Menu
In memoriam Wolter Muller

Een markant oud-bestuurslid is de VCP ontvallen. Wolter Muller, de eerste vicevoorzitter van toen de MHP, is op 25 november 2023 overleden te Rotterdam. Hij was een wegbereider in een tijd waarin het hoger personeel zich een plek moest verwerven in het sociaaleconomisch krachtenveld. Daarbij had hij de kunde om altijd begrip op te wekken voor zijn positie. Een in memoriam over een van onze toenmalige ‘gezichten’ in Den Haag.

Wolter Muller was een van de ‘founding fathers’ van de MHP.  Bij de oprichting van de Raad van Overleg voor Middelbaar en Hoger Personeel in 1974 vertegenwoordigde hij de toenmalige Nederlandsche Handelsreizigers en Handelsagenten Vereniging in het bestuur als secretaris. Daarna was hij werkzaam bij de Nederlandse Centrale van Hoger Personeel, een bij de MHP aangesloten organisatie, en vertegenwoordigde deze organisatie in het bestuur. In 1981 kwam hij in dienst als bestuurder in de functie van vicevoorzitter van destijds de vakcentrale MHP. In de loop der jaren werd hij ‘het gezicht’ van de MHP in Den Haag. Zo was hij onder meer plv. Raadslid van de SER,  bestuurslid van de Stichting van de Arbeid, het GBIO en de Raad voor Werk en Inkomen. Hij was betrokken bij het reguliere overleg met topambtenaren van het ministerie van SZW als voorbereiding voor het zogeheten Najaars- en Voorjaarsoverleg, de periodieke overlegrondes tussen de sociale partners en het kabinet. Ook vertegenwoordigde hij de MHP in overleggen met de vakbeweging in het buitenland. In een reeks interviews in het Financieele Dagblad over belangenbehartigers, ‘de souffleurs van de macht’, werd hij gekenschetst als ‘Wolter Muller, al ruim dertig jaar op de bres voor middelbaar en hoger personeel’.

Muller was betrokken bij het Akkoord van Wassenaar uit 1982, waarin vakbonden en werkgevers besloten loonmatiging toe te passen om de economische crisis en stijgende werkloosheid te bestrijden. In 1993 kreeg het poldermodel pas echt gestalte in de Stichtingsnota ‘Een Nieuwe Koers’, waarvan de MHP ontegenzeggelijk één van de vaders was met eigen nota ‘Nu of Nooit’, waarin de nadruk werd gelegd op maatwerk bij de arbeidsvoorwaardenvorming en differentiatie.

Na meer dan 25 jaar in dienst van de vakcentrale noemde Muller in zijn afscheidstoespraak enkele ‘wapenfeiten’, waar hij als onderhandelaar van de MHP medeverantwoordelijk was geweest. Zo wees hij erop dat de MHP de flexibiliteit, de op maatwerk gebaseerde arbeidsduurverkorting heeft geïntroduceerd en dat de vakcentrale op centraal niveau de acceptatie van de CAO à la carte heeft gerealiseerd. Wat dat laatste betreft, sprak Muller van een historisch akkoord: “Werknemers kunnen nu veel meer individuele keuzes gaan maken voor pensioenen, scholing en het opnemen van allerlei soorten verlof.” Zijn kracht lag in het toespreken van zalen en in zijn eigen woorden ‘in onderhandelingen ben ik acteur’.

De VCP denkt met waardering aan hem terug en wenst zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws