Menu
Werkloos

De VCP gaat de komende tijd dieper in op het coalitieakkoord. We zullen afzonderlijke onderdelen behandelen die voor ons en de VCP-achterban relevant zijn. In dit artikel gaat het om sociale zekerheid.

Positie VCP

Sociale zekerheid dient adequate inkomensbescherming te bieden aan werkenden als sprake is van bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is het van belang dat werkenden de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen bij hun zoektocht naar nieuw werk, waar dat mogelijk is, om weer perspectief te bieden.

WIA

De VCP vindt het teleurstellend dat er in het coalitieakkoord niets staat opgenomen over drempelverlaging in de WIA. Nu heeft iemand vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% recht op een WIA-uitkering, dat zou verlaagd moeten worden naar 15%. Sociale partners in de SER zijn het hierover eens. Daarnaast staat in het SER-advies dat gekeken zou moeten worden naar reële functies die iemand in de praktijk zou kunnen doen als sprake is van arbeidsongeschiktheid, in plaats van enkel te kijken naar functies die iemand in theorie zou kunnen doen, maar niet realistisch zijn. Ook dit mist de VCP in het coalitieakkoord.

AOV ZZP

Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. De VCP wijst hierbij op het eerdere advies van de Stichting van de Arbeid over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie

De coalitie wil de loondoorbetaling bij ziekte verbeteren in lijn met het SER-advies, waarbij de re-integratie zich in het tweede jaar in principe richt op het tweede spoor. Verder wordt €300 miljoen per jaar uitgetrokken voor lastenverlichting van het mkb via loondoorbetaling bij ziekte. Ook komt er geld voor re-integratie en wil de coalitie maatregelen nemen om de arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten te verbeteren. Volgens de VCP is het advies van de Stichting van de Arbeid over de WIA, met voorstellen om de arbeidsparticipatie te verhogen, belangrijk om hierbij te betrekken.

Participatiewet

De coalitie verruimt de bijverdiengrenzen in de Participatiewet en gaat samen met gemeenten ervoor zorgen dat mensen die langdurig in de bijstand zitten actief worden benaderd, ondersteund en gestimuleerd naar werk. Dat gebeurt met oog voor ieders talenten en beperkingen, vanuit vertrouwen en met ruimte voor maatwerk. Verder wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. De VCP is hier positief over.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws