Menu

Inhoud:
Berichtgeving over Pensioenakkoord
MHP tegen Europese bemoeienis pensioenen en loonontwikkeling
Adviesaanvraag hoger onderwijs
Plannen kabinet kostendekkende griffierechten onacceptabel
Vrouwen en de economische crisis

 

Berichtgeving over Pensioenakkoord

In de media is de afgelopen week veel aandacht geweest voor de uitwerking van het Pensioenakkoord van 4 juni 2010 door de Stichting van de Arbeid (StvdA), waarvan de MHP deel uitmaakt. De berichtgeving hierover is vaak niet volledig en niet altijd betrouwbaar. Op dit moment wordt er nog altijd gewerkt aan die uitwerking, niet alleen ten aanzien van de AOW en de aanvullende pensioenvoorzieningen, maar ook met betrekking tot een flankerend arbeidsmarktbeleid. Dit laatste om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk de kans krijgen tot een verhoogde pensioenleeftijd door te werken. Tegelijkertijd zullen ook afspraken moeten worden gemaakt met het kabinet om deze uitwerking te faciliteren. De uitwerking van het Pensioenakkoord is dus nog niet af.
Snelheid mag volgens de MHP niet ten koste gaan van zorgvuldigheid, zeker ten aanzien van een belangrijk dossier als dit. Er kan pas echt een betrouwbare en volledige weergave worden gegeven van de uitwerking van het Pensioenakkoord uit 2010, als de StvdA en het kabinet de besprekingen hebben afgerond en alles duidelijk op papier staat.

 

MHP tegen Europese bemoeienis pensioenen en loonontwikkeling

De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP pleiten in een brief aan de Tweede Kamer ervoor dat de Europese Unie zich niet teveel bemoeit met onder andere onze loonontwikkeling en het Nederlandse pensioenstelsel, dat vrij uniek is binnen Europa. Als het aan de leiders Barosso en Van Rompuy van de Europese Unie (EU) ligt, komt er in de toekomst meer zeggenschap voor de EU over de begroting van de afzonderlijke euro-landen. Zij willen onder andere meer invloed hebben op de AOW, de aanvullende pensioenen, de hoogte van de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting en de loonontwikkeling in de lidstaten. Al eerder heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen een dergelijke bemoeienis vanuit Brussel.
De MHP is niet tegen Europese samenwerking, maar is wel van mening dat het primaat van de zeggenschap over de binnenlandse sociaal-economische inrichting bij de lidstaten moet blijven liggen. De brief van de drie vakcentrales hier te downloaden.

 

Adviesaanvraag hoger onderwijs

Van de zijde van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) is onlangs medegedeeld dat de Sociaal Economische Raad (SER) op korte termijn een adviesaanvraag zal ontvangen over het hoger onderwijs. Voorheen gaf de SER altijd eigener beweging een advies na het verschijnen van het ontwerp-‘Hoger onderwijs en onderzoek plan’ (Hoop). De adviestermijn is kort; het kabinet heeft namelijk aangegeven vóór 1 april a.s. over het advies te willen beschikken. Inmiddels heeft al een eerste, verkennende bespreking plaatsgevonden.
De MHP is blij met de aangekondigde adviesaanvraag. De manier waarop er in Nederland op dit moment met het hoger onderwijs wordt omgegaan, gaat namelijk ten koste van de kwaliteit van dit hoger onderwijs. Daarmee komt de doelstelling om de top vijf van kenniseconomieën te behalen steeds verder in gevaar. Zo maakt de MHP zich zorgen over het hoge uitvalpercentage in het hoger onderwijs en de steeds hogere drempels om hoger onderwijs te volgen. In eerdere bulletins heeft u kunnen lezen dat de MHP tegenstander is van het opwerpen van (financiële) drempels voor het volgen van hoger onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de aangekondigde boetes voor langstudeerders en de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase.

Plannen kabinet kostendekkende griffierechten onacceptabel

De MHP en de collega-vakcentrales FNV en CNV verzetten zich tegen de plannen van het kabinet om met ingang van 2013 de griffierechten voor het voeren van procedures bij de civiele en bestuursrechter fors te verhogen. Voor een arbeidsrechtprocedure moet nu ongeveer € 70 tot
€ 210 aan griffierechten betaald worden. Uit recent door de Raad van de Rechtspraak gemaakte berekeningen blijkt dat de griffierechten in een ontslagprocedure via de rechter tot maar liefst
€ 1540 zullen stijgen. Voor veel werknemers wordt hiermee de weg naar de rechter vrijwel onbegaanbaar.
De gezamenlijke vakcentrales onderschrijven de conclusie van de Raad voor de Rechtspraak dat bij invoering van een kostendekkend stelsel van griffierechten het fundamentele recht van de burger op toegang tot de rechter op ontoelaatbare wijze in het gedrang komt. De MHP en de collega’s van FNV en CNV hebben minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en de Vaste Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie per brief hun bezwaren kenbaar gemaakt.
Download de brief

Vrouwen en de economische crisis

Zoals u wellicht weet, was 8 maart jl. de internationale dag van de vrouw. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), waarvan de MHP ook deel uitmaakt, heeft deze gelegenheid aangegrepen om een onderzoek uit te brengen over de positie van de vrouw, in relatie tot de economische crisis en bezuinigingen bij de overheid.
Volgens het EESC worden vrouwen dubbel getroffen: aan de ene kant hebben bezuinigingen bij de overheid vaak gevolgen voor sectoren waar veel vrouwen werkzaam zijn, en aan de andere kant wordt er beknibbeld op de voorzieningen waarvan ze afhankelijk zijn, zoals kinderopvang. Vooral alleenstaande moeders hebben het moeilijk: het blijkt dat de kans om arm te worden in Europa bij alleenstaande ouders tweemaal zo hoog is.
Het EESC wijst er terecht op dat leden van een gezin, in het bijzonder alleenstaande moeders, vaak alleen kunnen gaan werken als er betrouwbare opvangvoorzieningen zijn. De belastingen die werkende moeders betalen, blijken ruimschoots op te wegen tegen de kosten van voorzieningen, waarop ze aanspraak hebben. Overheden zouden kinderopvang daarom veel meer als een investering in plaats van als een onkostenpost moeten zien. Werkgevers kunnen oplossingen bieden op het gebied van werktijd, zoals een flexibele indeling van werkuren. Het EESC roept beleidsmakers op doelbewuste en concrete maatregelen te nemen; alleen op deze manier kunnen de arbeidsmogelijkheden voor vrouwen worden verbeterd.
De MHP herkent de geschetste problemen en ondersteunt daarom de oproep van het EESC. De bezuinigingsvoorstellen van het kabinet treffen in hoge mate (alleenstaande) vrouwen. Zo heeft het kabinet aangekondigd de kinderopvangtoeslag nog verder te verlagen, net als het maximumuurtarief voor kinderopvang, dat wordt vergoed. De nieuwe toewijzingsregels voor sociale huurwoningen hebben eveneens een negatief effect op de arbeidsparticipatie van alleenstaande vrouwen. Door een inkomensverbetering die bovenmodaal uitkomt, kunnen zij gedwongen worden om minder te gaan werken teneinde een betaalbare woning te kunnen behouden.

     

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws