26 november 2015

Versteviging positie vakorganisaties in arbeidsmarkt en WW

De sociale partners krijgen een regierol bij het bepalen van het arbeidsmarktbeleid. Tevens krijgen zij een zwaarwegende adviesrol bij stelselwijzigingen in de werknemersverzekeringen, in het bijzonder bij wijzigingen die de financiering van de WW raken. In de Stichting van de Arbeid zijn nadere afspraken gemaakt over de private WW aanvulling. Lees verder

25 november 2015

Vakcentrales roepen Tweede Kamer opnieuw op pensioenrekenrente (UFR) te heroverwegen

Op 26 november zal de Tweede Kamer een Algemeen Overleg hebben over diverse pensioenonderwerpen. Onderdeel van de agenda is het onderzoek ‘gevolgen lage rente en UFR voor de financiële positie van pensioenfondsen’.Lees verder

24 november 2015

Lastenverlichting belastingplan is nodig

Hoewel het kabinet meer oog had kunnen hebben voor middengroepen, roepen wij de Eerste Kamer op in te stemmen met de lastenverlichting. Uitstel leidt in uitvoeringstechnische zin tot allerlei praktische complicaties en onzekerheid onder burgers en bedrijfsleven.Lees verder

24 november 2015

Stichting van de Arbeid overwegend positief over sociaal akkoord.

De Stichting van de Arbeid heeft haar Afronding Sociaal Akkoord 11 april 2013 naar minister Asscher gestuurd. Hierin staat hoe de Stichting de uitvoering van alle gemaakte afspraken en maatregelen beoordeelt. De stichting is overwegend positief. Zij roept alle partijen op om hun bijdrage te blijven leveren aan het verminderen van de nog steeds veel te hoge werkloosheid. Lees verder

23 november 2015

VCP bij rondetafelgesprek Tweede Kamer ‘Toekomst Pensioenstelsel’

Op 23 november jl. heeft de vaste commissie van Sociale Zaken van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek georganiseerd over de toekomst van ons pensioenstelsel. Tijdens het blok over de verplichtstelling gaf Klaartje de Boer (VCP) aan dat de grote verplichtstelling een groot goed is.Lees verder

23 november 2015

Stap tijdig in nettopensioen en voorkom pensioenterugval en medische keuring

Werknemers met een inkomen boven de aftoppingsgrens voor de pensioenaftrek bouwen minder ouderdomspensioen op en hun partners lopen het risico bij (vroeg)overlijden om geconfronteerd te worden met een flink gat in het partnerpensioen/nabestaandenpensioen. Steeds meer pensioenfondsen bieden echter een nettopensioenregeling aan om de terugval in het ouderdomspensioen en het partnerpensioen/nabestaandenpensioen (deels) te voorkomen. Sinds kort bieden nu ook PFZW en ABP een nettopensioenregeling aan. Lees verder

14 november 2015

Gezamenlijke verklaring na aanslagen Parijs van werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties

Werknemersorganisaties FNV, CNV en VCP en ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn vol afschuw over de dodelijke aanslagen in Parijs. Onze gedachten zijn bij alle slachtoffers van deze aanslagen, hun naasten en de hulpdiensten die deze situatie het hoofd moeten bieden. Wij staan samen schouder aan schouder tegen deze terreur. Wij roepen op om gezamenlijk pal te blijven staan voor onze vrijheden, waarden en normen.Lees verder

13 november 2015

VCP vraagt aandacht voor ’Week van de Werkstress’

Werkstress is het grootste arbeidsrisico anno 2015. Nog steeds is het in veel organisaties niet gebruikelijk hier een open gesprek over te voeren en dat moet anders, aldus de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De VCP roept werknemers en werkgevers op om in de ‘Week van de Werkstress’, activiteiten te organiseren die werkstress verlagen, werkplezier verhogen en het gesprek hier over kunnen stimuleren. Lees verder

13 november 2015

Vakbonden zijn nog steeds onmisbaar

In een uitgebreid interview in het SER Magazine gaat de voorzitter van de VCP Nic van Holstein onder andere in op de toekomst van de vakbeweging. 'Als het nodig is gaan we de barricaden op'.Lees verder

12 november 2015

Meer persoonlijke begeleiding en ondersteuning voor werkzoekenden

Het kabinet gaat samen met sociale partners werklozen meer ondersteunen en begeleiden om werkzoekenden sneller aan een baan te helpen. Dit gaan zij doen door middel van scholingsvouchers, het opzetten van mobiliteitscentra, meer persoonlijke begeleiding en bredere toepasbaar maken van de brug-WW. De VCP ondersteunt deze maatregelen, want het geeft werkzoekende professionals meer kans om een duurzame nieuwe baan te vinden. Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht