Menu

Inhoud:
Wetsvoorstel limitering ontslagvergoeding steeds meer een gedrocht
Donner negeert motie Tweede Kamer over deeltijd WW
Regeling deeltijd-WW aangepast
Afwijken van afspiegelingsbeginsel
Klijnsma wil WW-premie verhogen
Advies- en verwijspunt klokkenluiders aanstaande
Verbeterde klokkenluidersregeling voor Rijk, Politie en Defensie
MHP vraagt aandacht voor gezonde werkvloer
Flexwet voor jongeren tijdelijk verruimd
Aanvullende kabinetsmaatregelen in verband met crisis
XYZ-formule omarmd door Hof Arnhem
MHP-bijeenkomst over SER-advisering AOW
FVP-bijdragen mogelijk gekort
Vakbeweging in de Oorlog.nl: oproep voor materiaal
Personeelswisselingen bureau MHP
Symfonica in Rosso met Diana Ross voor MHP-leden

Wetsvoorstel limitering ontslagvergoeding steeds meer een gedrocht

“Dat het wetsvoorstel limitering ontslagvergoeding aan alle kanten rammelt, wordt met de brief van minister Donner aan de Tweede Kamer weer bevestigd. Nu blijkt uit de brief van minister Donner ook nog eens dat de contractvrijheid via een juridische U-bocht binnengehaald moet worden.”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket op Bussines News Radio.
De MHP is van meet af aan om principiële en praktische redenen tegen dit wetsvoorstel geweest en heeft het daarom als enige partij in het Najaarsoverleg van 2008 afgewezen. Ook de Raad van State maakte destijds gehakt van het wetsvoorstel en adviseerde zelfs om het voorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Nu blijkt uit de brief van minister Donner ook nog eens dat de contractvrijheid via een juridische U-bocht binnengehaald moet worden.”Het wordt van kwaad tot erger”, volgens Eddy Haket.
Uit de brief blijkt dat de contractvrijheid via een ingewikkelde procedure bevochten moet worden, als partijen een hogere ontslagvergoeding overeen komen en dit om wat voor reden dan ook, toch willen voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter is in dat geval gehouden aan de limiet van een jaarsalaris bij een inkomen van meer dan € 75.000. Dan moet de werknemer vervolgens weer een civielrechtelijke procedure beginnen om alsnog die hogere ontslagvergoeding binnen te halen. Op deze manier worden afspraken tussen de werkgever en de werknemer bij ontbindingen bemoeilijkt en gedwarsboomd.
De MHP houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. De Tweede Kamer zal pas na het zomerreces de behandeling van het wetsontwerp kunnen voortzetten. Wat de MHP betreft, is er maar één weg, het wetsontwerp ‘limitering ontslagvergoeding’ dient te worden ingetrokken of te worden verworpen. Als het wetsontwerp onverhoopt de Tweede Kamer zou passeren, gaat de MHP er van uit dat de Eerste Kamer doet waar die voor staat: een kritisch juridische blik. Wat dat betreft is de Raad van State helder geweest.

Donner negeert motie Tweede Kamer over deeltijd WW

Volgens de MHP worden de spelregels rondom de deeltijd-WW lopende de wedstrijd gewijzigd. De Stichting van de Arbeid (waar de MHP deel van uit maakt) betreurt het dat minister Donner met de aangepaste regeling voor de deeltijd-WW de motie van de Tweede Kamer naast zich neerlegt om voor bedrijven en werknemers, waar de deeltijd-WW al wordt toegepast, de ‘oude’ regeling te blijven toepassen.
De minister kreeg in het overleg met de Tweede Kamer op 2 juli jl. opdracht van de coalitiepartijen de oude voorwaarden in stand te houden voor bedrijven die nu gebruik maken van de regeling. Minister Donner maakte 14 juli jl. bekend dat hij in de deeltijd-WW nieuwe stijl de restrictie opneemt om de nieuwe en strengere regels voor de regeling ook te laten gelden voor bedrijven die nu al gebruik maken van de regeling. Daarmee negeert Donner de wens van de Tweede Kamer.
De MHP is ontstemd over dit besluit van minister Donner. Bedrijven en werknemers-vertegenwoordigers hebben bij de oorspronkelijke regeling de afweging gemaakt of, en zo ja in welke mate, van deeltijd-WW gebruik gemaakt zou moeten gaan worden. Als er door de nieuwe regeling opnieuw afgewogen moet worden welk deel van het personeel in deeltijd-WW moet, betekent dat voor die bedrijven en hun werknemers opnieuw onzekerheid en mogelijk ook onrust en ontslag van werknemers.
De MHP roept met de StvdA de Tweede Kamer daarom op om bij de minister aan te dringen op onverkorte uitvoering van de motie.

Regeling deeltijd-WW aangepast

De aangepaste regeling van de deeltijd-WW komt in het kort op het volgende neer:

 • de regeling wordt per 20 juli a.s. (weer) geopend;
 • de regeling loopt tot en met 31 december 2009, d.w.z. dat dan de eerste aanvraag moet zijn ingediend;
 • het budget is opgehoogd van € 375 miljoen naar € 950 miljoen;
 • nieuwe voorwaarde: gebruik voor minimaal 26 weken en werktijd voor betreffende werknemers minimaal 20% verkorten (en maximaal 50%);
 • indien na 13 weken geen gebruik wordt gemaakt van de verlenging met 13 weken, moeten uitgekeerde WW-gelden worden terugbetaald;
 • verlengingsperioden worden gewijzigd: 4 x 13 weken in plaats van 2 x 26 weken
 • aanpassing: maximale periode van deeltijd WW is afhankelijk van percentage van het personeel op de loonlijst dat onder de regeling wordt gebracht:

  • < 30% personeel: maximaal 15 maanden
  • 30% tot 60%: maximaal 12 maanden
  • > 60%: maximaal 9 maanden
 • bij fraude wordt deeltijd WW voor al het personeel per direct stopgezet en uitgekeerde WW-gelden moeten worden terugbetaald;
 • er wordt alleen nog verlenging toegekend, indien werknemers daadwerkelijk geschoold worden;
 • de deeltijders mogen scholing geven aan stagiaires en werknemers die korter dan een jaar in dienst zijn.
 • voor lopende gevallen is een overgangsregeling:

  • 26 weken na de eerste aanvraag gelden de bepalingen over de percentages gekoppeld aan maximale duur;
  • bij de eerstvolgende verlenging geldt het concretiseren van scholingsaanvragen, en minimaal 20% werktijdverkorting;
  • de fraudeclausule en de 4 x 13 weken verlenging gaan per direct in.

De MHP is enerzijds tevreden dat de deeltijd-WW regeling weer geopend is, maar ziet aan de andere kant dat de regeling dusdanig is dicht getimmerd dat het gebruik in de praktijk van deze regeling aanzienlijk bemoeilijkt en ontmoedigd wordt.

Afwijken van afspiegelingsbeginsel

Al langere tijd bepleit de MHP de mogelijkheid om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel, indien CAO-partijen daarover overeenstemming bereiken. Zoals afgesproken bij het sociaal akkoord, wordt nu per 1 augustus a.s. deze mogelijkheid gecreëerd. Er mag tot uiterlijk
1 september 2011 worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel om werknemers, die over zodanige kennis en bekwaamheden beschikken, dat hun ontslag voor het functioneren van de onderneming bezwaarlijk zou zijn, te behouden. Vanwege de arbeidsmarktpositie van jongeren en ouderen mag de afwijking er echter niet toe leiden dat meer dan 10% van de werknemers in de leeftijdscategorie 15-25 jaar en 55-65 jaar voor ontslag worden voorgedragen, dan zonder toepassing van de afwijkingsmogelijkheid het geval zou zijn geweest. Formeel wordt de bevoegdheid om af te wijken niet bij CAO-partijen, maar bij de werkgever neergelegd. De MHP betreurt dit. Als vakorganisaties wel invloed hierop willen hebben, moeten ze er zorg voor dragen dat de concrete voordracht voor collectieve ontslagen onderdeel vormt van de besprekingen over een sociaal plan. Verder heeft de MHP niet voor een tijdelijke, maar voor een structurele afwijkingsmogelijkheid gepleit. Volgens de MHP moet het afspiegelingsbeginsel de hoofdregel blijven en kan daar alleen van worden afgeweken als CAO-partijen hier overeenstemming over hebben.

Klijnsma wil WW-premie verhogen

Staatsecretaris Klijnsma heeft aangegeven de WW-premie, die werknemers moeten betalen, te willen verhogen (staat anno 2009 op 0%) om op die manier de deeltijd-WW te financieren. De MHP vindt dit voorstel onnodig en bovendien is het vanuit economische invalshoek het verkeerde moment om lastenverzwaringen door te voeren. “Tijdens de economische crisis de lasten verzwaren heeft een averechts effect. Juist nu is het zaak om het consumentenvertrouwen te ondersteunen en de bestedingen op peil zien te houden. Dat wordt niet bereikt door de WW-premie te verhogen, integendeel. Met deze proefballon wordt een anti-Keynesiaans beleid neergezet, dat meer kwaad doet dan goed.”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.
De MHP vindt het niet nodig omdat de WW-pot de afgelopen tien jaar behoorlijk gevuld is (tot bijna 10 miljard euro), omdat de premie hoger werd vastgesteld dan noodzakelijk was. Er is voorlopig nog voldoende buffer aanwezig om de oplopende werkloosheid in 2010 te kunnen financieren.

Advies- en verwijspunt klokkenluiders aanstaande

De MHP juicht het toe dat het kabinet een landelijk advies- en verwijspunt voor klokkenluiders gaat instellen. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer hierover ingelicht. Daarbij gaat het om klokkenluiders in de publieke en in de private sector.
Naar aanleiding van adviezen van de Stichting van de Arbeid (StvdA) en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) heeft het kabinet besloten dat er een landelijk advies- en verwijspunt klokkenluiders voor de publieke en private sector zal komen. Het kabinet acht dit een belangrijke stap voorwaarts om op deze wijze gezamenlijk (publiek en privaat) op te trekken op het onderwerp van klokkenluiders.
De MHP is verheugd dat het kabinet op zo kort mogelijke termijn met het advies- en verwijspunt van start wil gaan. Om te voorkomen dat het beeld ontstaat dat advisering en verwijzing “er even bij wordt gedaan” kiest het kabinet er niet voor het advies- en verwijspunt bij een bestaande organisatie te situeren. Het kabinet zal een aparte onafhankelijke stichting oprichten. Daarbij is tevens ruimte de sociale partners te betrekken bij het advies- en verwijspunt.
De MHP onderschrijft de keuze voor een zelfstandige status van het advies- en verwijspunt, zodat duidelijk is dat de core-business van de stichting gericht is op het adviseren en verwijzen van potentiële klokkenluiders. Dat draagt bij aan een snelle start van de werkzaamheden en het succes ervan. Juist vanwege de advisering door de StvdA en de ROP is, wat de MHP betreft, betrokkenheid van sociale partners bij de stichting condicio sine qua non voor de inrichting van het advies- en verwijspunt.
De taken van de stichting, die het kabinet noemt, komen overeen met de visie van de StvdA en de ROP. Het gaat om het verstrekken van informatie en advies, het bieden van een luisterend oor, het doorverwijzen naar de juiste instantie, het opbouwen en bundelen van expertise, het geven van algemene voorlichting aan werkgevers en werknemers en het zicht houden op het proces. Het kabinet voorziet geen verdere bevoegdheden. Wel is het van belang dat het advies- en verwijspunt een zaak blijft volgen als de klokkenluider dit wenst. Het advies- en verwijspunt wordt, wat het kabinet betreft, geen zelfstandig bestuursorgaan en zal derhalve geen publiekrechtelijke rechtshandelingen gaan verrichten.

Verbeterde klokkenluidersregeling voor Rijk, Politie en Defensie

Naast bekendmaking van de oprichting van het algemene advies- en verwijspunt klokkenluiders is ook overeenstemming bereikt over de inhoud van een verbeterde klokkenluidersregeling voor de sectoren Defensie, Rijk en Politie. Het is de verwachting dat de verbeterde klokkenluidersregeling, na advisering door de Raad van State, nog dit jaar in werking kan treden.
Over de vervanging van de Commissie Integriteit Overheid door een nieuw centraal meldpunt integriteitsschendingen overheid meldt het kabinet dat gewacht is tot er antwoord was op de vraag of er draagvlak bestaat voor een centraal meldpunt met onderzoeksbevoegdheden in de publieke en private sector. Nu dit niet het geval is, omdat de StvdA dat niet wenst conform bestendig ingenomen standpunten, zal dit najaar de vervanging van de Commissie Integriteit Overheid worden voorbereid, zodat een nieuw centraal meldpunt voor de publieke sector eveneens op korte termijn van start zal kunnen gaan. Het kabinet wil daarbij zoveel mogelijk aanhaken bij het op te richten advies- en verwijspunt zodat faciliteiten zoals huisvesting kunnen worden gedeeld.

MHP vraagt aandacht voor gezonde werkvloer

De MHP is partner van het Convenant Overgewicht en actief deelnemer van de werkgroep ‘De gezonde werkvloer’ van dit convenant. Daarmee onderschrijft de MHP het belang van een gezonde leefstijl en gezondheidsmanagement in het algemeen en de aanpak van overgewicht in het bijzonder.
Inmiddels heeft 47% van de volwassenen overgewicht en 11% obesitas. De gevolgen zijn groot: meer ziekteverzuim en vervroegde uittreding. Het is van belang de bewustwording te vergroten dat een gezonde leefstijl essentieel is om inzetbaar en fit te blijven voor het werk.
Gelukkig vinden binnen tal van bedrijven en organisaties activiteiten plaats, die meer bewegen en gezond eten op de werkvloer mogelijk maken. Succesfactor is een gezamenlijke aanpak van werknemers en werkgevers. Steeds vaker staat een gezonde leefstijl op de agenda van ondernemingsraden en wordt het aan de orde gesteld in de CAO-besprekingen, met als gevolg dat werkgevers faciliteiten creëren voor de bevordering van een gezonde(re) leefstijl. Een gezamenlijke aanpak, waarbij ieder individu natuurlijk zelf verantwoordelijk blijft voor de eigen gezondheid, werpt zijn vruchten af.
Graag ondersteunt de MHP de actie van de werkgroep ‘De gezonde werkvloer’ om de goede voorbeelden uit de praktijk – de best practices – onder de aandacht van de leden te brengen vanuit de overtuiging dat concrete voorbeelden stimulerend zullen werken. Voor meer informatie: www.convenantovergewicht.nl.
De Stichting van de Arbeid (StvdA) en Convenant Overgewicht willen een gezonde leefstijl op de werkvloer bespreekbaar maken. Daarom organiseren zij op dinsdagmiddag 22 september a.s. het symposium De gezonde werkvloer. U kunt zich hiervoor nog aanmelden via de website van de StvdA (www.stvda.nl). Het symposium vindt plaats in het SER-gebouw met als dagvoorzitter Paul Rosenmöller, voorzitter van stuurgroep Convenant Overgewicht. Spreker is ondermeer drs. Frank Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken, die zal spreken over zijn visie op het belang van gezondheid en vitaliteit in het bedrijfsleven. Verder zullen er sprekers optreden namens fietsenfabrikant Koninklijke Gazelle, het baggerscheepvaart en offshorebedrijf IHC Merwede en UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Aan de orde zullen komen:
• draagvlak creëren bij management en medewerkers;
• de ervaringen met acties voor een gezonde leefstijl;
• de eventuele inbreuk op privacy en het bespreekbaar maken van leefstijl en gezondheid op het werk;
• de rol die ondernemingsraden kunnen spelen en of dit een onderwerp voor cao-
onderhandelingen is.
De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie met managers die al ervaring op dit vlak hebben, ondernemingsraadsleden en kaderleden van vakbonden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Flexwet voor jongeren tijdelijk verruimd

Het kabinet heeft de Raad van State om een spoedadvies gevraagd over tijdelijke contracten voor jongeren. Het voorstel is dat bedrijven jongeren tot 27 jaar gedurende de crisis langer tijdelijk laten werken. Bij tijdelijke contracten moet de werkgever nu na een periode van drie jaar of bij het vierde contract een medewerker vast in dienst nemen. In onzekere tijden bestaat dan het risico dat de werkgever de jongere niet in dienst houdt. Straks hoeft de werkgever een werknemer pas na een periode van vier jaar of bij het vijfde tijdelijke contract een vaste baan te bieden.
Het kabinet wil hiermee een bijdrage leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Jongeren dreigen hard te worden getroffen door de huidige economische crisis. De tijdelijke maatregel geldt in principe voor twee jaar. Het voorstel volgt mede uit de motie-Rutte die in de Tweede Kamer is aangenomen en die vraagt om tijdelijke contracten voor jongeren langer mogelijk te maken. Het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht. De MHP vraagt zich af of een onderscheid tussen werknemers jonger en ouder dan 27 jaar wel gewenst is. Aanvankelijk was er het voornemen om de verruiming van de tijdelijke contracten voor alle werknemers te laten gelden.

 

Aanvullende kabinetsmaatregelen in verband met crisis

Met ingang van 1 juli 2009 heeft het kabinet een aantal maatregelen getroffen in verband met de economische crisis. De belangrijkste zijn:
1. De vliegtaks, die op 1 juli 2008 is ingevoerd, is op nul gezet. Formeel is daarmee deze belasting (nog) niet afgeschaft. De MHP was destijds al tegen de invoering van de vliegtaks, omdat Nederland als enig land deze extra milieuheffing heeft doorgevoerd. Het effect is geweest dat er al voor de economische crisis banen verloren zijn gegaan op onder andere Schiphol.
2. Een maatregel die de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP onder andere al in februari van dit jaar hebben bepleit in het investeringsplan ‘Samen de crisis te lijf’ is nu doorgevoerd. Het gaat om de verlaging van het BTW-tarief voor isolatiewerkzaamheden. Dak-, muur- en vloerisolatie van woningen ouder dan 2 jaar vallen voortaan onder het verlaagde BTW-tarief van 6% in plaats van het hoge BTW-tarief van 19%. Voor dubbel glas zal een subsidieregeling worden ingesteld.
3. Een andere maatregel die de MHP al langere tijd bepleit, betreft de verhoging van de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Per 1 juli jl. is deze grens tijdelijk verhoogd van
€ 265.000 naar € 350.000. Kopers die gebruikmaken van de NHG, kunnen van hun bank een lager rentetarief krijgen. Een voorwaarde is dat niet meer dan 50% van de lening aflossingsvrij is. De verwachting is dat banken door de verhoging van de grens eerder een lening verstrekken aan huizenkopers. Daarmee wordt de mobiliteit op de huizenmarkt bevorderd. De verhoging van de grens van de NHG geldt voorlopig tot 1 januari 2011.


XYZ-formule omarmd door Hof Arnhem

Eerder is in dit bulletin geschreven over de beslissing van de gerechtshoven Amsterdam, Den Bosch en Leeuwarden (als nevenzittingsplaats van Arnhem) om in kennelijk onredelijk ontslag-zaken de zogenaamde XYZ-formule te hanteren. Deze formule is gebaseerd op de kantonrechtersformule, die in ontbindingszaken wordt gebruikt.
Bij de kennelijk onredelijke ontslagprocedure gaat het om de vraag of de werknemer na de ontslagprocedure via het UWV-werkbedrijf recht heeft op een schadevergoeding.
Twee weken na de uitspraken van genoemde gerechtshoven heeft het gerechtshof van Arnhem in een uitspraak van 21 juli de XYZ-formule omarmd en deze toegepast. Op zich is het nieuws niet zo verrassend, aangezien het hof van Leeuwarden op 7 juli immers uitspraak deed als nevenvestigingsplaats van het hof van Arnhem.
De hoogte van de schadevergoeding die de hoven Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Arnhem zullen vaststellen, wordt bepaald aan de hand van de volgende formule: X (het aantal ‘gewogen’ dienstjaren) x Y (laatstverdiende maandsalaris) x Z (correctiefactor). In de Z-factor worden alle omstandigheden van het geval gewogen, waarbij uitgangspunt is dat de Z-factor, niet hoger is dan 0,5. Uit de uitspraken blijkt dat de kantonrechtersformule die vóór 1 januari 2009 als richtlijn gold, is gebruikt. Dat heeft te maken met het feit dat de ontslagen in die zaken ruim vóór
1 januari 2009 waren gegeven. In zaken waarin de datum van ontslag na 1 januari 2009 ligt, mag verwacht worden dat de hoven de kantonrechtersformule zullen hanteren die na 1 januari 2009 als richtlijn geldt.
Het hof van Den Haag gaat in dit soort zaken al sinds 14 oktober 2008 uit van de uitkomst van de kantonrechtersformule en vermindert de uitkomst vervolgens met 30%. Daarbij wordt door middel van de C-factor van de kantonrechtersformule rekening gehouden met – alle – voor de hoogte van de vergoeding relevante omstandigheden.
Alle hoven hebben zich nu uitgesproken over welke richtlijnen zij toepassen in kennelijk onredelijke ontslagzaken. Rechtseenheid is er niet. De hoogte van de vergoeding is nu afhankelijk van twee zaken: de feiten van het concrete geval en de plaats waar de zaak wordt behandeld.
De MHP gaat er vanuit dat de Hoge Raad in deze bijzondere situatie helderheid zal verschaffen. Er zijn al cassatiezaken gestart en er zullen er naar verwachting nog meer volgen. Daarbij gaat het zowel over de vraag of de kantonrechtersformule past in kennelijk onredelijk ontslagzaken, als over de vraag of, en zo ja, welke correctiefactor in beginsel toegepast zou moeten worden. Het zal naar verwachting niet uitkomen op een polderoplossing door het gemiddelde te nemen van correctiefactor 0,7 (Den Haag) en Z-factor 0,5 (Den Bosch, Leeuwarden, Arnhem en Amsterdam).

 

MHP-bijeenkomst over SER-advisering AOW

De SER is deze maanden druk bezig met de voorbereidingen voor een advies over een (eventueel) alternatief voor het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Met het oog daarop zal de MHP op 26 augustus as. in de middag voor de besturen van alle aangesloten organisaties een bijeenkomst houden. Het gaat dus ook om de organisaties die niet rechtstreeks bij de MHP, maar via de CMHF en de UOV zijn aangesloten. Het Algemeen Bestuur heeft vanwege het bijzondere karakter van dit dossier besloten om niet alleen de gebruikelijke overlegstructuren binnen de MHP te benutten om tot een standpunt te komen. Het bestuur hecht eraan om alle bij de MHP betrokken organisaties in staat te stellen rechtstreeks hun visie kenbaar te maken. Bent u bestuurder bij één van de aangesloten organisaties en wilt u aanwezig zijn op de bijeenkomst van 26 augustus as., dan kunt u zich aanmelden via c.langerak@vc-mhp.nl.


FVP-bijdragen mogelijk gekort

De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) financiert sinds 1989 de voortzetting van de pensioenopbouw voor werkloze werknemers vanaf veertig jaar.
Gezien de economische crisis en de sterk oplopende werkloosheid zal het vermogen van de FVP opdrogen. Daarom ziet de FVP zich hoogstwaarschijnlijk genoodzaakt om de pensioenopbouw voor mensen die in 2010 werkloos slechts gedeeltelijk te financieren. Vooralsnog ziet de FVP geen aanleiding om voor werknemers die vóór 1 januari 2010 werkloos worden een korting op de FVP-bijdrage toe te passen.

 

Vakbeweging in de Oorlog.nl: oproep voor materiaal

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vakorganisaties verboden of onder
centraal gezag geplaatst. Uiteindelijk verving de bezetter de vakorganisaties door
het Nederlands Arbeids Front. Vakbeweging in de Oorlog.nl probeert al het historisch materiaal, dat meer inzicht geeft in deze moeilijke periode voor de Nederlandse vakbeweging, bijeen te brengen. Het is een gezamenlijk initiatief van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de Stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV).
De lancering van Vakbeweging in de Oorlog.nl vindt plaats tijdens de Week van de Geschiedenis op 24 oktober 2009. Het thema van de Week van de Geschiedenis is dit jaar Oorlog en Vrede. Bezoekers kunnen dan ook zelf materiaal op de website plaatsen. Heeft u documenten, films, foto’s, brieven, dagboeken of ander materiaal over de vakbeweging tijdens de bezetting? Of kunt u uit persoonlijke ervaring over deze periode vertellen? Mail deze dan alvast naar
s.pierik@vc-mhp.nl.

 

Personeelswisselingen bureau MHP

John Eggen, die als beleidsmedewerker vooral belast was met het beleidsterrein van pensioenen, zal vanaf 1 augustus a.s. de MHP verlaten. John was de afgelopen tweeënhalf jaar werkzaam bij de MHP. Wij hebben John ervaren als een prettige collega en wensen hem alle succes toe met zijn verdere carrière.
Per 1 september a.s. zullen twee nieuwe collega’s het bureau van de MHP komen versterken. Het zijn Hanneke de Geus en Klaartje de Boer. Beiden hebben een juridische achtergrond en zullen als beleidsmedewerker in dienst van de MHP treden.

 

Symfonica in Rosso met Diana Ross voor MHP-leden

In een van de vorige MHP-bulletins is melding gemaakt van het aanbod voor MHP-leden voor het vierde Symfonica in Rosso. Wij wijzen u erop dat u zich nog tot 1 augustus kunt opgeven. Op 16 en 17 oktober as. wordt dit muziekspektakel georganiseerd in het Gelredome te Arnhem, met dit jaar als hoofdartiest Diana Ross. Voor meer informatie of het bestellen van toegangskaarten kunt u surfen naar www.unie.nl. Telefonisch reserveren kan ook via See Tickets (0900-1353)’ onder vermelding van ‘De Unie’.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws