Menu

Inhoud:
Nog geen pensioenakkoord
MHP vindt werkgelegenheidsmaatregelen Schiphol noodzakelijk
MHP ondertekent convenant mantelzorg
MHP steunt studenten hoger onderwijs
Rapport evaluatie Kamers van Koophandel uitgebracht
FVP schept meer duidelijkheid
Definitieve verkiezingsprogramma’s
Voor een duurzame economie en duurzame werkgelegenheid

Nog geen pensioenakkoord

De afgelopen week zijn diverse artikelen in kranten verschenen, waarin gemeld wordt dat er een pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA) zou zijn. Het is waar dat de StvdA deze weken onderhandelt over een nieuw pensioenakkoord, maar deze onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Er is dus nog geen sprake van een akkoord.
Op 31 mei a.s. houdt de MHP voor de bestuurders van alle aangesloten organisaties een speciale bijeenkomst, waarin de laatste stand van zaken zal worden toegelicht en besproken.

MHP vindt werkgelegenheidsmaatregelen Schiphol noodzakelijk

In reactie op de hernieuwde sluiting van het vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim op 15 mei jl. heeft de MHP minister Donner wederom opgeroepen om nu snel met alle betrokkenen om tafel te gaan zitten. “Minister Donner moet, als verantwoordelijk minister voor de Nederlandse werkgelegenheid, haast maken om in overleg te treden met alle betrokken vakbonden, beroepsverenigingen en werkgevers op Schiphol om tot passende steunmaatregelen te komen”, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg.
Al bij de eerste sluiting van het Nederlandse luchtruim in april van dit jaar heeft de MHP hierop in een brandbrief aangedrongen, maar tot op heden nog geen inhoudelijke reactie mogen vernemen. De Tweede Kamer heeft aandacht gevraagd voor de brief van de MHP, maar wacht eerst de reactie van de minister af.
De MHP maakt zich grote zorgen over de werkgelegenheid rondom Schiphol. Ruim 100.000 mensen hebben hun werk direct of indirect te danken aan deze belangrijke mainport van Nederland. Signalen van de bij de MHP aangesloten organisaties wijzen allemaal dezelfde richting op: de gevolgen van de vulkaanuitbarsting op IJsland kunnen voor bedrijven die afhankelijk zijn van Schiphol wel eens de druppel zijn, die de emmer doet overlopen. De luchtvaartsector heeft al een enorme klap opgelopen door de financieel-economische crisis en dan blijft deze natuurramp als een zwaard van Damocles boven Schiphol hangen.

Nota bene:
Bij de MHP zijn de volgende betrokken werknemersverenigingen aangesloten:
– Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)
– Vereniging van Hoger KLM Personeel (VHKP)
– De Unie (grondpersoneel, luchtvaarttechnici en beveiliging)
– Unie van Nederlands Cabinepersoneel (UNC)
– Vereniging Personeel Schiphol (VPS) en de
– Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleiders Gilde

MHP ondertekent convenant mantelzorg

De MHP pleit al jarenlang voor meer aandacht van werkgevers en de politiek voor het onderwerp mantelzorg. De MHP twijfelde dan ook geen moment over het initiatief van Werk & Mantelzorg tot het sluiten van een gezamenlijk convenant. MHP-voorzitter Richard Steenborg: “De MHP steunt het realiseren van een mantelzorgvriendelijke bedrijfscultuur omdat het past in onze MHP-missie van passie en zelfredzaamheid in je leven.“
Volgens Steenborg zijn mantelzorgers vaak al met relatief eenvoudige oplossingen geholpen als thuis- en telewerken, flexibele arbeidstijden, tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur of het opsparen van vakantieverlof.
De MHP ziet vier sporen voor zichzelf weggelegd om de combinatie van werk en mantelzorg te combineren:

  • Het actief maatschappelijk agenderen van mantelzorg;
  • Het thema inbrengen in cao-onderhandelingen;
  • Het oppakken van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bevorderen bij werkgevers en overheid;
  • Het ondersteunen van de achterban (ondernemingsraden, kaderleden en mantelzorgende leden).

De ondertekening van het convenant vond plaats op 20 mei jl. samen met de andere vakcentrales FNV en CNV. Werk & Mantelzorg is blij met de steun van de MHP: “De vakcentrales en de aangesloten bonden kunnen een flinke impuls geven aan het beter combineren van werk en mantelzorg. Wij zijn daarom erg blij dat zij vandaag het mantelzorgconvenant hebben ondertekend. Werk & Mantelzorg adviseert hen graag bij de uitvoering ervan,” aldus Sandrina Sangers, landelijk projectleider Werk & Mantelzorg.

Mantelzorgers vervullen een belangrijke maatschappelijke en economische taak. Op dit moment combineert gemiddeld 1 op de 8, ofwel 1 miljoen (!) werknemers werk en mantelzorg. Meer dan 400.000 werkende mantelzorgers voelen zich zwaar overbelast en dreigen uit het arbeidsproces te vallen. Met de komende vergrijzing vormt deze terugval in arbeidsparticipatie een groot, toekomstig maatschappelijk probleem. Daarom hecht de MHP eraan om tot maatwerkoplossingen te komen.

MHP steunt studenten hoger onderwijs

Volgens de MHP was de demonstratie van studenten op vrijdag 21 mei jl. niet alleen eigenbelang. De voorstellen om studeren in het hoger onderwijs duurder te maken, zijn volgens de MHP eerder een desinvestering, die de Nederlandse kenniseconomie op langere termijn duur komt te staan. Bart Willems, sectormanager Jongeren van vakbond De Unie, onderdeel van de MHP, waarschuwt dat studenten gaan afhaken, terwijl Nederland in de toekomst steeds meer behoefte heeft aan hoger opgeleiden.

De discussie over een sociaal leenstelsel is aangewakkerd door de plannen in de verkiezingsprogramma’s van onder meer de PvdA, VVD, GroenLinks en D66. Onder verschillende noemers (‘afschaffen basisbeurs’, ‘invoering sociaal leenstelsel’, ‘academici-taks’) wordt voorgesteld de basisbeurs als gift op te heffen en om te zetten in een lening, die de studenten in het hoger onderwijs moeten terugbetalen als zij gaan werken. Hierdoor neemt hun studieschuld gemiddeld met bijna € 10.000 toe en dit betekent dat studenten gedurende vijftien jaar op een koopkrachtachterstand van circa 2% worden gezet.

Met de afschaffing van de basisbeurs is ongeveer een besparing van € 1 miljard gemoeid. Maar hier staan op termijn € 2 tot € 4 miljard lagere belastingopbrengsten en hogere uitgaven voor sociale zekerheid tegenover. Uit een enquête van de Landelijke studentenvakbond (LSVb) blijkt namelijk dat 20% tot 40% van de studenten zouden afhaken om hoger onderwijs te volgen.

MHP-voorzitter Richard Steenborg noemt het overigens een misvatting dat hoger opgeleiden per definitie een betere arbeidsmarktpositie hebben. Vaak hebben zij specialistische kennis, waarmee ze niet één, twee, drie een andere baan vinden. Deze harde realiteit ervaren ook MHP-leden vandaag de dag als gevolg van de economische crisis.

Rapport evaluatie Kamers van Koophandel uitgebracht

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft de zogenaamde Commissie Van Praag met ondersteuning van het bureau Berenschot een rapport uitgebracht over het functioneren van de Kamers van Koophandel (KvK’s). Namens de vakbeweging zat MHP-bestuurder Eddy Haket in deze Commissie. De evaluatie is uitgevoerd naar aanleiding van wijzigingen in de wet, die twee jaar geleden zijn doorgevoerd en onder andere hebben geleid tot een reductie van het aantal Kamers (van 21 naar 12 KvK’s) en een beperking van de bestuursomvang (van maximaal 48 leden naar maximaal 24 leden).

Uit de evaluatie blijkt dat in het algemeen ondernemers en stakeholders tevreden zijn over het functioneren van de Kamers. De samenwerking tussen de KvK’s en ook met andere regionale organisaties is in de afgelopen jaren verbeterd. Daarnaast is de uitvoering van de registratietaak en de landelijke voorlichtingstaak uniformer geworden. Bij de stimulering van de regio zijn de KvK’s meer vraaggestuurd gaan opereren. De vraag of de wetswijziging heeft geleid tot verhoging van de efficiëntie is moeilijk te beantwoorden. De evaluatie volgt erg snel op de vorige. In de tussenliggende periode hebben de verschillende Kamers bovendien een fusieproces meegemaakt, waardoor efficiency nog moeilijk te meten is.
Het rapport stelt wel dat in de toekomst maatregelen nodig zijn om de kosten verder te verminderen. In het rapport wordt geconstateerd dat het samenwerkingsverband binnen de Kamer van Koophandel Nederland (vereniging van de 12 KvK’s) onnodig complex is door de vele bestuurslagen (Algemeen Directeuren Overleg, Raad van Commissarissen, Algemene Ledenvergadering, Algemeen Bestuur etc.). Hier valt nog een wereld te winnen. Opvallend is verder dat de vakbeweging, die een derde van het aantal zetels binnen de besturen heeft, als enige een flinke slag heeft gemaakt in de diversiteit binnen de besturen. Dit was een uitdrukkelijke wens van de politiek.

Volgens de MHP wordt met het voorliggende rapport nog eens aangetoond dat de vaak geuite kritiek op de KvK’s nergens op gebaseerd is. ‘Natuurlijk moet altijd gestreefd blijven worden naar verbeteringen, maar het beeld dat vaak wordt geschetst dat de KvK’s niet goed functioneren, wordt met dit onderzoek absoluut niet bevestigd”, aldus Haket.

FVP schept meer duidelijkheid

In het vorige MHP-bulletin is aangegeven dat het geld van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) bijna op is en dat daardoor de regeling voor de voortzetting van de pensioenopbouw voor werkloze 40-plussers binnenkort ophoudt te bestaan. De MHP heeft de FVP opgeroepen om snel duidelijkheid te verschaffen over de ontstane situatie, omdat dagelijks mensen ontslagen worden en willen weten waar zij aan toe zijn als het gaat om hun verdere pensioenopbouw. Op 20 mei jl. heeft de FVP een persbericht uitgebracht waarin één en ander nader wordt toegelicht. Op basis van de huidige ramingen dient rekening te worden gehouden met een FVP-verstrekkingspercentage lager dan 50% voor alle instroom na 1 januari 2010. Voor mensen die vanaf 2011 werkloos raken, zullen er geen nieuwe bijdragen meer worden verstrekt. De huidige prognoses blijven vooralsnog met grote onzekerheid omgeven. Begin 2013 zal het FVP-bestuur een definitieve beslissing nemen over de hoogte van het FVP-verstrekkings-percentage.

Hoewel de boodschap niet vrolijk te noemen is, is de MHP wel blij dat de FVP gehoor heeft gegeven aan de oproep van de MHP snel meer helderheid te geven. Bijvoorbeeld bij het afspreken van een sociale regeling of bij een ontslagvergoeding kan nu met deze nieuwe situatie beter rekening worden gehouden.

Definitieve verkiezingsprogramma’s

Al eerder heeft de MHP van de acht grootste politieke partijen de concept-verkiezingsprogramma’s in een overzicht samengevat. Op de MHP-website is nu een overzicht van de definitieve programma’s te lezen. Tevens wordt per thema de visie van de MHP kort weergegeven.
Dit overzicht heeft geenszins tot doel een stemadvies te geven. De MHP is een politiek onafhankelijke vakcentrale, die de inhoud van elk beleidsonderdeel beoordeelt voor zover dit van belang is voor haar leden. Download het overzicht.

 

Voor een duurzame economie en duurzame werkgelegenheid

De SER heeft op 21 mei jl. een unaniem advies uitgebracht over duurzame ontwikkeling. In het advies ‘Meer werken aan duurzame groei’ onderstreept de SER dat het streven naar duurzame economische groei veel serieuzer moet worden aangepakt. De economische crisis en crises op het gebied van voedsel en energie maken duidelijk dat er structurele veranderingen in de wereld noodzakelijk zijn. Het kabinet moet duurzaamheid tot topprioriteit verheffen en komen met een ‘structurele innovatieaanpak voor duurzaamheid’. Zo ontstaan kansen voor economische groei en werkgelegenheid.

Met betrekking tot de klimaatdoelen wordt wellicht de reductiedoelstelling voor 2012 nog net gehaald, maar zonder aanvullend beleid zeker niet die van 2020. Naast klimaatdoelen spelen ook sociale aspecten een grote rol. Sociale innovatie is dan van groot belang binnen duurzame ontwikkeling. Verschillende keren wordt er in het advies terecht geconstateerd dat sociale aspecten onderbelicht blijven en dat een structurele inbedding ontbreekt. Werknemers moeten worden voorbereid op de kennis en vaardigheden, die een duurzame economie met zich meebrengen. Zo moet er aandacht zijn voor werkgelegenheid, kwalitatief goede banen en eerlijke lonen. De MHP vindt het dan ook belangrijk dat, om veranderingen te kunnen doorvoeren, de dialoog tussen stakeholders centraal staat; werknemers moeten worden betrokken bij de veranderingen en het Nederlandse bedrijfleven moet leidende posities op de wereldmarkt van schone technologie nastreven. Er moet aandacht zijn voor het ontwikkelen van een sleutelgebiedenaanpak voor duurzaamheid, het benoemen van economische focusgebieden en het optimaliseren van de samenwerking tussen publieke en private initiatieven zodat kan worden toegewerkt naar consumptie- en productiekeuzes, die passen binnen de grenzen van duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling vraagt om een evenwichtige samenhang tussen People, Planet en Profit. In het SER-advies worden een oproep en handreiking gedaan aan het volgende kabinet om ‘binnen een langetermijnperspectief’ van de overheid als sociale partners en natuur- en milieuorganisaties ambitieuze afspraken te maken over verdere verduurzaming in verschillende sectoren en ketens. Hierbij moet duidelijk worden vastgelegd waar welke verantwoordelijkheden liggen. De MHP vindt het van groot belang dat binnen de SER verder gesproken wordt over duurzame ontwikkeling en de SER het kabinet blijft adviseren over concrete vervolgstappen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws