Menu

Inhoud:
Eenmalige nettobonus in plaats van structurele loonsverhoging slecht idee
Kring van Kantonrechters wil ‘schade’ meewegen in vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag
MHP bezorgd over kostenstijging kinderopvang voor ouders
Extra geld naar infrastructuur vreemd signaal
MHP/De Unie-verkiezingsdebat op 22 augustus a.s.
Ondanks overbodige overheidsbemoeienis betere afspraken vakantiedagen
Bezorgdheid over positie pensioenfondsen blijft

Eenmalige nettobonus in plaats van structurele loonsverhoging slecht idee

Op 30 juli jl. is vanuit werkgeversland het idee gelanceerd om werknemers, als algemene maatregel voor de korte termijn, een eenmalige nettobonus aan te bieden in plaats van structurele loonsverhogingen. Reden voor het idee is het aanbrengen van een stimulans voor de haperende economie. Het merendeel van de politieke organisaties en de werknemersorganisaties heeft hierop afwijzend gereageerd. Wat de MHP betreft, betekent de voorgestelde eenmalige bonus van maximaal 2% van de loonsom in plaats van een structurele loonsverhoging per saldo dat een werknemer er op de lange termijn fors bij inschiet. Verder heeft het ook nog eens een extra negatief effect op de pensioenen. Dergelijke negatieve effecten kunnen dan ook niet zonder meer op werknemers worden afgewenteld.

De MHP staat voor maatwerk. Dit betekent dat er sprake is van verschillen tussen branches onderling, maar ook tussen individuen onderling. Wat in de ene situatie als ‘redelijk’ wordt gezien, hoeft voor een andere situatie juist niet te gelden. Geen algemene maatregel voor de korte termijn dus. Als de economie ècht een stimulans moet krijgen, dan ligt het eerder voor de hand om eenmalige uitkeringen bovenop de normale, structurele loonsverhogingen toe te kennen. Op die manier kunnen in ieder geval de consumptieve bestedingen enigszins worden aangezwengeld.

Kring van Kantonrechters wil ‘schade’ meewegen in vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Op 30 juli jl. berichtte het Financieele Dagblad dat de Kring van Kantonrechters werkt aan een nieuw model om te kunnen berekenen hoeveel geld werknemers meekrijgen na een kennelijk onredelijk ontslag, dat wil zeggen in geval een werknemer naar de rechter stapt, nadat het UWV heeft ingestemd met een ontslagaanvraag. Dit nieuwe model maakt het mogelijk om in die gevallen de ‘schade’ die iemand krijgt toegebracht, mee te wegen in de hoogte van de vergoeding. Net als in de kantonrechtersformule (die alleen van toepassing is in ontbindingszaken, dat wil zeggen zonder tussenkomst van het UWV) zullen factoren als de arbeidsmarktkansen van de werknemers en de inspanningen van de werkgever dan van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding.

De MHP ziet met name voor middelbaar en hoger opgeleide oudere werknemers een meerwaarde. MHP-duovoorzitter Bob van der Wal stelt dat voor deze groep werknemers het vinden van een nieuwe baan vaak problematisch is, terwijl een WW-uitkering juist voor deze groep een aanzienlijke inkomensval met zich meebrengt. De WW-uitkering is immers gemaximeerd, waardoor deze personen veel verder terugvallen dan 70% van het laatstverdiende loon. Bij een inkomen van tweemaal modaal betekent dit bijvoorbeeld een terugval naar 50% van het oorspronkelijke inkomen en na de WW-periode zelfs naar 20%. Een ontslagvergoeding als aanvulling op de WW-uitkering is voor deze werknemers dus bittere noodzaak om ervoor te zorgen dat de vaste lasten, zoals een hypotheek, kunnen worden doorbetaald. “Omdat ieder geval anders is en maatwerk van groot belang is, is het niet meer dan redelijk om deze factoren ook mee te wegen in de hoogte van een vergoeding na kennelijk onredelijk ontslag”, aldus Van der Wal.

De Kring van Kantonrechters verwacht in november het model af te ronden, waarover dan verder kan worden gediscussieerd. De MHP ziet de ontwikkelingen met belangstelling tegemoet.

MHP bezorgd over kostenstijging kinderopvang voor ouders

Voor het tweede jaar op rij blijken de kosten voor kinderopvang voor ouders aanzienlijk te stijgen. Dat geldt vooral voor de midden- en hogere inkomenscategorieën. “En dat in een tijd dat de koopkracht al onder druk staat en de economie dringend behoefte heeft aan het aantrekken van consumentenbestedingen”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Uit berekeningen van de MHP blijkt dat in twee jaar tijd de koopkracht voor jonge ouders met 3% tot 6% verslechtert als gevolg van de kostenstijgingen van kinderopvang. In 2013 zullen voor deze ouders de bijdragen aan kinderopvang 10% tot 15% van hun besteedbaar inkomen bedragen. Naarmate het inkomen hoger is, neemt de bijdrage fors toe. De kinderopvangtoeslag is in de loop der tijd steeds meer een inkomenspolitiek instrument geworden. Inmiddels heeft een aantal politieke partijen aangegeven de maatregelen voor 2013 (die al politiek zijn afgekaart) nog eens te willen heroverwegen.

Achtergrondinformatie over de kostenstijgingen is te downloaden op de website van de MHP.

Extra geld naar infrastructuur vreemd signaal

De sportzomer is voorbij en de verkiezingen vangen aan. Inherent aan verkiezingen zijn natuurlijk de proefballonnen en verlanglijstjes, die worden gelanceerd. Zo is op 11 augustus jl. het idee door werkgeversorganisaties naar voren gebracht om de voorgestelde extra bezuiniging in het Kunduz-akkoord van structureel € 200 miljoen voor rijksinfrastructuur terug te draaien. In plaats daarvan willen deze organisaties dat de overheid juist € 100 miljoen extra gaat investeren. Reden voor de extra financiële reddingsboei is de noodzaak om de Nederlandse economie voor een ondergang te behoeden (Telegraaf 13-8-2012).

Opvallend is dat werkgeversorganisaties het Kunduz-akkoord als geheel omarmen, maar hiervan vervolgens op onderdelen afstand doen. “Het zou mooi zijn als werkgevers nu ook andere maatregelen die de arbeidsverhoudingen en –voorwaarden raken, zouden bekritiseren”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket. “Dat ze de overheid vragen om nu extra te investeren in asfalt terwijl sociale voorzieningen op de tocht staan en mensen hun koopkracht fors zien dalen, is op z’n minst gezegd discutabel.”

MHP/De Unie-verkiezingsdebat op 22 augustus a.s.

Woensdag 22 augustus a.s. is het zover: De MHP organiseert in samenwerking met De Unie een verkiezingsdebat. Aangezien de politieke partijen (D66, PVDA, SP en CDA, maar niet de VVD) hooggeplaatste kandidaat-Kamerleden afvaardigen en de discussie zich toespitst op heikele thema’s rondom de arbeidsmarkt, belooft er een interessant, fel debat plaats te vinden. Temeer omdat prominente afgevaardigden een vakbondsverleden hebben en in het geval van PVDA, CDA en SP zelfs een vakbondsverleden als vakbondsleider.

In het debat zal het van belang zijn dat achterliggende gedachten duidelijk worden. Hoe zien de partijen het nu echt ? Worden specifieke groepen onevenredig hard geraakt en wat voor effecten heeft dit voor de toekomst ? Vanuit de MHP zal Eddy Haket de aftrap verrichten met een inleiding over de verwachte effecten voor werknemers van het Kunduz-akkoord. Vervolgende is het aan de politieke partijen zelf om hun standpunten uit te dragen en met elkaar in discussie te gaan aan de hand van stellingen. Ook de MHP neemt deel aan dit debat. Uiteindelijk zal Unie-voorzitter Reinier Castelein zijn visie op de middag geven. Het debat staat onder leiding van MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.unie.nl/voorjou/unievoorjou/politiekdebat . Er is nog een aantal plaatsen vrij. U bent van harte welkom.

Ondanks overbodige overheidsbemoeienis betere afspraken vakantiedagen

Begin 2012 is er een wetswijziging doorgevoerd met als doel de zogenaamde stuwmeren aan vakantiedagen terug te dringen. In de wet is geregeld dat wettelijke vakantiedagen, twintig dagen per jaar, een half jaar na opbouw vervallen. Vakantiedagen die in 2012 zijn opgebouwd, vervallen dus per 1 juli 2013. Voor werknemers betekent dit dat ze minder keuzevrijheid hebben om vakantiedagen over een langere periode op te bouwen voor bijvoorbeeld een sabbatical.

In de praktijk blijkt echter dat werkgevers en werknemers deze bemoeienis van de overheid naast zich neerleggen, door in cao’s langere vervaltermijnen af te spreken dan een half jaar. Dit is niet door de wet verboden en dus toegestaan. De MHP juicht deze ontwikkeling toe. Onlangs wees de MHP er samen met de Vereniging voor Vrouw en Recht nog op dat een kortere vervaltermijn vooral door zwangere vrouwen als knellend zal worden ervaren.

Bezorgdheid over positie pensioenfondsen blijft

De actuele financiële positie van pensioenfondsen stemt nog steeds tot bezorgdheid. De dekkingsgraden herstellen als gevolg van de aanhoudende crisis (aanhoudend lage rente) en door het feit dat mensen steeds ouder worden, niet in het vereiste tempo. Dit terwijl de korte termijn herstelplannen van de fondsen eind volgend jaar aflopen en de fondsen dan weer een dekkingsgraad van 105% zouden moeten hebben om te kunnen spreken van een ‘gezonde’ financiële positie. Mogelijk zijn er hierdoor (afhankelijk van de situatie op
31 december 2012) aanvullende kortingen nodig eind 2013 bovenop de kortingen, die bij ongewijzigd beleid in april 2013 (gemaximeerd op 7%) moeten gaan worden doorgevoerd.
De doorslaggevende factor in de komende maanden is de ontwikkeling van de rente, die de fondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun verplichtingen op de korte en lange termijn. Hoe hoger die rente en daarmee de verwachte opbrengst van toekomstige beleggingen, des te minder hoeven de fondsen aan vermogen te hebben. Door de financiële crisis is de rente echter al een lange tijd erg laag en lopen de verplichten gestaag op. De rente is ook weer van invloed op de hoogte van de te bepalen kostendekkende premie voor 2013, die de fondsen in de komende maanden moeten gaan vaststellen.

Al enkele weken worden er verkennende gesprekken gevoerd tussen vertegenwoordigers van de StvdA, het Ministerie van SZW, de Pensioenfederatie en DNB over de actuele financiële positie van pensioenfondsen en een pakket aan eventueel te treffen noodmaatregelen. Dit omdat forse premieverhogingen en forse kortingen niet gewenst zijn. Minister Kamp zal in september duidelijkheid geven over de vraag of er noodmaatregelen worden getroffen en zo ja, hoe die eruit zien. ‘Voor de MHP is het van belang dat er hierbij sprake moet zijn van een evenwichtig pakket aan maatregelen, dat geen lasten eenzijdig op de schouders legt van jongere of oudere generaties’’, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal. In sommige gevallen bestaan er ook nog afspraken dat een onderneming bijspringt in moeilijke tijden, daar waar dit kan.

Het is niet te verwachten dat met eventuele aanvullende maatregelen volgend jaar pensioenkortingen kunnen worden voorkomen. Ook de rekening voor de stijging van de levensverwachting en het feit dat fondsen hierdoor langer dan verwacht pensioenaanspraken moeten uitkeren, dragen hieraan bij.

Deelnemers worden uiterlijk één maand (begin maart 2013) van te voren geïnformeerd door hun pensioenfonds als er moet worden gekort, en horen dan hoeveel die korting bedraagt.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws