Menu

Inhoud:
Geslaagde MHP-informatiebijeenkomst pensioenen
SER viert 60-jarig bestaan
MHP ondersteunt actie studenten
SER-advies over arbeidsomstandigheden zzp’ers
RWI-publicatie over re-integratie
Button organisatie op website MHP

Geslaagde MHP-informatiebijeenkomst pensioenen

Op 29 november jl. heeft de MHP een informatiebijeenkomst voor cao-onderhandelaars en pensioenfondsbestuurders gehouden over de problemen, die zich voordoen in pensioenland. Onder de deskundige leiding van Jan Tamerus, voorzitter van de MHP-Werkgroep Pensioenen, passeerden vele problemen en discussiepunten de revue.
Bedoeling van de bijeenkomst was vooral om onderling van gedachten te wisselen en oplossingen vanuit de praktijk aan te dragen. Als één ding duidelijk werd, was het wel dat de pensioenfondsbesturen en cao-onderhandelaars, met of zonder pensioenakkoord, nu al voor moeilijke keuzes staan.

Nu het pensioenakkoord niet voor 1 januari a.s. kan worden uitgewerkt, zullen bij de premievaststelling en het indexatiebesluit voor 2011 lastige besluiten moeten worden genomen. Zo moet de nieuwe trend van de levensverwachting van het Actuarieel Genootschap worden meegenomen en dat geldt voor ook de voorschriften omtrent het rekenen met de lage rentestand. Als beide maatregelen zouden worden doorvertaald naar de premies kan dit oplopen tot circa 25% premiestijging. De aanwezigen waren van mening dat zowel de nieuwe trend van de levensverwachting, als de aanhoudend lage rentestand twee nieuwe omstandigheden zijn, waarmee ten tijde van het afsluiten van het pensioenakkoord in juni van dit jaar, geen rekening is gehouden. Daarom zouden deze gewijzigde omstandigheden een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers/deelnemers moeten zijn. De rekening hiervan zou niet eenzijdig moeten worden afgewenteld op de deelnemers.

Ook is uitvoerig stilgestaan bij het pensioenakkoord van de Stichting van de Arbeid (StvdA). De uitwerking van dit pensioenakkoord is in volle gang, maar nog niet gereed. Over een flankerend arbeidsmarktbeleid voor oudere werknemers wordt nog druk onderhandeld in de StvdA.
Ook wordt binnen de StvdA nog gewerkt aan de uitwerking van een nieuw pensioencontract, waarbij de Sociaal-Economische Raad (SER) de StvdA als klankbord ondersteunt. Parallel hieraan wordt in een technische werkgroep met het Ministerie van SZW gekeken hoe dit doorvertaald kan worden in wet- en regelgeving. De vraag hoe omgegaan moet worden met reeds opgebouwde rechten zal vervolgens aan de orde moeten komen. Maar daarvoor is het eerst noodzakelijk om inzichtelijk te maken hoe de rekening voor de verschillende generaties uitpakt. Tot nog toe is de MHP van mening dat oude rechten gerespecteerd moeten worden, tenzij dit onmogelijk zou blijken. In dat geval moet worden gezocht naar een evenwichtige verdeling van de lasten, waarbij ook gekeken moet worden wie nog wel èn wie niet meer in staat is om iets aan de pensioenvoorziening te doen.
Derde onderdeel van het pensioenakkoord betreft de AOW. Sociale partners zijn wat de AOW betreft afhankelijk van de politieke besluitvorming. Vooral de flexibilisering van de AOW en de koppeling aan de verdiende lonen zijn twee aspecten, waar de MHP aan hecht.
Zoals het er nu naar uit ziet, zal de totale uitwerking van het pensioenakkoord niet eerder gereed zijn dan in de loop van januari 2011.

De informatiebijeenkomst werd ondanks de slechte weersomstandigheden goed bezocht. De aanwezigen waren het er duidelijk over eens dat de avond, die voorbereid was door Klaartje de Boer en Jan Tamerus, weer meer zicht heeft gegeven op de actualiteit van de pensioenproblemen. De avond had daarmee zijn doel bereikt.

SER viert 60-jarig bestaan

Op donderdag 25 november jl. heeft het jubileumcongres ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de SER, waarvan de MHP onderdeel uitmaakt, plaatsgevonden.
‘De SER is op z’n 60ste verjaardag oud genoeg voor een interessant verleden en jong genoeg voor een mooie toekomst”, besloot SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Juist in een tijd van tegenstellingen hebben samenwerking, dialoog en consensus meerwaarde.
Ongeveer 250 genodigden, onder wie de koningin, bewindspersonen, raadsleden en oud-raadsleden, luisterden naar voordrachten over de rol van de overlegeconomie in het veranderde maatschappelijk krachtenveld. Springlevend, flexibel en dynamisch werd de Raad genoemd en van groot belang, juist nu emoties zo de boventoon voeren in het debat. Koningin Beatrix heeft het eerste exemplaar van het boek ‘SER 1950-2010, Zestig jaar denkwerk voor draagvlak’ uit handen van Bas van Bavel, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht ontvangen. Het boek, waarin Utrechtse historici de rol van de SER analyseren, ontkracht het bekende kritiekpunt dat de Raad te stroperig zou zijn. ‘Het blijkt juist dat de overlegcultuur van de SER heeft geleid tot meer draagvlak en daardoor tot een snellere implementatie van het beleid’’, aldus Van Bavel.

SER-voorzitter Rinnooy Kan stelde in zijn openingsrede dat er een tegenstelling is tussen degenen die de kracht onderkennen van compromis en consensus, en degenen die in ongeduld of verbittering kiezen voor confrontatie en conflict. Die laatste tegenstelling raakt aan het hart van de traditie van de overlegeconomie èn van de SER. Rinnooy Kan breekt een lans voor dialoog en samenwerking: “Het is flinker, dapperder de noodzaak van een gezamenlijk vervolg te erkennen en eraan te werken dan het te laten bij een paar dodelijke oneliners.”

De MHP feliciteert de leden en het secretariaat van de SER met het 60-jarig bestaan. Tegelijkertijd betreurt de MHP het dat op de dag van het jubileum een vertegenwoordiger van de werkgevers zich laagdunkend uitliet over de rol van de SER en de kroonleden. Volgens de MHP zouden juist sociale partners en kroonleden in deze tijd van politiek minder stabiele verhoudingen, via de SER voor draagvlak kunnen zorgen voor beleid, dat de sociale en economische structuur van Nederland versterkt.

MHP ondersteunt actie studenten

‘Studenten stimuleren in plaats van afbraakbeleid’’, zegt MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg over de actie ‘Minimaal nominaal’. De MHP heeft op 24 november jl., samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en tientallen andere organisaties, een petitie aangeboden aan drs. Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De petitie, met nu al 102.800 handtekeningen, is het resultaat van de ‘Minimaal nominaal’ actie van het ISO tegen het kabinetsplan om het mes te zetten in de studiefinanciering en het collegegeld in het hoger en universitair onderwijs.

“De bezuinigingen staan haaks op de ambitie in het regeerakkoord om tot de top 5 van kenniseconomieën in de wereld te gaan behoren”, aldus Steenborg. Het kabinet zegt tegelijkertijd fors in te grijpen in het hoger en universitair onderwijs: studenten die meer dan één jaar studievertraging oplopen, moeten drieduizend euro meer collegegeld gaan betalen en raken ook hun OV-jaarkaart kwijt. Daarnaast wordt de betreffende hogeschool of universiteit geconfronteerd met een boete van drieduizend euro per student. Het kabinet is van plan deze maatregelen vanaf het collegejaar 2011-2012 te laten ingaan. Verder wil het kabinet de basisbeurs voor de masterfase voortaan alleen nog als een lening verstrekken.

De MHP steunt het ISO omdat juist de komende jaren in het realiseren van de kenniseconomie meer hoger opgeleiden nodig zijn en daarbij past geen afbraakbeleid. De MHP roept het kabinet dan ook op de aangekondigde maatregelen terug te nemen.
Kijk voor meer informatie op www.minimaalnominaal.nl.

SER-advies over arbeidsomstandigheden zzp’ers

Een commissie van de SER heeft een unaniem ontwerpadvies opgesteld over de arbeidsomstandigheden van zelfstandigen zonder personeel (zzp‘ers). Op dit moment gelden niet alle regels op arbo-gebied voor zzp’ers. Daardoor kan het voorkomen dat mensen, die tegelijkertijd op dezelfde werkvloer werken, met verschillende regels te maken hebben. Dit was aanleiding voor de minister van SZW om de SER hierover om advies te vragen. Het ontwerpadvies is een aanvullend advies op het eerdere advies over zzp’ers, dat inging op onder andere de pensioenvoorziening en de arbeidsongeschiktheidverzekering voor zzp’ers. Het is de bedoeling dat het advies in de Raadsvergadering van december definitief wordt vastgesteld.

De SER is van mening dat in beginsel voor alle werkenden, werknemers of zzp’ers, gelijke arbeidsomstandigheden zouden moeten gelden. Dat houdt in dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden (zoals werken met gevaarlijke stoffen) moeten gelden. Daarmee moeten zzp’ers ook de doelen nastreven om de werkzaamheden veilig uit te voeren (voor zichzelf en de omgeving). Door voor iedereen gelijke grenswaarden te hanteren ontstaat een gelijk beschermingsniveau èn wordt concurrentie op arbeidsomstandigheden voorkomen. Het van toepassing verklaren van algemene arbovoorschriften op zzp’ers, over bijvoorbeeld voorlichting en het inroepen van deskundige bijstand, kan echter ongewenste effecten hebben en in sommige gevallen leiden tot onevenredig zware administratieve lasten. De wijze waarop aan de grenswaarden moet worden voldaan, wordt daarom niet exact vastgelegd in regelgeving.
De SER is in ieder geval wel van mening dat zzp’ers zich goed rekenschap moeten geven van de risico’s die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen, zodat zij tijdig preventieve maatregelen kunnen nemen. Daarom wil de SER bijvoorbeeld dat zzp’ers ook gebruik kunnen maken van digitale instrumenten, die ontwikkeld zijn voor kleine bedrijven en van het instrument van de zogenoemde Last Minute Risk Analysis (LMRA). Ook moeten zelfstandigen beter worden voorgelicht over arboverplichtingen. Het ontwerpadvies ziet hier een rol weggelegd voor de Kamers van Koophandel en brancheorganisaties. Het gaat vooral om voorlichting over goede preventie, veiligheid en gezondheid.

De MHP vindt het een evenwichtig advies. Enerzijds moet worden voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat, omdat voor werknemers strengere normen worden gehanteerd dan voor zelfstandigen. Ook moet de veiligheid worden geborgd. Anderzijds moeten zelfstandige professionals eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen en niet onnodig met zware administratieve lasten worden opgezadeld.

RWI-publicatie over re-integratie

Recentelijk heeft de Raad van Werk en Inkomen (RWI), waarvan de MHP deel uitmaakt, het ‘Factsheet re-integratie’ gepubliceerd. In deze publicatie worden vragen over uitgaven, doelen, bereik en effecten van re-integratie beantwoord.

Het Factsheet laat zien dat in het afgelopen jaar het effect van de economische crisis duidelijk zichtbaar was. Het aantal WW’ers en bijstandsgerechtigden is toegenomen, net als het aantal ingezette re-integratietrajecten. De totale uitgaven aan re-integratie en aanverwante activiteiten bedroegen in 2009 3,6 miljard euro. Van de mensen die in 2007 zijn gestart met een vorm van re-integratieondersteuning, is iets meer dan 55 procent binnen 24 maanden uitgestroomd naar werk. Dit ligt onder het percentage van het jaar ervoor (60 procent). WW’ers stromen het meest uit naar werk. Arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden het minst. 61,7 Procent van de WW’ers die in 2007 met een traject zijn gestart, hebben werk gevonden, tegenover 48,1 procent van de arbeidsgehandicapten en 47 procent van de bijstandsgerechtigden.

Ook in tijden van economische crisis is het mogelijk gebleken om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met behulp van re-integratieondersteuning weer aan het werk te helpen. Het vinden van een duurzame baan, te weten voor minimaal zes maanden of langer, waarom het volgens de MHP vooral zou moeten gaan, blijkt echter lastiger. Dit lukt 52,9 procent van de WW’ers en 28,9 procent van de bijstandsgerechtigden.

Binnenkort publiceert de RWI een advies en een praktische handreiking over de inzet van zelfsturing in de re-integratiepraktijk. In het voorjaar van 2011 wordt de tweejaarlijkse ‘Re-integratiemarktanalyse’ uitgebracht. Hierin worden de ontwikkelingen op de re-integratiemarkt uitgebreider in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan. Van beide publicaties zal in het bulletin verslag worden gedaan.

Button organisatie op website MHP

Op de website van de MHP staat onder de button ‘organisatie’ het bureau van de MHP vermeld, aangevuld met de adviseurs. Nieuw als MHP-beleidsadviseur is Bart Willems, die de portefeuille internationale aangelegenheden zal behartigen. Hij zal de MHP onder meer vertegenwoordigen in het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en in Eurocadres (een overkoepeling van organisaties van kaderpersoneel in een groot aantal landen in Europa).

De MHP-adviseurs zijn:

  • Boudewijn Koster, adviseur duurzaamheid en infrastructuur
  • Wolter Muller, adviseur internationale aangelegenheden
  • Jan Tamerus, adviseur pensioenen
  • Alfred de Vries, adviseur onderwijsaangelegenheden.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws