Menu

Inhoud:
Nieuwjaarsboodschap
Toezichthouder DNB komt met aanvullende maatregelen voor pensioenfondsen
Per 1 maart 2012 beëindigingsovereenkomsten onder WMCO
MHP ontevreden over opgaan Arbeidsinspectie in Inspectie SZW
Overzicht belastingen en premies per 1 januari 2012
Website Vrienden van de Historie van de Vakbeweging

 

Nieuwjaarsboodschap

De vakbeweging speelt haar rol in een boeiend decor op het sociaal economisch toneel. Via de kranten bent u daarvan dagelijks getuige. Allereerst willen wij, MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal, u die zich inzet of sympathiseert met de doelstellingen en idealen van de Vakcentrale MHP en haar aangesloten vakverenigingen (meer dan 60 !), danken voor uw inzet in de voorbije periode en bij voorbaat voor 2012 !

De laatste maanden worden er relatief veel artikelen over werknemersverenigingen geschreven. Wij menen dat het teveel over de verenigingen zelf gaat. Het leidt af van datgene, waarover het echt zou moeten gaan: de belangen van werkend Nederland. En zeker de belangen van de leden van de bij de MHP aangesloten verenigingen, het professionele deel van de arbeidsmarkt, actief in het midden en hogere segment daarvan. Die belangen staan sterk onder druk. Daarover moet de discussie vooral gaan, over de inhoud. Daaraan moet de energie worden besteed, daarvoor staat de MHP: ‘Bescherming van Werk en Inkomen’.

In Nederland wordt er momenteel veel gediscussieerd over hoe het op sociaal-economisch gebied verder moet. Als vakcentrale staan wij open voor de mening van onze leden hierover, evenals voor de visie van de overige sociale partners. Natuurlijk worden daarbij grenzen afgetast. De adagia ”Zorg ervoor dat je sterker uit de crisis komt !” en “Start nu je verandering op, het moment is er !” worden echter te pas en te onpas gehanteerd. Daarbij gaat het vaak om voorgestelde maatregelen in arbeidsvoorwaardelijke zin, die (veel) verder gaan dan voor de huidige arbeidsmarktsituatie nodig is. De MHP is van mening dat die reflex moet worden onderdrukt. Het is de ambitie van de MHP om in goede samenspraak met sociale partners hoog aan de wind deze crisis te bezeilen. Dat past in ons polderlandschap en heeft alle partijen in al de voorbije jaren stabiliteit en welvaart opgeleverd.

De MHP heeft u nodig om het schip op koers te houden. Wij zijn klaar voor de uitdagingen dankzij de inzet van iedereen, die de belangenbehartiging van onze leden hoog in het vaandel heeft !

 

Toezichthouder DNB komt met aanvullende maatregelen voor pensioenfondsen

De Nederlandse Bank (DNB) maakte op 6 januari jl. bekend dat niet de rentestand van 31 december jl. uitgangspunt is bij de berekeningen of de fondsen gezond genoeg zijn om te voldoen aan hun verplichtingen, maar het gemiddelde over de laatste drie maanden van het afgelopen jaar. Dit betekent dat niet 180 pensioenfondsen in de gevarenzone zitten, maar slechts 125. Globaal gezien leidt deze verzachtende maatregel ertoe dat de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen niet 94% bedraagt, maar 98% en de pensioenaanspraken dus gemiddeld genomen 4% minder verlaagd hoeven te worden.

DNB is verder met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeengekomen dat een (eerste) korting/verlaging die de meeste fondsen aan hun deelnemers moeten communiceren vóór uiterlijk april 2012, gemaximeerd mag worden op 7 procent. Deze verlaging moeten de fondsen dan pas bij hun deelnemers per 1 april 2013 effectueren, als de financiële posities van de fondsen in dat jaar niet verbeteren.

Eventuele, op de lat staande verlagingen van de aanspraken komen met deze maatregelen niet te vervallen, maar mogen worden uitgesteld tot uiterlijk het einde van het herstelplan. In een herstelplan geeft een fonds aan hoe het binnen de daarvoor gestelde termijn weer aan het minimaal vereiste eigen vermogen gaat voldoen om te zorgen voor een gezonde financiële situatie, en welke maatregelen (bijstorten door werkgever/premie verhogen/tijdelijk het opbouwpercentage verlagen en als laatste redmiddel verlagen van de aanspraken etc.) het hiervoor noodzakelijk acht. Voor een deel van de 125 fondsen betekent dit dat zij eventuele aanvullende verlagingen van de pensioenaanspraken als de rente niet stijgt, de economie slecht blijft en de levensverwachting doorstijgt, vóór 1 januari 2014 alsnog moeten doorvoeren, omdat de hersteltermijn van het herstelplan dan afloopt. Uitstel van een korting leidt immers niet tot afstel van een korting, indien de markten en de financiële posities van het desbetreffende fonds dat moet korten, niet aantrekken, aldus MHP-beleidsmedewerkster Klaartje de Boer.

De MHP onderschrijft de maatregel van DNB om de hoogte van de kortingen niet op een momentopname van de rentestand (31 december 2011) te baseren. Bij pensioen gaat het immers om aanspraken, die een lange horizon kennen. Echter is het wel van belang dat bij het nemen maatregelen door een fonds goed wordt gekeken naar een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokkenen. De MHP-organisaties zullen daar waar het mogelijk is, inzetten op de medeverantwoordelijkheid van de werkgever ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen. En hem om een bijdrage vragen zodat de kortingen voor deelnemers verzacht kunnen worden.

 

Per 1 maart 2012 beëindigingsovereenkomsten onder Wet Melding Collectief Ontslag

Met ingang van 1 maart 2012 wordt de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) gewijzigd. Vanaf die datum moet de werkgever die van plan is meer dan 20 werknemers te ontslaan, binnen een periode van drie maanden hiervan melding doen bij het UWV en de vakbonden. Naast ontslagen via de ontslagvergunningprocedure bij het UWV en de ontbindings-procedure bij de kantonrechter tellen voor het aantal van twintig werknemers vanaf 1 maart 2012 ook ontslagen via de vaststellings/beëindigingsovereenkomst mee. De werkgever moet bij een voorgenomen ontslag binnen drie maanden van twintig of meer werknemers binnen een van de (zes) werkgebieden van het UWV, dit melden aan UWV en de vakbonden met leden bij zijn onderneming. Verder moet de werkgever de vakbonden en in voorkomende gevallen de OR raadplegen. Pas na een maand nadat aan de verplichtingen van de WMCO is voldaan, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen of met wederzijds goedvinden beëindigen, dan wel mag deze door de rechter worden ontbonden. Ook de rechter moet zich er dus van vergewissen of de WMCO is nageleefd.

Als sanctie op overtreding van de WMCO kunnen, bij overschrijding van het aantal van twintig werknemers, binnen drie maanden de reeds ingegane ontslagen tot zes maanden na het ontslag door vernietiging worden teruggedraaid. Indien binnen de periode van drie maanden bij voorbeeld al vijftien beëindigingsovereenkomsten zijn gesloten en vervolgens ook nog vijf ontslagvergunningen worden aangevraagd, kunnen de vijftien reeds ingegane ontslagen worden vernietigd en wordt de behandeling van de vijf ontslagaanvragen stopgezet tot wel aan de WMCO is voldaan.

De MHP vindt het een goede zaak dat nu alle ontslagroutes onder de WMCO vallen en de werkgever de verplichtingen uit de wet niet meer kan omzeilen door het kiezen van een andere ontslagroute.

MHP ontevreden over opgaan Arbeidsinspectie in Inspectie SZW

Per 1 januari jl. is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties en activiteiten van de Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst van het Ministerie van SZW samen en komt rechtstreeks onder minister Kamp te vallen. Deze is van mening dat hiermee een inspectiedienst ontstaat, die samenwerkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

De MHP ziet het opgaan van de AI in de Inspectiedienst als een ongewenste ontwikkeling, die is ingegeven vanuit pure bezuinigingsdoelstellingen en ertoe zal leiden dat er geen onafhankelijke AI meer bestaat. Dit kan leiden tot ongewenste politieke bemoeienissen met de invulling van de taken van de voormalige, onafhankelijke AI. Door het samengaan van de diensten en het direct komen te vallen onder de verantwoording van minister Kamp is Nederland het enige Europese land zonder een dergelijke, autonome inspectiedienst. Twintig procent van de toezichthouders op arbeidsomstandigheden verdwijnt en hierdoor blijft er slechts één controlerend ambtenaar per 45.000 werknemers over. Met dit aantal toezichthouders wordt een bedrijf slechts gemiddeld één keer in de dertig jaar geïnspecteerd. Aangezien er jaarlijks nog steeds 20.000 bedrijfsongevallen plaatsvinden, is dit een veel te lage frequentie. “Een frequentie die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om de arbeidsomstandigheden aan hun laars te lappen en tot onveiliger arbeidsomstandigheden voor werknemers zal leiden”, aldus MHP-beleidsmedewerkster Klaartje de Boer. De MHP zal dan ook de klacht die de FNV bij de Internationale arbeidsorganisatie (ILO) zal gaan indienen, onderschrijven.

De MHP is van mening dat een onafhankelijke AI noodzakelijk is voor de handhaving van wet- en regelgeving en los staat van de verantwoordelijkheden, die sociale partners nemen en hebben ten aanzien van de arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld bij de totstandkoming van Arbocatalogi (voorschriften voor veilig en gezond werken). Ook is de MHP van mening dat de Inspectiedienst SZW meer aandacht, kennis en kunde bij de inspecties zou moeten hebben ten aanzien van de psychosociale arbeidsrisico’s. Deze deskundigheid en expertise zijn op dit moment onvoldoende aanwezig bij de inspecteurs. Nederland als dienstenland scoort in verhouding met andere Europese landen steeds slechter ten aanzien van werkdruk en werkstress en het percentage burn-outs (700.000) loopt gestaag op. Beter toezicht en meer preventieve controles op deze, voor onze arbeidsmarkt bedreigende, risico’s, zijn op zeer korte termijn gewenst en zullen de samenleving meer opleveren dan de bezuinigingen op de AI.

Overzicht premies en belastingen 1 januari 2012

Website Vrienden van de Historie van de Vakbeweging

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV), waarvan oud-MHP-bestuurder Wolter Muller deel uitmaakt, heeft besloten tot een nadrukkelijker aanwezigheid op internet, zodat het geheugen van de vakbeweging beter digitaal toegankelijk wordt gemaakt. Als onderdeel van het beleidsplan ‘Wie het verleden niet kent, gaat de toekomst weerloos tegemoet’ heeft de VHV de ambitie met de vernieuwde website belangstelling te wekken voor de vakbeweging bij groepen, die er relatief ver vanaf staan. Bijvoorbeeld door achtergronden te geven bij actuele, sociaal-economische discussies in de samenleving. In dit kader zal de VHV-website (www.vakbondshistorie.nl) een ingrijpende verbouwing ondergaan, die eind 2012 moet zijn afgerond.

Op dit moment is op de site (http://www.vakbondshistorie.nl/mhpgeert.html) het artikel ‘Middengroepen en hoger personeel in de vakbondshistorie’ van de hand van Geert Wagenaer (oud-secretaris Unie BLHP en vertegenwoordiger in Vakbondshistorische Vereniging VHV/juni 2011) te lezen.

  

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws