Menu

Culemborg, 30 november 2010

Geslaagde MHP-informatiebijeenkomst pensioenen

Op 29 november jl. heeft de MHP een informatiebijeenkomst voor cao-onderhandelaars en pensioenfondsbestuurders gehouden over de problemen, die zich voordoen in pensioenland. Onder de deskundige leiding van Jan Tamerus, voorzitter van de MHP-Werkgroep Pensioenen, passeerden vele problemen en discussiepunten de revue.

Bedoeling van de bijeenkomst was vooral om onderling van gedachten te wisselen en oplossingen vanuit de praktijk aan te dragen. Als één ding duidelijk werd, was het wel dat de pensioenfondsbesturen en cao-onderhandelaars, met of zonder pensioenakkoord, nu al voor moeilijke keuzes staan.

Nu het pensioenakkoord niet voor 1 januari a.s. kan worden uitgewerkt, zullen bij de premievaststelling en het indexatiebesluit voor 2011 lastige besluiten moeten worden genomen. Zo moet de nieuwe trend van de levensverwachting van het Actuarieel Genootschap worden meegenomen en dat geldt ook de voorschriften omtrent het rekenen met de lage rentestand. Als beide maatregelen zouden worden doorvertaald naar de premies kan dit oplopen tot circa 25% premiestijging. De aanwezigen waren van mening dat zowel de nieuwe trend van de levensverwachting, als de aanhoudend lage rentestand twee nieuwe omstandigheden zijn, waarmee ten tijde van het afsluiten van het pensioenakkoord in juni van dit jaar, geen rekening is gehouden. Daarom zouden deze gewijzigde omstandigheden een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers / deelnemers moeten zijn. De rekening hiervan zou niet eenzijdig moeten worden afgewenteld op de deelnemers.

Ook is uitvoerig stilgestaan bij het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). De uitwerking van dit pensioenakkoord is in volle gang, maar nog niet gereed. Over een flankerend arbeidsmarktbeleid voor oudere werknemers wordt nog druk onderhandeld in de StvdA.
Ook wordt binnen de StvdA nog gewerkt aan de uitwerking van een nieuw pensioencontract, waarbij de SER de StvdA als klankbord ondersteunt. Parallel hieraan wordt in een technische werkgroep met het Ministerie van SZW gekeken hoe dit doorvertaald kan worden in wet- en regelgeving. De vraag hoe omgegaan moet worden met reeds opgebouwde rechten zal vervolgens aan de orde moeten komen. Maar daarvoor is eerst noodzakelijk om inzichtelijk te maken hoe de rekening voor de verschillende generaties uitpakt. Tot nog toe is de MHP van mening dat oude rechten gerespecteerd moeten worden, tenzij dit onmogelijk zou blijken. In dat geval moet worden gezocht naar een evenwichtige verdeling van de lasten, waarbij ook gekeken moet worden wie nog wel èn wie niet meer in staat is om iets aan de pensioenvoorziening te doen.
Derde onderdeel van het pensioenakkoord betreft de AOW. Sociale partners zijn wat de AOW betreft afhankelijk van de politieke besluitvorming. Vooral de flexibilisering van de AOW en de koppeling aan de verdiende lonen zijn twee aspecten, waar de MHP aan hecht.
Zoals het er nu naar uit ziet, zal de totale uitwerking van het pensioenakkoord niet eerder gereed zijn dan in de loop van januari 2011.

De informatiebijeenkomst werd ondanks de slechte weersomstandigheden goed bezocht. De aanwezigen waren het er duidelijk over eens dat de avond weer meer zicht heeft gegeven op de actualiteit van de pensioenproblemen. De avond had daarmee zijn doel bereikt.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws