Menu

Manifestaties ontslagrecht

Op dit moment is minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bezig met het opstellen van een wetsvoorstel over het ontslagrecht, dat vervolgens eerst nog de ministerraad moet passeren. Het eerdere voorstel dat hij pal voor de zomer indiende, is door vakcentrales FNV, CNV en MHP unaniem (op dezelfde punten) afgewezen. Tot op heden heeft minister Donner geen signalen afgegeven tegemoet te willen komen aan de bezwaren van de vakbeweging.
Dit is de reden waarom de drie vakcentrales druk bezig zijn met de aangesloten bonden om manifestaties tegen de plannen van minister Donner te organiseren op donderdag 22 en zaterdag 24 november a.s. Het is de bedoeling dat op 22 november in de vooravond een manifestatie ergens in Limburg wordt gehouden en op zaterdag 24 november a.s. in Rotterdam, Groningen en Zutphen. Het accent zal vooral op Rotterdam liggen en daar wordt een hoge opkomst verwacht.
De exacte plaatsen en tijden zullen binnenkort nader worden gecommuniceerd, maar reserveer deze data alvast. Het zou goed zijn als ook bestuurders, kaderleden en andere leden van de aangesloten organisaties van de MHP hun gezicht laten zien op die manifestaties. Voor onze achterban is het ontslagrecht en de bijbehorende ontslagvergoeding in het algemeen van groot belang. Kom dus ook !

Stand van zaken ontslagrecht

Zoals het er nu naar uitziet, zal eind oktober of begin november een wetsvoorstel van de hand van minister Donner verschijnen over het ontslagrecht en alles wat in zijn ogen hiermee samenhangt. De koppeling die hij maakt met onder andere de participatiebanen heeft de MHP als ‘oneigenlijk’ betiteld, omdat de voorstellen hiervoor los van het ontslagrecht kunnen worden ingevoerd.
De verdeeldheid die bestaat tussen enerzijds de centrale werkgeversorganisaties en anderzijds de centrale werknemersorganisaties over het ontslagstelsel is ook terug te vinden bij de politieke partijen. Dat bleek onder andere uit de gesprekken die de MHP in de afgelopen weken heeft gehad met vertegenwoordigers van Tweede Kamerfracties. De oppositie is verdeeld en de coalitiepartijen zijn ook verdeeld. De VVD is van mening dat minister Donner vast moet houden aan zijn eerste voorstel. In de ogen van de VVD levert dit extra banen op (hetgeen overigens niet blijkt uit onder andere de studie van het CPB). De SP ziet het voorstel als een afbreuk van de bescherming van werknemers. Het CDA staat achter de eigen minister en de PvdA maakt vooral een punt van de afname van de rechtsbescherming. Binnen het CDA heeft vlak na de verkiezingen al een voorstel gecirculeerd, dat eigenlijk nog slechter uitpakte dan dat van minister Donner. Overigens is onzeker of de PvdA een punt zal maken van de verlaging van de ontslagvergoeding, als andere punten wel geregeld zijn (zoals de preventieve toets). De SP lijkt meer begrip te hebben voor het feit dat werknemers boven het maximumdagloon de ontslagvergoeding voor een groot deel al moeten gebruiken om op 70% van het laatstverdiende loon uit te kunnen komen.
Op dit moment is het vooral afwachten waarmee de minister en het kabinet komen. Dat neemt niet weg dat op diverse plekken het ontslagstelsel gespreksonderwerp nummer één is en dat dit de gemoederen bezighoudt. Voor de MHP is het onderwerp uiterst belangrijk, reden waarom we op 24 november a.s. samen met FNV en CNV nog eens een duidelijk signaal willen afgeven.

Algemeenverbindendverklaarde cao-bepalingen ? Meldt ze !

De MHP maakt zich samen met de andere vakcentrales en werkgeversorganisaties grote zorgen over de kenbaarheid van de door algemeenverbindendverklaring geldende arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse werkgevers en werknemers. Want wanneer door cao-partijen niet duidelijk wordt gemaakt welke arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van toepassing zijn op buitenlandse werkgevers, kunnen zij deze ook niet toepassen.
Voorzover u betrokken bent bij de totstandkoming van algemeenverbindendverklaarde cao’s roept de MHP u dan ook op om de voor buitenlandse bedrijven van toepassing zijnde cao-afspraken te melden aan het Ministerie van SZW, zodat deze op een speciaal voor dit doel ingerichte website kunnen worden gezet.
De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2006 een aanbeveling gedaan inzake de toepassing van arbeidsvoorwaardelijke regels bij grensoverschrijdende arbeid door buitenlandse dienstverleners. Vervolgens is er eind januari 2007 een samenwerkingskader vastgesteld tussen de sociale partners en het Ministerie van SZW ten behoeve van de handhaving van regelingen bij grensoverschrijdende arbeid. Ondanks deze stappen hebben decentrale cao-partijen de voor buitenlandse bedrijven van toepassing zijnde cao-bepalingen tot nu toe niet gemeld op de speciaal hiertoe ingerichte SZW-site. Samen met de andere vakcentrales en met de werkgevers-organisaties is de MHP van mening dat hierin zo snel mogelijk verandering moet komen.

MHP-reactie op idee minister Plasterk studeren duurder te maken: Verrekening hogere lerarensalarissen met afschaffing studiebeurs onacceptabel

Minister Plasterk wil het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking verlagen. “Zijn idee om hogere lerarensalarissen te financieren door verhoging van het collegegeld en afschaffing van de basisbeurs zal leiden tot drastisch lagere studentenaantallen”, aldus Eddy Haket in reactie op het idee van minister Plasterk. Internationaal vergeleken geeft Nederland erg weinig geld uit aan onderwijs. De dringend noodzakelijke verhoging van lerarensalarissen moet dan ook gefinancierd worden uit andere bronnen dan de onderwijsbegroting.
De MHP meent dat dit idee van minister Plasterk volstrekt ongeloofwaardig is voor het onderwijsveld en de samenleving. De minister lost het ene probleem op door een ander probleem te creëren. Bovendien worden partijen in het onderwijs ten onrechte tegen elkaar uitgespeeld. Kortom, een sigaar uit eigen doos. In plaats daarvan zou het kabinet juist moeten investeren in het onderwijs, zowel in de beloning van leraren als in een laagdrempelige toegang tot goede opleidingen.
Voor het middelbaar beroepsonderwijs zal het VMBO het leereindpunt worden in plaats van het MBO. Ouders met kinderen in deze sociaal-economische klasse zullen het immers niet accepteren als hun kind verplicht een studieschuld moet opbouwen om te kunnen doorleren. Het beleid om het aantal mensen met een startkwalificatie verder te verhogen zal dan ook op een volslagen mislukking uitdraaien.
Ook voor het hoger onderwijs vormt het vooruitzicht van een forse studieschuld niet bepaald een stimulans om daarvoor te kiezen. Integendeel. Voor jongeren zal het steeds aantrekkelijker worden zo snel mogelijk een baan te zoeken in plaats van door te leren. Zeker op deze krappe arbeidsmarkt. Bedacht moet worden dat studies aan HBO en WO pas op latere leeftijd aanvangen dan studies aan het MBO, zodat de totaal op te bouwen studieschuld in het hoger onderwijs veel hoger zal uitvallen. Door studeren (nog) duurder te maken, kan het kabinet niet volhouden dat het werkelijk wil dat de Nederlandse kenniseconomie zich verder moet ontwikkelen. De voorspelde tekorten aan vaklui en hoger opgeleiden worden door de voorstellen van minister Plasterk alleen maar groter.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws