Menu

Inhoud:
Kabinet komt met tweede bezuinigingspakket
Koopkrachteffecten pensioenkortingen
Europese actiedag 29 februari a.s.
Brief aan Tweede Kamer over Wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’
Initiatiefwetsvoorstel ‘Flexibel Werken’
Witboek pensioenen
Wisseling landelijk regiocoördinator

 

Kabinet komt met tweede bezuinigingspakket

Zoals het er nu naar uitziet, zal het kabinet in de tweede helft van maart met een aanvullend pakket aan ombuigingen komen. Het Centraal Planbureau komt op 1 maart a.s. met nieuwe cijfers en deze zullen het uitgangspunt vormen van de besprekingen tussen de drie coalitiepartijen. Aanvankelijk werd gesproken over een ombuigingspakket van € 6 à € 9 miljard, maar nu is gebleken dat het begrotingstekort hoger uitvalt dan aanvankelijk geraamd, is de kans groot dat het pakket meer dan € 10 miljard zal gaan behelzen. In het regeerakkoord had het kabinet al een pakket aangekondigd van € 18 miljard, waarvan langzamerhand iedereen nu de gevolgen ondervindt.

Sociale partners in de Stichting van de Arbeid voeren binnenkort verkennende gesprekken om te kijken of wij tot een gezamenlijke agenda kunnen komen, die richting geeft aan het pakket aan maatregelen. Of deze verkenningen ergens toe zullen leiden, is nog maar de vraag. Voor de MHP staan de belangen van de leden voorop. “We hebben in de kabinetsmaatregelen tot nog toe veel maatregelen gezien, die ten koste van de middengroepen gaan en de werkgelegenheid niet bevorderen. Ook worden verslechteringen doorgevoerd in de sociale zekerheid. Onder dergelijke eenzijdige maatregelen kan de MHP geen handtekening zetten”, aldus MHP-duovoorzitters Bob van der Wal en Reginald Visser.

Koopkrachteffecten pensioenkortingen

Door de gestegen levensverwachting en de situatie op de financiële markten is een groot deel van de pensioenfondsen door zijn kritische ondergrenzen gezakt. Als gevolg daarvan heeft pensioenfondstoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op 20 februari jl. aangekondigd dat mogelijk 103 pensioenfondsen de pensioenaanspraken in 2013 moeten verlagen. Dit om de financiële posities van de fondsen weer gezond te maken. Dit kan in totaal circa 7,5 miljoen actieve deelnemers, gepensioneerden en zogenoemde slapers raken. Een achttal fondsen is overigens al genoodzaakt om in 2012 de pensioenaanspraken te korten.

De voorgenomen pensioenverlagingen, zoals aangekondigd door de fondsen, zijn nog geen vaststaand feit. Wanneer de financiële markten weer aantrekken, kunnen de uiteindelijke kortingen er heel anders komen uit te zien. Hierover zal pas eind 2012 meer helderheid ontstaan. Dan zal ook pas een definitief besluit over een eventuele verlaging van de pensioenaanspraak kunnen worden genomen.

De zogenaamde ‘slapers en actieve deelnemers’, die nog niet met pensioen zijn, zullen de gevolgen van de aangekondigde pensioenkortingen pas voelen op het moment dat zij met pensioen zijn. Gepensioneerden zullen de gevolgen van pensioenkortingen direct in de portemonnee merken. Voor de laatste groep heeft de MHP de koopkrachteffecten doorgerekend. De desbetreffende fondsen korten gemiddeld met 2,3%. Het laagste percentage bedraagt 0,5%, terwijl het voorgenomen hoogste kortingspercentage per
1 april 2013 11,9% bedraagt. DNB heeft toegestaan dat het percentage door een pensioenfonds wordt gemaximeerd op 7%.

Vanwege het feit dat de AOW het basispensioen vormt en hierop niet gekort wordt, zullen AOW-gerechtigden met een laag aanvullend pensioen minder de gevolgen van de kortingen op het aanvullend pensioen merken dan mensen, die een hoger aanvullend pensioen hebben opgebouwd tijdens hun werkzame leven. Onlangs werd in de Tweede Kamer de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog verzocht om vooral de lagere inkomens met een aanvullend pensioen te compenseren. MHP-bestuurder Eddy Haket ontgaat de logica hiervan: “Het zou, gelet op de inkomenseffecten, veel meer voor de hand liggen juist de middengroepen te compenseren, tenzij de politiek weer bewust op nivellering uit is.”

De Pensioenfederatie (koepelorganisatie van de Nederlandse pensioenfondsen) heeft een lijst gepubliceerd, waarop de meeste fondsen staan, die een kortingsmaatregel hebben moeten aankondigen naar hun deelnemers. Bekijk hier de lijst.

Europese actiedag 29 februari a.s

Op 29 februari a.s. organiseert het Europees Vakverbond (EVV) een landelijke actiedag in verschillende lidstaten tegen de bezuinigingen door de overheden, die vaak ten koste gaan van banen en sociale verworvenheden. Het motto van die dag zal zijn ‘Enough is enough’. Het EVV mist in alle overheidsplannen investeringen in de toekomst om de werkgelegenheid te behouden en te vergroten. Het huishoudboekje van de overheden staat steeds centraal in alle plannen, zonder dat er naar de sociaal-economische impact wordt gekeken. Een delegatie van de Nederlandse vakbeweging zal op 29 februari acte de présence geven in Brussel.

De MHP kan zich vinden in het signaal, dat wordt afgegeven. Ook de bezuinigingen in Nederland gaan grotendeels ten koste van sociale voorzieningen en hebben geen oog voor de gevolgen op langere termijn. Voorbeelden zijn de wetsvoorstellen ‘Werken naar vermogen’ en ‘Studeren is investeren’. “Ook de signalen over de tweede ronde bezuinigingen, waarover de coalitiepartijen binnenkort gaan praten, beloven weinig goeds”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket. Hij doelt daarmee op de zogenaamde ‘hervormingen op de arbeidsmarkt’. “Deze term maskeert wat er werkelijk achter zit, namelijk verlaging van de ontslagvergoedingen via de kantonrechter en een verlaging van de maximale periode, dat een werkzoekende een WW-uitkering kan krijgen”, aldus Haket.

Brief aan Tweede Kamer over wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’

In het vorige bulletin is al stilgestaan bij de consequenties van het wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’ van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Met het oog op de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft de MHP op
13 februari jl. hierover een uitgebreide brief gestuurd. Daarin wordt onder andere ingegaan op de gevolgen van een sociaal leenstelsel in de masterfase voor studenten, hun ouders en de arbeidsmarkt op langere termijn. Verder wordt de beperking van de scholingsaftrek aan de orde gesteld, omdat deze voor alle werkenden consequenties heeft. Ook wordt ingegaan op de afschaffing van specifieke regelingen onder het mom van ‘vereenvoudiging van regelgeving’. Zo zullen studenten van wie de ouders onvindbaar zijn, nauwelijks nog in staat zijn te studeren aan het hoger onderwijs. Deze brief is hier te downloaden

Initiatiefwetsvoorstel ‘Flexibel Werken’

Het initiatiefwetsvoorstel ‘Flexibel werken’ van de Tweede Kamerleden Van Gent (GroenLinks) en Van Hijum (CDA) kan volgens de MHP het plaats- en tijdonafhankelijk werken bevorderen. Naar verwachting gaat het wetsvoorstel door een meerderheid gesteund worden in de Tweede Kamer. Inzet is om het wetsvoorstel per 1 januari 2013 van kracht te laten zijn. De MHP is al vanaf het eerste uur pleitbezorger voor het recht op flexibel werken.

Het wetsvoorstel ‘Flexibel werken’ is een toevoeging in die zin, dat het recht voor de werknemer ontstaat op de invulling van eigen werktijden en arbeidslocatie. Vaak bestaan er al goede afspraken over dit soort regelingen voor werknemers, maar de verankering kan bijdragen aan de gewenste cultuurverandering, die voor Het Nieuwe Werken noodzakelijk is. Volgens MHP-bestuurder Eddy Haket kan het wetsvoorstel een stap in de goede richting betekenen. “Al sinds de jaren negentig zetten wij ons in om plaats- en tijdonafhankelijk werk verder mogelijk te maken. Van belang is wel dat dit door een werkgever goed gefaciliteerd wordt. Omdat niet iedere situatie hetzelfde is, gaat het om maatwerk-afspraken. Wet- en regelgeving kunnen helpen om het bespreekbaar te maken. Maar, vrijwilligheid voor de werknemer blijft altijd het uitgangspunt.”

Wat de MHP betreft, blijft het streven naar win-win-win situaties van het plaats- en tijdonafhankelijk werken voor werkgevers, werknemers en samenleving van belang. Voor de werknemer kunnen zaken als mantelzorg, kinderopvang en andere zorgtaken beter worden gecombineerd met het werk. Suggesties voor een goede invulling van Het Nieuwe Werken kunnen worden gevonden in de eerder uitgebrachte MHP-nota ‘Het Nieuwe Werken’. Deze nota gedownload via www.vakcentralemhp.nl.

Witboek pensioenen

Op 16 februari jl. heeft de Europese Commissie (EC) het zogeheten Witboek over pensioenen uitgebracht over de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van pensioenstelsels in de Europese Unie (EU). Veel van de voorgestelde acties kent het Nederlandse pensioenstelsel al of zij worden op dit moment in Nederland geïmplementeerd via onder andere het Pensioenakkoord en het arbeidsmarktbeleid. Zo wordt ervoor gepleit om betere kansen te creëren voor oudere werknemers op de arbeidsmarkt, onder meer door de werkplekken en functies aan te passen. Verder wordt voorgesteld de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Ook gaat het Witboek in op een betere voorlichting over pensioenen.
De EC wil echter ook steeds meer zekerheden inbouwen en strengere kapitaaleisen opleggen aan pensioenfondsen, net zoals bij verzekeraars het geval is.

Het Nederlandse pensioenstelsel staat internationaal, ondanks de huidige problemen, nog steeds hoog aangeschreven. De MHP is daarom van mening dat mogelijke Europese wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het Witboek, het Nederlandse pensioenstelsel niet mag doorkruisen. De MHP pleit er dan ook voor om pensioenfondsen een uitzonderingspositie te geven voor het aanleggen van verplicht hogere buffers. “Nederland moet wel de ruimte krijgen om haar pensioenstelsel zodanig in te richten dat het past bij het arbeidsrecht en sociale beleid van ons land”, aldus MHP-beleidsmedewerkster Klaartje de Boer. Het Nederlandse pensioenstelsel mag niet in gevaar komen door het te harmoniseren met kwalitatief mindere stelsels van andere landen in Europa. Ook dient er oog te zijn voor de verschillen tussen pensioenfondsen, verzekeraars en banken.

 

Wisseling landelijk regiocoördinator

Met ingang van 1 februari jl. heeft Boudewijn Koster, lid van het Algemeen Bestuur en tevens vice-voorzitter van de MHP, de landelijke regiocoördinatie overgenomen van MHP-bestuurder Eddy Haket. Veel kaderleden en medewerkers van de aangesloten organisaties zijn voor de MHP actief in de regio. Daarbij kan worden gedacht aan de Kamers van Koophandel, de ontslagadviescommissies UWV en de provinciale Sociaal-Economische Raden.

De landelijke regiocoördinator van de MHP regelt onder andere de benoemingen, zorgt voor zover relevant voor de onderlinge beleidsafstemming en voert het overleg namens de MHP over de landelijke agenda voor regioactiviteiten. Bij het laatste kan worden gedacht aan de politieke discussie over de toekomst van de Kamers van Koophandel.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws