Menu

Inhoud:
• CPB-ramingen drastisch bijgesteld
• Brandbrief werktijdverkorting
• Stand van zaken werktijdverkorting
• Brief FNV, CNV en MHP aan Balkenende
• EU-voorzitter Barosso bezoekt EVV
• FVP-regeling verlengd tot 1 januari 2011
• Meedoen aan de Kroon op het Werkprijs
• StvdA vraagt om aanvullende maatregelen malafide uitzendbureaus
• Prettige feestdagen !

CPB-ramingen drastisch bijgesteld

Na het verschijnen van de Miljoenennota in september had het Centraal Plan Bureau (CPB) geen nieuwe ramingen meer gemaakt voor de Nederlandse economie. Op 8 december jl. heeft het CPB nieuwe cijfers gepresenteerd, waarin de gevolgen van de kredietcrisis zijn meegenomen. Deze cijfers bevestigen, wat iedereen allang wist: de kredietcrisis heeft in korte tijd toegeslagen op de reële economie. De economische groei gaat eruit (een krimp van 0,75% wordt voor 2009 voorspeld), de overheidsfinanciën staan onder druk (staatsschuld van ruim 40% loopt op naar ruim 55%) en de werkloosheid gaat weer oplopen. In 2008 zijn er 300.000 werklozen en de verwachting is dat het aantal in 2010 bijna 500.000 zal bedragen.
Een lichtpunt is dat de koopkracht volgend jaar voor veel groepen positief uitpakt. Dit wordt mede veroorzaakt door een lager dan eerder verwachte inflatie voor 2009 (1,5% in plaats van 3,25%) en een verlaging van de WW-premie naar 0% voor werknemers.
De belangrijkste groep die wel een lichte koopkrachtdaling zal hebben, zijn de gepensioneerden met een jaarinkomen boven € 40.000 bruto op jaarbasis. Voor het AOW-gedeelte was in het Najaarsoverleg van 7 oktober jl. geregeld dat iedere gepensioneerde een extra koopkracht-ondersteuning krijgt. Voor het aanvullende pensioen geldt echter dat pensioenfondsen niet of nauwelijks in staat zullen zijn om de pensioenen te indexeren. Naarmate het totale pensioen-inkomen hoger is, maakt het aanvullend pensioen een groter gedeelte van het totale inkomen uit.
Aan een antwoord op de vraag hoe lang de economische crisis zal aanhouden, durft ook het CPB zich niet te wagen.

Brandbrief werktijdverkorting

De Stichting van de Arbeid (StvdA), waarvan de MHP deel uitmaakt, wil dat de regeling voor werktijdverkorting wordt verlengd. Dat schreef de StvdA op 9 december jl. in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Verzoeken voor werktijdverkorting moeten nu vóór 1 januari 2009 worden aangevraagd. Dat betekent dat bedrijven een acute omzetdaling van meer dan 30% moeten kunnen aantonen, die zich uiterlijk vanaf 1 november heeft voorgedaan. Veel bedrijven hebben pas later met een forse terugval in orders te maken. Daarom pleit de StvdA er voor de inschrijftermijn te verruimen tot bijvoorbeeld 1 april 2009. Zij pleit ook voor een uitbreiding van de regeling. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt nu nog een maximum van 20.000 fte’s (full time equivalenten), maar de StvdA vindt dat er een tweede tranche van tenminste dezelfde omvang moet komen op het moment dat de eerste tranche is uitgeput. Daarmee kan volgens de StvdA recht worden gedaan aan de mogelijke behoefte aan werktijdverkorting bij bedrijven, die met een forse omzetdaling in december 2008 of de eerste maanden van 2009 zullen worden geconfronteerd. De brief is te downloaden via www.vakcentralemhp.nl en www.stvda.nl.

Stand van zaken werktijdverkorting

In de eerste week van december hadden 105 bedrijven een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend. Hiervan zijn 63 aanvragen gehonoreerd en 42 aanvragen afgewezen. Met de 63 aanvragen was 1.450 fte’s gemoeid. Na de tweede week is het aantal aanvragen opgelopen naar 222 en de toekenningen naar 92. Tot en met de tweede week is ongeveer 20% ‘verbruikt’ van het maximum van 20.000 fte’s, dat aan de regeling is gesteld (1.932 fte’s). Als alle 222 aanvragen zouden zijn gehonoreerd, gaat het om circa 25% van het maximum aantal fte’s. De angst van het Ministerie van SZW dat het maximum van 20.000 fte’s snel bereikt zou worden, is dus ongegrond. Er bestaat volgens de MHP daarom ook geen bezwaar de regeling langer open te stellen dan tot
1 januari 2009 en verder te versoepelen.
De belangrijkste reden van de afwijzingen is overigens dat veel bedrijven zich bij de aanvraag baseren op prognoses over de omzetdaling in plaats van de vereiste gerealiseerde omzetdaling van meer dan 30%.

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is bekend geworden dat minister Donner bereid is de deadline van de aanvraag met enkele weken op te schuiven.

Brief FNV, CNV en MHP aan Balkenende

De voorzitters van de drie vakcentrales, onder wie MHP-voorzitter Richard Steenborg, hebben recent een brief geschreven aan de minister-president, waarin zij het kabinet oproepen om loyale en royale steun te verlenen aan het Europese herstelplan voor onze economieën, nu is gebleken dat de kredietcrisis wat is gaan heten de echte economie heeft bereikt. Fijntjes wijzen zij erop dat het kabinet scheutig met geld was toen het ging om de redding van banken. Eenzelfde houding wordt verlangd nu de rest van het bedrijfsleven in economisch zwaar weer is terechtgekomen.
Voor de middellange en langere termijn is volgens de vakcentrales diepgaand onderzoek nodig naar de oorzaken van de kredietcrisis en naar het antwoord op de vraag hoe zoiets in het vervolg te vermijden is. Maar nu is het eerst alle hens aan dek om de economie er op de korte termijn weer bovenop te helpen.
De voorzitters wijzen op de betekenis van een actieve en gecoördineerde Europese aanpak, die uiteraard veel effectiever is dan louter nationale stimulansen. Dat geldt met name voor een open land als Nederland met veel export. Samen staan we sterk en is het resultaat van samen, meer dan de som der delen.
Volgens de vakcentrales mag het voorstel ter zake van de Europese Commissie geen vrijblijvend richtsnoer worden. Integendeel, het voorstel moet worden aangenomen en liefst nog een schepje er bovenop, want zo royaal is de aanpak volgens de vakcentrales ook weer niet. Nederland dient niet op te draaien voor de rekening van anderen, maar mag als exportland ook niet worden verweten gratis ritjes op de kosten van andere landen te maken.

De Nederlandse steun laat zich over het algemeen typeren als liquiditeitssteun. Maatregelen ten behoeve van de arbeidsmarkt zijn koopkrachtondersteuning, de inrichting van mobiliteitscentra en de regeling werktijdverkorting. De MHP bepleit verruiming en verlenging van deze regeling na
1 januari 2009 en hoopt daarover op korte termijn met het kabinet te overleggen, net als over andere elementen uit de Europese aanpak.

Via het Europese Verbond van Vakverenigingen (EVV) heeft de MHP de Europese Commissie overigens gewezen op tekortkomingen in haar aanpak. Anderzijds kan niet worden ontkend dat ‘Europa’ thans haar waarde bewijst.

EU-Commissievoorzitter Barosso bezoekt EVV

Op 3 en 4 december jl. nam de MHP deel aan de najaarsvergadering van het algemeen bestuur van onze Europese koepel EVV te Brussel. Naast de gebruikelijke agendapunten als bijvoorbeeld financiën, stond de bijeenkomst vooral in het teken van de huidige en wereldwijde neergang van de internationale conjunctuur. Diverse agendapunten waren rondom dit onderwerp geformuleerd.

Aan het einde van de eerste dag werd de bestuursvergadering bijgewoond door EU-Commissievoorzitter Barosso, die ondanks alle en meer dan normale beslommeringen het belangrijk vond om met het EVV van gedachten te wisselen over de economische situatie en het Europese herstelplan. Barosso bleek goed op de hoogte van de EVV-opvattingen ter zake, maar wees op de politieke realiteit in Europa. Hij typeerde zijn voorstel voor het herstel dan ook als een balans tussen ambitie en realiteit, bestreed vermeende neoliberale beginselen in het herstelplan en noemde als het uitgangspunt voor het plan ‘Sociale Rechtvaardigheid’. Volgens de Commissie-voorzitter is Europa geen VS, bijvoorbeeld omdat hier meer sociale bescherming is. Bovendien helpen de automatische stabilisatoren bij vraagondersteuning. Mede daarom moet de extra financiële inspanning van landen ter hoogte van 1,5% BBP per land voldoende zijn om de crisis van overheidswege te bestrijden. Voorts waarschuwde de voorzitter voor ouderwets industriebeleid en protectionisme en wees hij op de onverminderde betekenis op langere termijn van de Lissabonstrategie. Desgevraagd bepleitte hij tot slot nieuwe en verstandige regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld het toezicht, evenals een nieuwe ordening tussen markt en overheid. Anders ingericht is volgens Barosso de (sociale) markteconomie nog niet zo slecht, al blijft ondertussen het dubbeltekort in de VS wel gevaarlijk.

Op de tweede dag stemde het bestuur in met een voorstel voor EVV-acties in 2009. Zo komt er een voorjaarsoffensief in het teken van werkgelegenheid, werknemersrechten en voor een sociaal Europa en uiteraard tegen speculatie en ongebreideld kapitalisme. Het offensief zal plaatsvinden in de aanloop naar de Europese verkiezingen op 9 juni 2009 en zal niet conflicteren met al geplande acties van ITUC (wereldverbond) en TUC (Engelse collega’s) in Londen in verband met de G20 in Londen op 2 april 2009. De te plannen demonstraties zullen op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden in Brussel en in een stad in elk van de vier windrichtingen.
Voorts kwam aan de orde de jaarlijkse rapportage (2008) van de CAO-coördinatie in Europa en de richtlijnen voor 2009. Ook is goedgekeurd het laatste concept inzake de sociale dialoog: het werkprogramma van de Europese sociale partners 2009-2010.
Tot slot is bestuurlijke overeenstemming bereikt over de EVV-resolutie inzake het Europese herstelplan van de Europese Commissie met als werktitel de redding van arbeidsplaatsen en de bescherming van lonen, pensioenen en collectieve arbeidsovereenkomsten.
Conclusie van de bijeenkomst (voor zover niet al duidelijk): onze toekomst ligt voor een belangrijk deel en onomkeerbaar in Europa !

FVP-regeling verlengd tot 1 januari 2011

Het bestuur van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) heeft besloten de FVP-bijdrageregeling wederom met één jaar te verlengen tot 1 januari 2011. De middelen van de Stichting FVP worden gebruikt om de pensioenopbouw voor werkloze werknemers vanaf 40 jaar voort te zetten.
Het besluit betekent dat ook de werknemers van 40 jaar en ouder die in 2010 WW-gerechtigd worden, onder voorwaarden aanspraak kunnen maken op een FVP-bijdrage. Werknemers die op of na 1 januari 2011 WW-gerechtigd worden, komen niet meer in aanmerking voor een FVP-bijdrage.
De FVP-bijdrage heeft een voorwaardelijk karakter en dus gelden geen harde garanties. Dit voorwaardelijk karakter geldt des te meer onder de huidige financiële omstandigheden. Zonodig zal het FVP-bestuur gebruik maken van zijn bevoegdheid om de FVP-bijdrage aan te passen.
Het FVP-bestuur heeft zijn beslissing genomen op basis van de meest recente ramingen van de toekomstige vermogensontwikkeling van de Stichting FVP. Deze ramingen tonen aan dat de geraamde vermogensontwikkeling voldoende ruimte laat om de FVP-regeling te verlengen.

Meedoen aan de Kroon op het Werkprijs

Werknemers willen werken bij een organisatie die hart heeft voor zijn medewerkers. Werken bij een gezond bedrijf met gezonde medewerkers verhoogt immers de motivatie en betrokkenheid. Organisaties die goed bezig zijn, verdienen dan ook alle erkenning voor het werk dat zij verrichten. Daarom de Kroon op het Werkprijs ! Deze prijs is twaalf jaar geleden gestart met het idee dat d.m.v. een werkgeversprijs kennis en ervaring op het gebied van arbeids(re)integratie, human resource-, verzuim- en arbobeleid op een positieve manier onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht. Deze werkgeversprijs stimuleert het voeren van vooruitstrevend personeelsbeleid en (re)integratie van mensen met gezondheidproblemen en handicaps. De bedrijven die deze prijs winnen of ervoor genomineerd zijn, blijken binnen hun branche een duidelijke voorbeeldfunctie te kunnen vervullen, waarvan andere bedrijven kunnen leren. De winnende organisatie kan een voorbeeld zijn voor anderen, want hart hebben voor de gezondheid van medewerkers klinkt simpel, maar de praktijk is vaak weerbarstiger.
De vijf genomineerden die uiteindelijk meedingen naar de Kroon op het Werkprijs, worden vastgesteld op basis van een benchmarkonderzoek. De voorbereiding op deze vragenlijst vergde veel tijd van deelnemers, maar dit jaar is dat niet meer nodig. De vragenlijst is namelijk sterk ingekort.

De voordelen voor het voorgedragen bedrijf zijn:

  • Het bedrijf wordt extern op kaart te gezet als organisatie die een goed gezondheids-managementbeleid heeft, wat veel media aandacht oplevert.
  • Het genereert veel aandacht bij andere organisaties.
  • Het levert ook intern veel aandacht op, zodat bedrijven het kunnen gebruiken om hun beleid intern extra te laden.
  • De prijs wordt mede toegekend op basis van het invullen van een verkorte benchmark. Zo weet het bedrijf precies waar het staat en kan het zich meten met andere bedrijven.
  • De meetmethode is verantwoord en de jury is vakkundig.
  • Organisaties die doordringen tot de laatste vijf, komen in contact met andere bedrijven die een goed voorbeeldbeleid hebben en kunnen zo veel van elkaar leren.

Dus kent u die organisatie die de uitdaging aan wil gaan en een gezondheidsmanagementbeleid heeft waar het trots op mag zijn, meld u dit bedrijf dan aan via www.kroonophetwerk.nl. Inschrijven kan tot 13 februari 2009.

StvdA vraagt om aanvullende maatregelen malafide uitzendbureaus

De StvdA heeft de Tweede Kamer een brief geschreven over de door minister Donner voorgestelde aanpak van malafide uitzendbureaus. Zij is van mening dat met de door de minister gemaakte keuzes onvoldoende invulling wordt gegeven aan de voorstellen van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) voor een sluitende aanpak. De ABU-voorstellen zijn een samenhangend pakket; daaruit kunnen niet enkele onderdelen worden gelicht. Wat betreft de voorgestelde aanpak van de niet-geregistreerde uitzendondernemingen wijst de Stichting erop dat het voorstel om de zogenaamde geblokkeerde rekening (G-rekening) hiervoor in te zetten, onvoldoende is om misbruik te voorkomen. De inlener stort meestal ongeveer 40% van elke factuur op een geblokkeerde rekening. Vaak wordt er geen rekening gehouden met onkostenvergoedingen en is het gestorte bedrag te laag. Er wordt bovendien niet gecontroleerd of de factuur wel klopt. Ook dat kan een foutieve storting opleveren. De controle op de gestorte bedragen vindt achteraf na vijf jaar plaats. Wanneer er fouten zijn gemaakt, kan de naheffing gedurende die periode hoog oplopen met alle consequenties voor de inlener. Het G-rekening-systeem is daarom niet sluitend en brengt risico’s met zich mee voor de inlener, die bovendien pas na lange tijd aan het licht komen.

Wat de handhaving aangaat, kondigt minister Donner weliswaar een uitbreiding aan van de opsporingscapaciteit, maar de Stichting vreest dat deze verre van voldoende zal blijken om tot een daadwerkelijk sluitende aanpak te komen. Dit geldt zeker voor de aanvangsperiode wanneer vele uitzendbedrijven zich zullen aanmelden voor certificering. De Stichting stelt daarom voor dat de handhavingsinstanties bij het begin van de invoering extra veel capaciteit beschikbaar stellen. De verwachting is dat deze dynamiek na ongeveer drie jaar verdwenen zal zijn. De baten van deze aanpak zijn na enige tijd vele malen groter dan de kosten en risico’s.

Prettige feestdagen !

Het Algemeen Bestuur van de MHP bedankt iedereen, die zich in 2008 op de één of andere manier heeft ingezet voor onze vakcentrale. Zonder die steun hadden wij nooit al dat goede werk kunnen doen. Wij hopen ook in 2009 weer vruchtbaar te kunnen samenwerken en zullen niet schromen een beroep op u te doen.

Het bestuur en de medewerkers van de MHP wensen u goede en crisisbestendige feestdagen alsmede een gezonde samenwerking in 2009 toe !

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws