Menu

Inhoud:
• MHP ergert zich aan treuzelend kabinet
• MHP: maak groot onderhoud aan huis aftrekbaar
• MHP-bonden hechten aan goede implementatie arbocatalogi
• SER-adviesproject marktwerking en publieke belangen van start

MHP ergert zich aan treuzelend kabinet

Werknemers hebben geen behoefte aan ‘depressief makende proefballonnetjes’ over de AOW of de hypotheekrente. De huidige economische situatie vereist een structurele, samenhangende aanpak. “We ergeren ons eraan dat het kabinet daar tot nu toe niet mee is gekomen.” Dat zegt MHP-voorzitter Richard Steenborg in een interview met het ANP. Zijn kritiek geldt voor het hele kabinet, maar met name bij minister Maria van der Hoeven van Economisch Zaken ziet hij een ”verbijsterend gebrek aan daadkracht”.

Steenborg is niet de eerste die harde woorden uit aan het adres van het kabinet. Waar de regering enkele maanden geleden nog volop lof kreeg toegezwaaid voor de aanpak van de kredietcrisis en de steun aan banken, klinkt nu steeds vaker kritiek. Zo maande maandag SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan het kabinet nog haast te maken met maatregelen waarmee werkgevers en werknemers aan de slag kunnen. ”Het was terecht dat het kabinet eerst zijn energie in de banken stopte”, zegt Steenborg. Maar nu zijn er maatregelen nodig voor het bedrijfsleven. Het kabinet moet in zijn ogen dan ook niet vasthouden aan de afspraak dat het begrotingstekort niet verder mag oplopen dan 2 procent. Steenborg verwijt het kabinet dat het nu niet met een structurele, samenhangende aanpak komt maar discussieert over de hypotheekrenteaftrek en verhoging van de AOW-leeftijd. “Een absoluut verkeerde timing”, vindt hij. “We hebben geen behoefte aan een depressief makend proefballonnetje over de AOW. Daarvan krijgen de mensen het zweet op hun voorhoofd. Dat is zo fout !” Hij zit te wachten op initiatieven voor bijvoorbeeld Schiphol (begin met de vliegtaks af te schaffen) of Nedcar. Voor de autofabrikant denkt hij daarbij aan samenwerkingsvormen met bijvoorbeeld Mitsubishi of Volvo. “Als de staat zoveel miljarden in banken steekt, waarom dan niet nu naar deze industrie kijken. Daar zit hoogwaardige kennis, die voor Nederland behouden moet blijven.”

Ook van het Innovatieplatform had Steenborg nu meer verwacht. Deze denktank, met Balkenende als voorzitter, moet aanzetten geven tot vernieuwing en ondernemerschap. Het platform moest de ontwikkeling van de ’hightech’- en de maakindustrie stimuleren. Maar het laat zich nu niet horen. Het stoort Steenborg bijna nog meer dat Economische Zaken zich niet laat zien. “Dat Ministerie moet het industriebeleid herformuleren. Het moet aangeven welke sectoren wel en welke geen toekomst hebben, waarin wel geld gestoken moet worden en waarin niet”. “We moeten geen geld in bodemloze putten stoppen, we moeten nu keuzes maken”, aldus Steenborg. Hij adviseert het kabinet alle reeds voorgenomen projecten die de economische problemen kunnen lenigen, naar voren te halen. Projecten die dat effect niet hebben, kunnen even in de ijskast worden gezet.

MHP: maak groot onderhoud aan huis aftrekbaar

Maak schilderwerk en groot onderhoud aan de eigen woning tijdelijk weer aftrekbaar van de belasting. Dat is goed voor de bouw, die door de economische crisis harde klappen krijgt, stelt MHP-voorzitter Steenborg. Het is eerder gebeurd: in 1983, 1984 en 1985 konden woningbezitters gebruik maken van een tijdelijke verruiming van de aftrekmogelijkheden voor onderhoud.
Van de hypotheekrente moet het kabinet wat de MHP betreft, afblijven. Premier Jan Peter Balkenende heeft afgelopen weekeinde wel beloofd dat er niet aan wordt getornd. Maar dat heeft de politiek in het verleden vaker gedaan en toch is die aftrek aangetast (via bijvoorbeeld de bijleenregeling).

.

MHP-bonden hechten aan goede implementatie arbocatalogi

Het gaat nog niet hard met de totstandkoming van arbocatalogi. Een meerderheid van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over hoe weinig afspraken werkgevers met hun werknemers maken over veilig en gezond werken.

Vanaf 2010 moeten gedetailleerde beleidsregels over arbeidsomstandigheden in de Arbo-wet worden vervangen door onderlinge afspraken op de werkvloer in zogeheten arbocatalogi. Tot nu toe heeft de Arbeidsinspectie nog maar 27 van de circa 250 arbocatalogi goedgekeurd. Zowel regeringspartijen CDA en PvdA als oppositiepartij SP vroegen minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs of er niet te snel landelijke regels worden geschrapt en of het straks niet lastig controleren wordt voor de Arbeidsinspectie. Donner zei echter juist de druk op de ketel te willen houden. Volgens hem krijgen werkgevers en sectoren die hun arbocatalogus niet op orde hebben, te maken met een strengere beoordeling van de Arbeidsinspectie. Een inventarisatie bij de MHP-bonden geeft een genuanceerder beeld. Er zitten diverse catalogi in de pijplijn. Tegelijk blijkt dat een goede catalogus de nodige tijd vergt, vooral als daarbij het aspect implementatie serieus wordt genomen.

In veel gevallen is in de diverse sectoren een arboconvenant aan de arbocatalogus vooraf gegaan. Dat bleek ook uit de diverse presentaties in de werkconferentie op woensdag 4 februari jl. van de Commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA) van de Stichting van de Arbeid (StvdA). Vaak zijn de arboconvenanten vooral op het punt van de implementatie tekortgeschoten. De ontwikkelde instrumenten en de fraaie oplossingen zijn nauwelijks geland op de werkvloer. Op de CBA-conferentie bleek dat ook bij catalogi de implementatie in eerste instantie te weinig aandacht kreeg. De MHP pleit ervoor vanaf het allereerste begin werkgevers en werknemers bij de realisatie te betrekken. Dat betekent dat bij werkgevers en werknemers moet worden geïnventariseerd welke risico’s zij ervaren en welke aanpak zij als succesvol zien.

Ontwikkelde oplossingen of instrumenten kunnen het beste eerst in de praktijk worden getoetst, voordat ze in de catalogus worden opgenomen. De werkgever, de leidinggevende, de medezeggenschap en de werknemers hebben allemaal hun eigen rol te spelen in het daadwerkelijk terugdringen van arbeidsrisico’s. Voor de MHP coördineert De Unie in de persoon van JanPeter Westein het project Stimulering Arbocatalogi. In het kader van dit project staan in het voorjaar van 2009 een conferentie en/of workshops op het programma om de initiatiefnemers van arbocatalogi te ondersteunen. Daarbij zullen de implementatie van de maatregelen en het betrekken van alle actoren in het proces belangrijke thema’s zijn. Nadere informatie volgt t.z.t. Zie ook www.unie-arbocatalogus.nl.

SER-adviesproject marktwerking en publieke belangen van start

Onlangs is een daartoe ingestelde commissie van de Sociaal Economische Raad begonnen met de behandeling van de adviesaanvrage over marktwerking en publieke belangen. De commissie staat onder leiding van prof. A. Boot en namens de MHP participeren Eddy Haket en Ad Verhoeven in deze commissie.
Het advies is aangevraagd door de Tweede Kamer en de bedoeling is voor de zomer van 2009 te adviseren. De aanvrage is breed van aard en complex. Mede om die reden is inschakeling van extra expertise mogelijk. Achtergrond van de aanvrage van de Vaste Commissie voor Economische zaken is om, gelet op de lessen die uit eerdere marktwerkingoperaties kunnen worden getrokken, aanbevelingen te doen over de introductie van (verdere) marktwerking in de toekomst.

De aanvrage bestaat uit dertien vragen, onderverdeeld in drie delen, te weten: een algemene visie op publieke belangen en marktwerking, een visie op (verdere) marktwerking in specifieke sectoren en ten derde een visie op de toekomst. Het is de bedoeling om uitspraken te doen over de relatie tussen marktbeleid, maatschappelijke welvaart (people, planet, profit) en publieke belangen. Ook hier weer kan de meerwaarde van het a.s. advies gelegen zijn in de combinatie van deskundigheid en creatie of versterking van draagvlak.
Draagvlak is hier extra van betekenis omdat bij dit onderwerp deels sprake is van concrete ontevredenheid met eerder gemaakte keuzes ten aanzien van marktwerking. Bovendien bestaat vrees voor de gevolgen voor publieke belangen en maatschappelijke welvaart. De huidige financiële en economische crisis wakkert deze vrees de laatste tijd extra aan.

De MHP vindt dit een belangrijk maatschappelijk thema, waarbij uiteraard de werknemersbelangen een rol spelen, maar ook de belangen van consumenten en de samenleving als geheel. De MHP is geen tegenstander van verdere marktwerking, mits goed voorbereid en uitgevoerd en met een adequate borging van publieke belangen. De MHP hecht ook grote waarde aan verbeteringen daar waar de marktwerking in de praktijk minder goed heeft uitgepakt.
Wij houden u op de hoogte van het verloop van deze belangrijke advisering.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws