Menu

Inhoud:
Aansluiting VHKP bij MHP formeel beklonken
Levendige discussie over de AOW
Deeltijdwerk populair in Nederland
Uitbreiding bureau MHP
Update Voorbeeldreglement OR en Leidraad PVT vastgesteld
Bestuurskamer brengt aantal bedrijfscommissies drastisch terug
Nationale Mobiliteitsdag op 8 september a.s.
Week van de alfabetisering

Aansluiting VHKP bij MHP formeel beklonken

Maandag 10 augustus is officieel de samenwerking beklonken tussen de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP en de Vereniging van Hoger KLM-personeel VHKP. In het bijzijn van de twee voorzitters, mr. Richard Steenborg en Bob van der Wal, werd een convenant getekend, waarin de toetreding van de VHKP tot de MHP is vastgelegd. Beide voorzitters zien hierin meerwaarde voor middengroepen en hoger personeel omdat de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers VNV, de Sector Schiphol van De Unie, Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleidersgilde en Vereniging Personeel Schiphol VPS ook bij de MHP zijn aangesloten. De MHP-vakorganisaties samen zijn nu marktleider voor het middenkader en hoger personeel op Schiphol.

De VHKP behartigt de individuele en collectieve belangen van vooral managers, specialisten en executives bij de KLM en is daarmee een belangrijke vakvereniging voor de mainport Schiphol. “De VHKP, een van de grootste VHP’s in Nederland, beschouwt de aansluiting als een versterking van beide belangenverengingen. De VHKP kan nu zowel participeren op issues bij de KLM, als ook meespelen in de economische politiek en besluitvorming op het niveau van SER en Stichting van de Arbeid m.b.t. Schiphol”, aldus VHKP-voorzitter Van der Wal.

De MHP ziet Schiphol als een belangrijke sector, waar kennis wordt gegenereerd. Met de komst van de VHKP wordt de positie van de MHP-organisaties, die op Schiphol actief zijn, versterkt.

Levendige discussie over de AOW

Eérst alle mogelijkheden benutten om de arbeidsparticipatie van werknemers tot 65 jaar te verhogen. De bij de MHP aangesloten organisaties vinden dat de belangrijkste opgave voor de komende jaren en willen hieraan ook actief een bijdrage leveren. Dat is de belangrijkste methode om de vergrijzing het hoofd te bieden. Allerlei inkomenspolitieke maatregelen, die de middengroepen en het hoger personeel raken, zoals het beperken van de hypotheekrenteaftrek, worden afgewezen. Bezuinigingen verzinnen is niet een taak voor vakorganisaties, maar daarvoor is de politiek ingehuurd. Dat is de algemene opinie bij de MHP-achterban.

Op woensdag 26 augustus jl. is er bij de MHP een bijeenkomst geweest met alle aangesloten organisaties. Doel van de bijeenkomst was om met elkaar voorstellen en ideeën uit te wisselen ten behoeve van de discussie in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de AOW. De SER is om advies gevraagd en in de gelegenheid gesteld om vóór 1 oktober a.s. een alternatief uit te werken voor het kabinetsbesluit de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. De middag stond onder leiding van MHP-voorzitter Richard Steenborg. Na een presentatie van MHP-bestuurder Eddy Haket, waarin hij onder andere een toelichting gaf op de laatste stand van zaken binnen de SER, kwam de discussie al snel op gang. Duidelijk is dat dit een van de meest complexe adviestrajecten van de SER is, omdat iedereen de verhoging van de arbeidsparticipatie juist centraal wil stellen, maar het kabinet eigenlijk alleen op een structurele bezuiniging van € 4,3 miljard uit is. Door de AOW-maatregel wordt één onderdeel uit het pensioengebouw gelicht. Het alternatief is dat de SER allerlei bezuinigingsmaatregelen moet voorstellen. Het is dus eigenlijk kiezen uit twee kwaden. Toch was er op het eind van de bijeenkomst een eensgezinde visie. Deze zal dan ook worden ingebracht door de MHP-vertegenwoordigers in de SER.

Deeltijdwerk populair in Nederland

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat nergens in de Europese Unie (EU) zoveel in deeltijd wordt gewerkt als in Nederland. In alle leeftijdsgroepen is het aandeel deeltijders veel hoger dan elders in de EU. Dit geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. In 2008 werkte bijna de helft van de Nederlanders van 15–64 jaar in deeltijd. De andere landen van de EU blijven daarbij ver achter. Zweden en Duitsland volgen met afstand op de tweede plaats met ongeveer een kwart deeltijders. In Nederland werken vooral vrouwen in deeltijd (driekwart). Bij mannen bedraagt het percentage ongeveer 25%. Ook jongeren blijken aanzienlijk meer in deeltijd te werken (62%).

Desgevraagd heeft MHP-bestuurder Eddy Haket in de media de situatie van hoger opgeleiden geschetst. Steeds meer managers zijn toe aan parttimewerk. Waar werkgevers eerst nog terughoudend waren, staan ze nu meer open voor parttimers in een managementfunctie. ‘Natuurlijk wordt bij sommige bedrijven nog steeds geroepen dat je in een managementfunctie eigenlijk niet parttime kunt werken. Maar die cultuur verandert langzaam’, aldus Haket. Vooral vrouwen hebben jarenlang tegen het vooroordeel aangebokst. ‘Zij kwamen maar niet aan de top omdat ze parttime wilden werken. Ze moesten dit glazen plafond doorbreken en dat is op veel plekken nog steeds het geval. Bij de overheid maakt men meer werk van de nieuwe werkelijkheid. Misschien wel noodgedwongen, omdat de vergrijzing onder het overheidspersoneel sneller gaat dan in de marktsector. In het bedrijfsleven is het allemaal nog wat moeilijker om in deeltijd te gaan werken als je op managementniveau zit.’

 

Uitbreiding bureau MHP

Zoals eerder aangekondigd zijn per 1 september jl. twee nieuwe collega’s het bureau van de MHP komen versterken. Het zijn Hanneke de Geus en Klaartje de Boer. Beiden hebben een juridische achtergrond en zijn als beleidsmedewerker in dienst van de MHP getreden.
Verder zal het bureau van de MHP worden verstrekt door Martijn de Heer en Mario Lander, die voor een gedeelte worden gedetacheerd vanuit De Unie. Voor de totale bureaubezetting verwijzen wij naar de de button organisatie.

Update Voorbeeldreglement OR en Leidraad PVT vastgesteld

Tijdens de vakantieperiode is door een werkgroep van de SER of en zo ja op welke punten het Voorbeeldreglement voor de OR en de Leidraad voor de PVT zouden moeten worden aangepast. Op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dient een OR een reglement te maken waarin hij, kort samengevat, zijn werkwijze regelt. De bevoegdheid om het OR-reglement vast te stellen, te wijzigen en aan te vullen ligt bij de OR. Omdat medezeggenschap door de SER van groot belang wordt geacht en de SER ook wettelijke taken ter zake heeft, is in het verleden (sinds 1984) een Voorbeeldreglement OR ontwikkeld, dat ook digitaal beschikbaar is op de site van de SER.

Voor de PVT (Personeelsvertegenwoordiging) is het niet verplicht een reglement te maken. Toch is verstandig voor de PVT bepaalde regels op te stellen. De Leidraad behandelt daartoe relevante informatie voor PVT-en en ondernemers. Ook de Leidraad is uiteraard digitaal beschikbaar op de site van de SER.

Dat het Voorbeeldreglement OR en de Leidraad PVT in een behoefte voorzien, is evident. Beide documenten worden vaak gedownload en staan elke maand in de Top 5 van meest geraadpleegde pagina’s op de site van de SER.

Wat betreft de wijzigingen kan worden gezegd dat het gaat om redactionele veranderingen, die niet de essentie van medezeggenschap wijzigen. Gepoogd is de teksten minder juridisch te formuleren. Daarnaast zijn er alternatieve artikelen geformuleerd voor elektronische verkiezingen. Ook is de lijst met veelgestelde vragen uitgebreid en geactualiseerd aan de hand van vragen die bij de SER binnenkomen.
In de loop van oktober zullen het nieuwe Voorbeeldreglement OR en de nieuwe Leidraad PVT op de site van de SER worden geplaatst.

Bestuurskamer brengt aantal bedrijfscommissies drastisch terug

De Bestuurskamer (BK) van de SER heeft onlangs besloten het aantal bedrijfscommissies fors te verminderen. In plaats van de huidige 28 commissies, zullen in de toekomst nog drie commissies functioneren, te weten één voor de publieke sector en twee voor de marktsector.

De taak van een bedrijfcommissie blijft bemiddelen en adviseren. Wel vervalt de verplichting tot bemiddeling. De BK oordeelde dat bemiddeling alleen zinvol is indien partijen dat ook echt willen, niet omdat het moet. Daarnaast is gebleken dat de workload van de huidige commissies zodanig laag is dat kan worden volstaan met beduidend minder commissies. Voorts is gekeken naar de huidige, meer algemene arbeidsverhoudingen in een globaliserende wereld, waardoor een bedrijfstakgewijze indeling minder voor de hand ligt.

Het is niet aan de BK de dagelijkse praktijk van werken van de nieuwe commissies te regelen, wel heeft het bestuur erop aangedrongen dat er ruimte moet blijven om de huidige ‘good pratices’ van commissies te handhaven. De nieuwe commissies zullen zodanig worden ingericht dat behoefte aan eventuele sectorspecifieke kennis is gewaarborgd. De secretariaten worden gehuisvest bij de overheid en bij de SER. De financiering loopt via een SER-heffing.

Nationale Mobiliteitsdag op 8 september a.s

De Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) organiseert jaarlijks elke tweede dinsdag van september – in samenwerking met de partners – een nationaal congres over geboekte resultaten in het mobiliteitsmanagement. De tweede dinsdag in september is daarom uitgeroepen tot Nationale Mobiliteitsdag.
Voor het Nationaal Congres Mobiliteitsmanagement op 8 september is zo veel belangstelling, dat lang niet alle belangstellenden het congres kunnen bijwonen. Echter, de organisatoren TFMM, Bereik! en Consortium Spitsmijden zijn verheugd met de animo. De huidige convenantregio’s presenteren welke resultaten zij hebben geboekt. De nieuwe regio’s Maastricht en Twente geven eveneens een blik op hun plannen. Daarnaast is er aandacht voor de resultaten van verschillende pilots op het gebied van mobiliteitsmanagement, waaronder die van Digitale Mobiliteit, gericht op het MKB. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat zal een deel van het congres bijwonen. Hij geeft zijn visie op de ontwikkelingen en de behaalde resultaten.

De TFMM is ingesteld om de maatschappelijke schade van filedruk en milieuoverlast in het woon-werkverkeer te reduceren. Mocht dat in 2010 niet in voldoende mate gelukt zijn, dan hangt bedrijven en instellingen het invoeren van een extra milieuheffing boven het hoofd.

De MHP is lid van de TFMM en neemt via regionale contacten deel aan verschillende regionale projecten. Daarnaast is de MHP betrokken bij het project Arbeidsvoorwaarden en Mobiliteit. Over een klein jaar moet, mede om de doelstellingen te bereiken, het thema mobiliteit in een flink aantal CAO’s meegenomen zijn. Daarbij gaat het vooral om het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag in het woon- werkverkeer en om het ontwikkelen en benutten van alternatieven in de wijze van werken, die het reizen in de spits verminderen. Daarbij kunnen zaken als plaats- en tijdonafhankelijk werken, een betere balans in werk – privé, wijzigen van bedrijfsvoering, etc. aan de orde komen.

CAO-onderhandelaars en ondernemingsraden kunnen ondersteuning krijgen bij het bespreekbaar maken en agenderen van dit onderwerp in het arbeidsvoorwaardenoverleg of het OR-overleg vanuit een daarvoor speciaal ingestelde kennisbank, die wordt bemenst door vertegenwoordigers van de drie vakcentrales.

Voor meer informatie over de (regionale) projecten, een terugmelding van de resultaten van de mobiliteitsdag en voor andere relevante ontwikkelingen wordt verwezen naar de website van de Task Force: www.TFMM.nl. Voor vragen inzake de kennisbank kunt u terecht op info@vc-mhp.nl en op telefoonnr. 06 10160222. De MHP-vertegenwoordiger in de kennisbank is Wim Engels.

Week van de alfabetisering

Laaggeletterdheid is nog steeds een verborgen probleem. Vaak schamen laaggeletterden zich ervoor en durven ze er niet over te praten. De omgeving vindt het ook moeilijk hen hierover aan te spreken. Daarmee blijft het een verborgen probleem. De Stichting van de Arbeid (StvdA) wil zich er voor inzetten dat laaggeletterdheid wel bespreekbaar wordt binnen bedrijven en organisaties en dat de werknemer besluit in overleg met de werkgever wat te doen aan de taal- en leesproblemen. In de week van de alfabetisering organiseert onder andere de StvdA diverse activiteiten om het analfabetisme in Nederland onder de aandacht te brengen. Zie voor meer informatie: www.stvda.nl.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws