Menu

Per 1 oktober 2016 heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht gekregen over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het kabinet heeft dit besloten naar aanleiding van een eerder advies van de SER. Onder andere de VCP heeft in de SER de laatste maanden gewerkt aan een voorlichtingspagina http://www.ser.nl/nl/themas/or-en-medezeggenschap/instemmingsrecht-pensioenen.aspx om OR-en te helpen bij de vraag of ze nu wel of geen instemmingsrecht hebben. Daar waar pensioen al door sociale partners in de cao is geregeld (circa 80%) is dit doorgaans niet het geval.

Het instemmingsrecht gaat over voorgenomen besluiten van de werkgever over onderwerpen als de keuze voor een pensioenuitvoerder, de regeling over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld, hoogte van de opbouwpercentages en de franchise, maatstaven en voorwaarden waaronder toeslag wordt verleend, pensioenleeftijd, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als de OR instemmingsrecht heeft over pensioenen, is het belangrijk dat werkgever en OR tijdig met elkaar in gesprek gaan als dit onderwerp aan de orde is. Ook kan het verstandig zijn een externe deskundige hierbij in te schakelen. Dat kan zowel de OR als de werkgever doen, maar ze kunnen dit ook gezamenlijk doen.

Laatste nieuws

Betaald ouderschapsverlof van kracht

2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof van kracht

Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

1 augustus 2022

Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

Nabestaandenpensioen

28 juli 2022

Platform Werken aan ons Pensioen: informatie over nabestaandenpensioen

Meer nieuws
Naar boven