Menu

Culemborg, 17 juli 2009

Advies en verwijspunt klokkenluiders aanstaande

De MHP juicht het toe dat het kabinet een landelijk advies- en verwijspunt voor klokkenluiders gaat instellen. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer hierover ingelicht. Daarbij gaat het om klokkenluiders in de publieke en in de private sector.

Naar aanleiding van adviezen van de Stichting van de Arbeid (StvdA) en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) heeft het kabinet besloten dat er een landelijk advies- en verwijspunt klokkenluiders voor de publieke en private sector zal komen. Het kabinet acht dit een belangrijke stap voorwaarts om op deze wijze gezamenlijk (publiek en privaat) op te trekken op het onderwerp van klokkenluiders.
De MHP is verheugd dat het kabinet op zo kort mogelijke termijn met het advies- en verwijspunt van start wil gaan. Om te voorkomen dat het beeld ontstaat dat advisering en verwijzing “er even bij wordt gedaan” kiest het kabinet er niet voor het advies- en verwijspunt bij een bestaande organisatie te situeren. Het kabinet zal een aparte onafhankelijke stichting oprichten. Daarbij is tevens ruimte de sociale partners te betrekken bij het advies- en verwijspunt.
De MHP onderschrijft de keuze voor een zelfstandige status van het advies- en verwijspunt zodat duidelijk is dat de core-business van de stichting gericht is op het adviseren en verwijzen van potentiële klokkenluiders. Dat draagt bij aan een snelle start van de werkzaamheden en succes ervan. Juist vanwege de advisering door de StvdA en de ROP is wat de MHP betreft betrokkenheid van sociale partners bij de stichting condicio sine qua non voor de inrichting van het advies- en verwijspunt.
De taken van de stichting die het kabinet noemt, komen overeen met de visie van de StvdA en de ROP. Het gaat om het verstrekken van informatie en advies, het bieden van een luisterend oor, het doorverwijzen naar de juiste instantie, het opbouwen en bundelen van expertise, het geven van algemene voorlichting aan werkgevers en werknemers en het zicht houden op het proces. Het kabinet voorziet geen verdere bevoegdheden. Wel is het zaak dat het advies- en verwijspunt een zaak blijft volgen als de klokkenluider dit wenst. Het advies- en verwijspunt wordt wat het kabinet betreft geen zelfstandig bestuursorgaan en zal derhalve geen publiekrechtelijke rechtshandelingen gaan verrichten.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws