Menu
Arbeidsrisico’s: aandacht voor de toekomst

Arbeidsrisico’s vormen een cruciaal onderwerp voor werkgevers en werknemers, waarbij de gezondheid en veiligheid van werknemers zowel nu als in de toekomst van groot belang zijn. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om te zorgen voor optimale arbeidsomstandigheden.

De recent gepresenteerde trends en ontwikkelingen tijdens de raadsvergadering van de SER op 25 januari laten zien dat de huidige risico’s zich ook in de toekomst zullen manifesteren. Tegelijkertijd dienen we ons bewust te zijn van nieuwe arbeidsrisico’s, zoals door technologische ontwikkelingen, diversiteit in de beroepsbevolking, flexibele arbeidsrelaties, de noodzaak om langer door te werken, en ecologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vergroten bestaande risico’s of introduceren nieuwe uitdagingen. De diversiteit aan trends en werkgerelateerde risico’s vraagt om een adaptief beleid, vroege signalering, prioritering, en een breed perspectief.

Prioriteiten

  • PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting): Inzet op integraal beleid gericht op het vergroten en waarborgen van de kwaliteit van werk.
  • Arbozorg: Inzet op het verbreden van de preventieve werking en toegankelijkheid van arbozorg voor álle werkenden, inclusief zzp’ers en arbeidsmigranten.
  • Diversiteit: Inzet op beleid dat rekening houdt met diversiteit binnen de beroepsbevolking, diversiteit van arbeidsrelaties, en veranderende werkpatronen.

Goed arbobeleid
Hoewel er nieuwe risico’s ontstaan, bieden diversiteit en technologie tevens kansen om bepaalde risico’s te verkleinen. Diversiteit kan leiden tot meer creativiteit en innovatie, terwijl technologie kan helpen de werkbelasting te verlichten en werknemers beter te beschermen.

Het is van essentieel belang dat werkgevers de risico’s voor hun werknemers in kaart brengen met een Risicoinventarisatie en Evaluatie (RIE) en hierop een adequaat arbobeleid toepassen. Dit draagt bij aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en verkleint de kans op arbeidsongevallen en beroepsziekten.

VCP: meer aandacht voor arbobeleid
De VCP erkent de risico’s en kansen, maar constateert ook dat het nog te vaak ontbreekt aan een goede en risico-inventarisatie en bijpassend arbobeleid. Naar de toekomst toe moet hier aanzienlijk verbetering in komen, en deze trends inventarisatie biedt een waardevol eerste inzicht in waar de aandacht naar uit moet gaan.

Werkgevers kunnen bijdragen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden door:

  • Een grondige risico-inventarisatie uit te voeren samen met werknemers.
  • Effectief arbobeleid toe te passen om risico’s te beperken.
  • Open communicatie met werknemers te onderhouden over arbeidsomstandigheden.

Door gerichte aandacht te besteden aan arbeidsrisico’s, kunnen werkgevers actief bijdragen aan het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws