5 februari 2016

Geen differentiatie pensioen naar levensverwachting

Het is onverstandig solidariteit in de pensioenen te ontrafelen. Er zijn meer factoren dan inkomen die van invloed zijn op de levensverwachting. Zeker is dat bij een lagere pensioenopbouw boven de 30.000 euro de middengroepen worden getroffen. Op termijn slaat dit soort ideeën het fundament onder het pensioenstelsel weg, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. We moeten opletten dat het debat over de toekomst van het pensioenstelsel niet met inkomenspolitiek vertroebeld.Lees verder

26 januari 2016

Geef werknemers zeggenschap over duurzame inzetbaarheid en scholing

Het is voor individuele werknemers van groot belang dat zij meer regie krijgen over hun eigen duurzame inzetbaarheid en scholing. Daarom pleit de VCP voor een (fiscale) regeling. Deze regeling kan worden gebruikt voor duurzame inzetbaarheid in de verschillende fases tijdens hun carrière. Deze spaarregeling zou in aanvulling op andere instrumenten naar eigen behoefte ingezet kunnen worden voor: loopbaanbegeleiding, scholing, verlof of andere carrièrevraagstukken. Op deze manier krijgen mensen daadwerkelijk ruimte, in tijd, geld en zeggenschap om in zichzelf te investeren.Lees verder

22 januari 2016

Kosten en marginale druk kinderopvang voor werkende ouders hoog

De VCP is tevreden met de constatering van de SER in haar advies 'Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen' dat de kosten voor kinderopvang voor werkende ouders hoog zijn en dat de marginale druk, met name bij hogere inkomens, tot suboptimale keuzes leidt. Verder pleit de SER voor een universeel systeem met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Alle kinderen van twee tot vier jaar, ongeacht of hun ouders werken, krijgen een aanbod van zestien uur per week kinderopvang.Lees verder

22 januari 2016

Arbeidsmarktverkenning wijst uit: Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie concluderen de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad (SER) in een gezamenlijke verkenning naar de arbeidsmarkt in de cultuursector. Werknemers in de cultuursector zijn vaak uit noodzaak zelfstandig geworden. De VCP noemt deze trend exemplarisch, het effect is illustratief voor meerdere sectoren. De verkenning geeft volgens de VCP nog maar eens het belang aan van een gelijk speelveld tussen werknemers en zzp-ers.Lees verder

19 januari 2016

Pensioenbrieven aan Eerste en Tweede Kamer

Op 18 januari jl. heeft de VCP samen met FNV en CNV een tweetal brieven geschreven. De eerste brief gericht aan de Eerste Kamer gaat in op de zorgen over de aanhoudende lage renteomgeving waarin de pensioenfondsen zich bevinden en de nieuwe UFR. Hierover heeft staatssecretaris Klijnsma op 19 januari een gesprek met de Eerste Kamer. De tweede brief gaat in op diverse pensioenonderwerpen die op 20 januari a.s. in de Tweede Kamer voor een Algemeen Overleg staan geagendeerd.Lees verder

19 januari 2016

Korting door afkoop klein pensioen wordt hersteld vanaf 2013

Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW- partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden binnenkort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderd om de korting terug te draaien. Staatssecretaris Klijnsma heeft dit gisteren in een persbericht bekend gemaakt. Volgens de VCP is dit volledig terecht. Lees verder

13 januari 2016

Overheid moet ingrijpen in kwaliteit bedrijfsgezondheidszorg

Maatregelen, coördinatie en regiekracht vanuit de overheid zijn nu nodig omdat de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg anders nog verder achteruit gaat. “Uitblijven van interventie zal een negatief effect hebben op gezond en veilig werken”, aldus Nic van Holstein, voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals. De Vakcentrale heeft een kritische brief geschreven aan de Tweede Kamer met het oog op een Algemeen Overleg op 14 januari a.s. over de bedrijfsgezondheidszorg.Lees verder

12 januari 2016

Overzicht premies en belastingen 2016

Op 22 december jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het gewijzigde Belastingplan 2016. De VCP heeft weer een overzicht waarin de belangrijkste wijzigingen in de premies en belastingen op het gebied van werk, inkomen en vermogen staan vermeld.Lees verder

11 januari 2016

Stappenplan compensatie arbeidsongeschikten pensioenopbouw

De Stichting van de Arbeid heeft eerder cao-partijen en pensioenfondsbestuurders opgeroepen om compensatieafspraken te maken voor deelnemers die een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw boven 100.000 euro hadden. Er is nu een stappenplan gemaakt over op welke wijze deze groep kan worden gecompenseerd en hoe hierover afspraken kunnen worden gemaakt.Lees verder

8 januari 2016

SBI Formaat MonitOR 2015 -2016

De SBI Formaat MonitOR is het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland wat wordt uitgevoerd door SBI Formaat. Met een uitgebreide vragenlijst onderzoeken zij op vele terreinen de dagelijkse praktijk van ondernemingsraden (OR’s) en centrale ondernemingsraden (COR’s).Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht