Menu

Inhoud:
MHP tegen voorstel langdurige tijdelijke arbeidscontracten
Elf onderwijsvakorganisaties bundelen hun krachten onder de nieuwe naam FvOv
MHP-Platform Schiphol
Update uitwerkingen Pensioenakkoord
Afscheid Wim Engels van Kenniscentrum Werk en Vervoer
Fiscale filebestrijding

 

MHP tegen voorstel langdurige tijdelijke arbeidscontracten

De vakcentrales MHP, FNV en CNV hebben op 18 januari jl. een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij de Tweede Kamerleden oproepen niet in te stemmen met het kabinetsvoorstel, dat het mogelijk maakt langjarige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten. Deze brief is een vervolg op de bezwaren die de MHP in haar brief van 9 december jl. uitte, in het kader van de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In de gezamenlijke brief wijzen de vakcentrales erop dat het huidige recht om na maximaal drie jaar een vast contract te krijgen, vergaand wordt uitgehold en dat de betrokken werknemers vele jaren in onzekerheid blijven verkeren.

Het voorstel wordt gemotiveerd met onjuiste aannames over de effectiviteit van de maatregel als het gaat om investeringen in werknemers. De veronderstelling dat het voorstel in het voordeel is van werknemers, is volgens MHP-duovoorzitter Bob der Wal apert onjuist. Hoewel het kabinet beweert het ontslagrecht niet te wijzigen, wordt door de voorgestelde verruiming van de ketenbepaling in de Flexwet het tijdelijke contract de norm en het vaste contract de uitzondering. Dit kan nooit de bedoeling zijn. De MHP hoopt dan ook dat, zeker in het belang van de jongere werknemers op de arbeidsmarkt, dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt verworpen.

De brief is hier te downloaden.

Elf onderwijsvakorganisaties bundelen hun krachten onder de nieuwe naam FvOv

De Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP opereert vanaf 1 januari jl. onder een nieuwe naam: FvOv, oftewel de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (www.fvov.nl). Elf vakorganisaties bundelen daarmee hun krachten in één, slagvaardige organisatie. “De FvOv vormt hiermee een unieke combinatie van vakinhoudelijke kennis en belangenbehartiging op het gebied van arbeidsvoorwaarden’’, aldus voorzitter Jilles Veenstra.

De FvOv vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren en neemt deel aan het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sectoren po, vo, mbo en hbo. Onderwijsbond FvOv vertegenwoordigt bijna 30.000 leden en valt onder de CMHF, aangesloten bij de MHP. FvOv-voorzitter Veenstra maakt deel uit van het MHP-Platform Onderwijs.

 

MHP-Platform Schiphol

Op 1 januari jl. is het MHP-Platform Schiphol formeel opgericht. Binnen dit platform zijn de volgende MHP-verenigingen actief betrokken:
• NVLT (Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici)
• UNC (Unie van Nederlands Cabinepersoneel)
• De Unie (grondpersoneel)
• VHKP (Vereniging Hoger KLM Personeel)
• VNV Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers)
• VPS (Vereniging Personeel Schiphol)

De voorzitter van het Platform Schiphol is Evert van Zwol, tevens voorzitter van de VNV. Het Platform verenigt ruim 10.000 leden en is hiermee het grootste werknemersverband op de luchthaven Schiphol. Binnen het platform zijn vrijwel alle beroepsgroepen vertegenwoordigd, die dagelijks bezig zijn met onder andere de burgerluchtvaart op Schiphol.

Het platform stelt zich ten doel om de belangenbehartiging van de leden in de sector optimaal vorm te geven. Daarbij houden de verenigingen binnen het platform hun eigen autonomie, maar zal er vooral op pragmatische wijze samenwerking worden gezocht en afstemming worden gepleegd, indien dit tot betere resultaten voor de leden kan leiden.

Update uitwerkingen Pensioenakkoord

Het is alweer enige tijd geleden dat in dit bulletin is ingegaan op de laatste stand van zaken m.b.t. het Pensioenakkoord. Op dit moment wordt er in diverse werkgroepen onder leiding van het Ministerie van SZW in samenspraak met sociale partners gestalte gegeven aan de uitwerkingen van een nieuw pensioencontract, zoals in het Uitwerkingsmemorandum van de Stichting van de Arbeid van juni 2011 is aangekondigd.

In één werkgroep wordt onderzocht hoe er omgegaan dient te worden met de opgebouwde pensioenaanspraken en nog op te bouwen pensioenaanspraken in het kader van de nieuwe pensioencontracten. Deze nieuwe contracten zullen rekening houden met de stijgende levensverwachting en de ontwikkelingen op de financiële markten. Naar verwachting gaan de nieuwe pensioencontracten in januari 2014 realiteit worden. Bij het verdelen van de baten en de lasten tussen de verschillende generaties dient een evenwichtige balans gevonden te worden voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het Centraal Planbureau doet momenteel onderzoek naar de diverse contractvarianten en probeert de effecten hiervan voor verschillende generaties inzichtelijk te maken.

In een andere werkgroep wordt onderzocht hoe de communicatie ten aanzien van pensioenen en het vertrouwen in de pensioensector verbeterd kan worden. Aandacht is nodig voor zowel de structurele communicatie, als de éénmalige communicatie. Zowel de communicatie over het huidige als over het toekomstige pensioencontract wordt daarbij betrokken. De werkgroep heeft als uitgangspunt dat deelnemers in termen van koopkracht beter moeten kunnen inschatten welke pensioenaanspraak zij hebben, en of dit voldoende is voor hun oudedagsvoorziening. Ook moeten deelnemers beter inzicht krijgen in de risico’s die zij lopen met hun pensioen, en wat de gevolgen zijn als de risico’s zich daadwerkelijk manifesteren. Hierbij is het voor de MHP van belang dat deelnemers een beter inzicht krijgen in hun reële pensioenaanspraak en dat zij zich realiseren dat zekerheid relatief is. “Een (nominaal) ‘zeker’ pensioen zonder indexatie leidt per definitie tot een geleidelijke uitholling van het pensioen en dit realiseert nog niet iedereen zich voldoende”, aldus MHP-beleidsmedewerkster Klaartje de Boer.

In een derde werkgroep wordt er gesproken over een nieuw Financieel Toetsingskader (FTK). In dit FTK dienen de regels te worden beschreven over de wijze waarop de fondsen dienen om te gaan met hun verplichtingen (ten aanzien van de te nemen risico’s) en hoe zij deze verplichtingen dienen te waarderen (de zogenoemde discontovoet). Binnen dit nieuwe FTK kunnen fondsen straks voor twee richtingen kiezen. Pensioen opbouwen uitgaande van een koopkrachtbestendige pensioenaanspraak, waarbij de kans op een hoger pensioenresultaat groter is, maar ook met een grotere kans dat de pensioenen in slechte tijden verlaagd moeten worden. Of pensioen opbouwen op nominale basis, waarbij de kans op verlagen van de pensioenen lager is maar ook de pensioenaanspraak in het algemeen lager zal uitvallen omdat er minder uitzicht is op het kunnen indexeren van de aanspraken.

Het is de bedoeling dat het Ministerie van SZW in april met een hoofdlijnennotitie komt van waaruit vervolgens nieuwe wet- en regelgeving geschreven kan worden. In september dient er een concreter beeld te zijn van deze nieuwe wet- en regelgeving en dient beoordeeld te worden door de diverse stakeholders of de uitwerkingen recht doen aan een toekomstbestendig pensioencontract, dat rekening houdt met de belangen van alle generaties.

Afscheid Wim Engels van Kenniscentrum Werk en Vervoer

Op maandag 23 januari jl. heeft het kenniscentrum Werk en Vervoer (www.kenniscentrumwerkenvervoer.nl), een kenniscentrum van de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP, afscheid genomen van Wim Engels. De MHP en het kenniscentrum zijn hem dankbaar voor alle activiteiten die hij binnen het kenniscentrum heeft ondernomen.

Engels heeft zich jarenlang binnen diverse gremia ingezet voor de vakbeweging. Namens de MHP was hij de laatste jaren betrokken bij het kenniscentrum, dat als doel heeft het bevorderen van bewustzijn van werknemers ten aanzien van de keuzes, die zij kunnen maken met betrekking tot hun mobiliteit en telewerken. Hierbij moet worden gedacht aan het bevorderen van slimme arbeidsvoorwaardelijke arrangementen en het ontwikkelen van flankerend beleid op het gebied van mobiliteit en telewerken van werknemers. Wim Engels is inmiddels in het kenniscentrum opgevolgd door Joost Lubbers, beleidsmedewerker bij de MHP.

Fiscale filebestrijding

Via een pakket aan maatregelen tracht de regering het fileprobleem tegen te gaan. Door middel van het poneren van concrete, ambitieuze doelstellingen wordt geprobeerd daadkracht tegen files te tonen, terwijl bij gunstig resultaat tegelijkertijd vaak ook andere facetten een rol blijken te spelen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan stijgende brandstofkosten of verminderde economische activiteit. Het probleem van filebestrijding is dan ook vaak niet eenvoudig. Bovendien spelen andere belangen bij de bestrijding van files eveneens een rol. Voorbeelden hiervan zijn bezuinigingen, vereenvoudigingen van belastingwetgeving, koopkrachteffecten en reductie van CO2-uitstoot.

Mede ten behoeve van de filebestrijding is er op 23 januari jl. door de zogenaamde B50 (het betreft hier een samenwerkingsverband van vijftig (grotere) ondernemingen) een rapport met voorstellen aan staatssecretaris Weekers van Financiën aangeboden. Dit rapport kan kortweg worden verdeeld in fiscale filebestrijding voor werknemers met en zonder een auto van de zaak. Hierbij is voor werknemers met een auto van de zaak een bonus/malus leasebudget opgesteld, waarbij de werknemer door middel van een variabele kostenvergoeding gestimuleerd wordt om minder en zuiniger te rijden of met het openbaar vervoer te reizen. Voor werknemers zonder auto van de zaak is een persoonlijk mobiliteitsbudget voorgesteld. Met dit voorstel krijgt de werkgever de mogelijkheid om heel concreet te sturen op het aantal reizen en de wijze van vervoer. 

De MHP staat sceptisch tegenover de voorstellen omdat bijvoorbeeld niet uitgesloten kan worden dat groepen werknemers erop achteruitgaan. Een koopkrachtverslechtering lijkt zeker het geval als deze groepen, om hun moverende redenen, relatief ver van hun werk wonen terwijl dit gezien de huidige tendensen in de maatschappij misschien niet eens anders kan. Wat de MHP betreft, is het rapport dan ook voor verbetering vatbaar.

Hoewel de MHP aanknopingspunten ziet om het vervoer in Nederland slimmer te regelen, is een kritische grondhouding ten aanzien van fiscale maatregelen rondom filebestrijding momenteel voor de MHP de te volgen strategie: “In samenhang met de presentatie van het rapport werd de dag daarop bekendgemaakt dat er een plan zou zijn om fiscaal vrijgestelde kilometervergoedingen voor werknemers te verlagen van € 0,19 naar € 0,13. Dit is hoe dan ook een onacceptabel voorstel”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket. “Sterker nog, het is de vraag of de huidige fiscale kilometervergoeding van € 0,19 wel toereikend is. Zeker als dit in een historisch perspectief wordt geplaatst. Uitgangspunt voor onkostenvergoedingen moet zijn dat werknemers die hoge kosten maken om een functie te kunnen uitoefenen, hiervoor gecompenseerd moeten worden. Per definitie horen onkostenvergoedingen niet toegerekend te worden tot het (loon)inkomen. Net zo min als kosten voor een ondernemer tot de winst gerekend worden. Belasting betalen over onkostenvergoedingen is daarom dan ook principieel onjuist”, aldus Haket.

De bestrijding van files kan ook nog eens een ernstige koopkrachtachteruitgang teweegbrengen: Stel dat er sprake is van een gemiddelde woon-werkafstand van 20 kilometer, waarbij gemiddeld 214 dagen per jaar op en neer naar het werk gereisd wordt. Dit betekent al gauw dat er 214 * 2 * 20 km = 8.560 kilometers worden afgelegd ten aanzien van alleen al woon- en werkverkeer. Veel werkgevers zullen de neiging hebben alleen nog de fiscaal vrijgestelde vergoeding van € 0,13 kilometer te betalen. Uit financieel neutraal oogpunt kan de werkgever gewoon € 0,19 blijven betalen, maar dan wordt voor de werknemer € 0,06 belast. Gemiddeld is er dan al snel sprake van een koopkrachtdaling van 2%. In geld uitgedrukt betekent dit een lasterverzwaring voor autorijders van meer dan € 1 miljard. Dit kan niet de bedoeling zijn. In de komende tijd wil de MHP dit hele dossier nauwgezet blijven volgen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws