Menu
Nic van Holstein persfoto

“Het echte werk gaat nu beginnen. De arbeidsvoorwaardelijke partijen zijn nu gezamenlijk aan zet om goede pensioenafspraken te maken, zorgvuldig en evenwichtig in lijn met de gezamenlijk geformuleerde doelen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De VCP zal in het kader van de monitoring expliciet letten op onder meer de adequate compensatie in het belang van alle pensioendeelnemers. Vanavond heeft een meerderheid in de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe pensioenwet. De Wet Toekomst Pensioenen werd op 30 maart vorig jaar aan de Tweede Kamer gestuurd. Daar heeft een heel uitgebreide behandeling van de nieuwe pensioenwet plaatsgevonden.

De doelen maatgevend
Voor de VCP zijn de doelen in het pensioenakkoord altijd maatgevend geweest bij de oordeelsvorming over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Uit onze eerdere appreciatie kwam naar voren dat veel van de doelen zijn behaald, maar dat er ook nog zorgpunten waren. De VCP constateert dat er met de wet ruimte wordt geboden voor het maken van goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken om de doelen te behalen, maar dat dit niet op alle onderwerpen door de wet wordt afgedwongen. De pensioenuitkomst voor deelnemers hangt uiteindelijk af van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken omtrent het pensioencontract, de premie, de inrichting van het nabestaandenpensioen en de compensatie voor de afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek.

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig
Nu de wet is aangenomen, is het dus zaak dat er goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken worden gemaakt voor een zorgvuldige transitie. Hier ligt niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid voor de vakorganisaties, maar zeker ook voor de betrokken werkgevers en fondsen. Pensioenfondsen ABP en PFZW hebben hierbij onze bijzondere aandacht. De arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben hier tot uiterlijk 1 januari 2025 de tijd voor, waarna vervolgens pensioenuitvoerders tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd hebben om die afspraken te implementeren. Voor een zorgvuldige transitie is het belangrijk dat er sprake is van een adequate compensatie en dat geen groepen eenzijdig de rekening betalen.

Andere afspraken uit pensioenakkoord
Daarnaast is ook de realisatie van de overige afspraken uit het pensioenakkoord voor de VCP van groot belang. Concreet gaat het over het wettelijk mogelijk maken van automatische deelname met uitstapmogelijkheid (opt-out) voor de zelfstandigen binnen de tweede pijler (aanvullend pensioen) en de uitwerking van het zogeheten aanvalsplan witte vlek om ervoor te zorgen dat meer werknemers aanvullend pensioen gaan opbouwen. Maar ook een structurele regeling opvolgend op de bestaande RVU-regeling voor mensen om eerder te kunnen stoppen met werken en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Hierover lopen op dit moment nog diverse overleggen in de Stichting van de Arbeid.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws