Menu

Inhoud:
Onzekerheid rondom FVP-regeling
Stijgende levensverwachting
Sluiting MHP-bureau
 

Onzekerheid rondom FVP-regeling

 

De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) levert onder voorwaarden een bijdrage om een pensioenbreuk bij werkloosheid voor personen van veertig jaar en ouder te beperken. Wanneer bij werkloosheid de pensioenopbouw stopt, is dit nadelig voor de uiteindelijke pensioenuitkering. Door de bijdrage van de FVP gaat de pensioenopbouw (gedeeltelijk) door en is er geen sprake van een pensioenbreuk of kan de pensioenbreuk worden beperkt.

 

Al eerder had het bestuur van de FVP bekend gemaakt dat deze regeling met ingang van 1 januari 2011 voor nieuwe aanvragen stopt. De beslissing over de betaling van de FVP-regeling voor werknemers die in 2010 werkloos worden, zou worden opgeschort tot uiterlijk 1 januari 2014 en mogelijk zou de bijdrage voor hen worden gekort. De financiële situatie van het fonds is dusdanig dat de kans op kortingen voor het cohort 2010 groot is. Volgens onze informatie kan nu zelfs geen 100% zekerheid worden geboden voor het cohort 2009 (d.w.z. voor die mensen, die in 2009 werkloos zijn geworden), omdat de FVP-bijdrage voorwaardelijk is gesteld. De financiële crisis en de oplopende werkloosheid zijn debet aan deze onzekerheid. Het bestuur van de FVP heeft echter nog geen besluiten genomen ten aanzien van eventuele kortingen voor de verschillende cohorten.

 

De MHP dringt er bij het bestuur van de FVP op aan om hierover snel duidelijkheid te verschaffen. Bij ontslagzaken en de hoogte van de ontslagvergoeding wordt namelijk ook gekeken naar de FVP-bijdrageregeling. Helderheid is daarom van belang voor betrokkenen en degenen die de belangen van betrokkenen behartigen, zoals de vakbonden.

Stijgende levensverwachting

Het Nederlandse pensioenstelsel staat steeds meer ter discussie, niet in de laatste plaats in de politieke arena. De discussie over de AOW staat centraal in veel politieke partijprogramma’s. Behalve de PVV en de SP wil eigenlijk elke politieke partij een verhoging van de AOW-leeftijd. Maar behalve de AOW staan ook de aanvullende pensioenen onder druk. De financiële crisis is in beginsel (gelet op de termijn waarop de pensioenopbouw betrekking heeft) een korte termijnproblematiek. Voor de langere termijn zet vooral de stijgende levenverwachting de financiële positie van pensioenfondsen flink onder druk. Deze is namelijk de afgelopen periode sneller gestegen dan een aantal jaren geleden voorzien.

Levenverwachting bij 65 jaar

 

2004

2008

mannen

15,9

16,9

vrouwen

19,4

20,1

In deze tabel staat weergegeven hoe lang mensen nog gemiddeld leven bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, volgens ramingen van het CBS in 2004 en 2008. Uit CBS-cijfers blijkt verder dat elk decennium de levensverwachting die resteert op de leeftijd van 65 jaar, met ongeveer een jaar is gestegen, waarbij recent (en onvoorzien) sprake is van een versnelling.

Pensioenfondsen moeten ruim veertig jaar vooruit plannen. Nu pas blijkt dat de huidige generatie, die met pensioen gaat, langer leeft dan waarmee financieel rekening is gehouden. Zo is er een financieringsprobleem ontstaan, omdat deze generatie in het verleden onvoldoende pensioen heeft opgebouwd.

Voor de MHP is duidelijk dat hiervoor snel een oplossing moet worden gezocht. Solidariteit tussen generaties (evenwicht in het respecteren van opgebouwde rechten en de rekening niet eenzijdig doorschuiven naar toekomstige generaties) en toekomstbestendigheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Sluiting MHP-bureau

In verband met Hemelvaartdag en een collectief roostervrije dag is het bureau van de MHP op 13 en 14 mei gesloten. Ook maandag 24 mei is het bureau van de MHP gesloten in verband met Pinksteren.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws