Menu

Culemborg, 24 mei 2011

Kortere verjaringstermijn vakantiedagen

Werknemers moeten vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Daarna vervallen deze dagen. Momenteel kunnen vakantiedagen nog vijf jaar worden opgespaard. Door de nieuwe maatregel zal de flexibiliteit van vakantieopname volgens de MHP aanzienlijk worden beperkt. Dit heeft nadelige gevolgen voor werknemers, die extra dagen willen opsparen voor bijvoorbeeld mantelzorg, een sabbatical of studieverlof.

Ondanks de vele argumenten die zijn ingebracht tegen het voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is de Eerste Kamer op 24 mei jl. toch akkoord gegaan met de verslechtering in de vakantierechten van werknemers. Al eerder heeft de MHP hierover brieven aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. “Onder het mom van het voorkomen van veiligheids- en gezondheidsproblemen door regelmatiger vakantie op te nemen, heeft het kabinet zich laten inpakken door werkgevers die steeds roepen dat een stuwmeer aan verlofdagen een probleem is”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket. In 2002 werd nota bene de verjaringstermijn juist verruimd van twee naar vijf jaar om werknemers tegemoet te komen, die behoefte hadden aan meer flexibiliteit !
De termijn van zes maanden geldt in beginsel niet voor mensen, die bijvoorbeeld door ziekte niet in staat zijn geweest om vakantiedagen op te nemen. Werknemers die na ziekte (gedeeltelijk) re-integreren, moeten hun dagen echter wel binnen de gestelde termijn opnemen. Voor werknemers die ‘redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen’, geldt de vervaltermijn ook niet, maar dit zal over het algemeen moeilijk aan te tonen zijn.
De enige mogelijkheid om een ruimere vervaltermijn te creëren is om hierover individuele of cao-afspraken te maken. Echter, gelet op de uitlatingen van bijvoorbeeld VNO-NCW en MKB-Nederland zullen werkgevers niet geneigd zijn hieraan mee te werken. Overigens vallen bovenwettelijke vakantie- en verlofdagen niet onder de verjaringstermijn van een half jaar.
Naast de kortere vervaltermijn voor vakantiedagen zal ook de vakantieopbouw van langdurig zieke werknemers wijzigen. Tot nog toe bouwden deze werknemers maximaal over zes maanden wettelijke vakantiedagen op. Vanaf 1 januari 2012 zullen over de gehele ziekteperiode vrije dagen worden opgebouwd, waardoor langdurig zieke werknemers recht krijgen op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Het kabinet was hiertoe gedwongen door een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws