en de daaraan gekoppelde AOW. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht

Word nu lid