Menu

Inhoud:
Stand van zaken AOW
Portefeuilleverdeling MHP
Verslag Kamercommissie SZW over wetsvoorstel limitering ontslagvergoeding
De Unie-najaarsconferentie ‘Arbo uit de kast’ 3 november 2009

Stand van zaken AOW

Na het mislukken van het uitbrengen van een SER-advies over de AOW, heeft het kabinet besloten het eigen besluit door te zetten. Ondanks diverse informele gesprekken in de afgelopen twee weken met bewindspersonen en Tweede Kamerleden, waarin de voorstellen van de vakbeweging nog eens zijn toegelicht, lijkt het kabinet toch zijn zin door te zetten. Laatste discussiepunten binnen het kabinet gaan vooral over de overgangstermijnen en de zware beroepen. Naar verwachting zal het kabinet vrijdag
16 oktober a.s. zijn plannen naar buiten brengen. Hierover zal een extra bulletin worden uitgebracht.

Portefeuilleverdeling MHP

Na de indiensttreding van Klaartje de Boer en Hanneke de Geus en de versterking van het MHP-bureau vanuit vakbond De Unie in de personen van Mario Lander en Martijn de Heer, ziet de portefeuilleverdeling op het MHP-bureau er als volgt uit:

Portefeuilles
arbeidsmarkt Hanneke de Geus
arbeidsomstandigheden Ewald van Sark
beleidscoördinatie / arbeidsverhoudingen Eddy Haket
gezondheidszorg Winfried Treu
infrastructuur / duurzaamheid / mobiliteit Winfried Treu en Klaartje de Boer
inkomens- en fiscaal beleid Eddy Haket
internationaal beleid Ad Verhoeven
macro-economisch beleid Eddy Haket
medezeggenschap Ewald van Sark
media Richard Steenborg
onderwijs Alfred de Vries
ondersteuning interne zaken Mario Lander
pensioenen Ad Verhoeven
regiocoördinatie Eddy Haket en Mario Lander
sociaal beleid Klaartje de Boer
sociale zekerheid Hanneke de Geus
voorlichting Herman Dirk

Voor de totale bureaubezetting verwijzen wij naar het onderdeel organisatie.

Verslag Kamercommissie SZW over wetsvoorstel limitering ontslagvergoeding

Kortgeleden is door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer verslag uitgebracht van haar bevindingen over het wetsontwerp limitering ontslagvergoeding.
De commissie acht de openbare behandeling van het wetsontwerp voldoende voorbereid mits de zondvloed aan vragen, die de commissie heeft gesteld, afdoende door de regering wordt beantwoord.
De MHP heeft het wetsontwerp, dat product is van de ontslagdeal van september 2008 en van het Najaarsoverleg 2008, als enige vakcentrale categorisch afgewezen omdat het onrechtvaardig is, tot rechtsongelijkheid leidt en werknemers die meer verdienen dan het maximum dagloon, zware financiële klappen toedient.
In het bestek van het MHP-bulletin voert het te ver om alle vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer te behandelen. Wel kan worden gezegd dat zij vrijwel allen geïnspireerd zijn door het standpunt van de MHP, de adviezen van de Raad voor de rechtspraak, de Raad van State en op onderdelen door de conclusie van AG Spier bij de Hoge Raad. Veelal gaat het om onderwerpen die door minister Donner noch in de Memorie van toelichting noch in zijn reactie op het advies van de Raad van State afdoende zijn behandeld.
Het gaat onder meer om de gekozen grondslag voor de keuze van de grens van € 75.000,-, de arbeidsmarktpositie van de groep werknemers die meer dan € 75.000,- per jaar verdient, de hardheidsclausule en de vraag of ontslagkosten al niet behoorlijk verlaagd zijn (HET motief van Donner voor het wetsontwerp) door de toepassing van de nieuwe kantonrechtersformule.
Donner zal nu de vragen dienen te beantwoorden in een Nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer-commissie. De MHP voelt zich gesterkt in het verzet tegen het wetsontwerp door de kritische houding van de Tweede Kamer en zal het vervolg met niet verminderde daadkracht kritisch blijven volgen.

 

De Unie-najaarsconferentie ‘Arbo uit de kast’ 3 november 2009

Daar staat ie dan, in de kast of op de website, de arbocatalogus ! In veel branches en bedrijven is er sinds korte of langere tijd een arbocatalogus met oplossingen voor de belangrijkste risico’s. Veel andere branches proberen nog op de valreep de € 50.000,- subsidie binnen te krijgen voor een goedgekeurde catalogus. Maar betekent dat dan dat er vanaf nu in uw branche of bedrijf veilig en gezond wordt gewerkt ? Met andere woorden, hoe krijg je de arbocatalogus en uit de kast en veilig en gezond werken tussen de oren ? De Unie-conferentie ‘Arbo uit de kast’ biedt handreikingen en ervaringen voor de implementatie van de arbocatalogus. Er zijn drie workshops:

  1. Doe de verbetercheck

Verbetercoach Annemiek Leegwater deelt haar ervaringen in de metaal- en elektrobranches. Zij zet sterk in op bewustwording en het nastreven van gezamenlijke doelen. Ook voor andere branches zijn haar ervaringen waardevol.

  1. De werknemer weet meer

Koen Zonneveld adviseert de vakbonden bij de ontwikkeling van de Arbocatalogus in de Installatie & Isolatiebranches. Hij heeft ervaringen met informatie halen bij werknemers over risico’s en mogelijke oplossingen. Dat werkt vaak beter dan de vergadertafel of denken achter een bureau.

  1. De Doe-RI&E

Voor een risico-evaluatie en inventarisatie is niet alleen denkwerk belangrijk. Het gaat vooral ook om waarnemen: zien, voelen, horen, ruiken. Tiny Koppens van Bureau Mede leert met deze workshop een RI&E te maken door te doen.

De Unieconferentie Árbo uit de kast’ wordt gehouden op dinsdagmiddag 3 november in Unie Plaza te Culemborg. Ontvangst vanaf 13.00 uur – sluiting 16.00 uur.
De conferentie is gratis voor leden van De Unie en van de andere MHP-organisaties.
OR-leden, VGWM-leden, preventiemedewerkers en de arbocoördinatoren zijn van harte welkom. Ook voor hen is deelname is gratis.
U kunt zich aanmelden via info@uniearbocatalogus.nl, liefst voor maandag 26 oktober. U kunt aan één workshop deelnemen. Geef uw voorkeurworkshop op en uw tweede keuze. Vermeld uw naam, de organisatie, uw functie/rol (OR-lid, kaderlid, preventiemedewerker etc.) en u ontvangt een bevestiging per mail.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws