Menu

Op 11 mei jl. is verdere duidelijkheid binnen de Wet werk en zekerheid ontstaan rondom het overgangsrecht voor de transitievergoeding, de voorwaarden waarop kosten in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding, de ontslagregeling en de regeling procedure UWV.

In het Besluit overgangsrecht transitievergoeding wordt geregeld dat werkgevers, die op 1 juli 2015 nog gebonden zijn aan bijvoorbeeld een cao, een sociaal plan, individuele afspraken over vergoedingen (bijv. een ontslagvergoeding) of voorzieningen (bijv.: om- of bijscholing, outplacementtraject of wachtgeldregeling) bij ontslag, niet ook nog een transitievergoeding, en dus dubbel, hoeven te betalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lopende afspraken die met individuen of in een sociaal plan of cao zijn gemaakt. Afspraken die met werknemersorganisaties zijn gemaakt, waarbij geen rekening is gehouden met de transitievergoeding, gaan voor op de transitievergoeding. Voor andere afspraken, bijvoorbeeld met de ondernemingsraad of een individuele werknemer, geldt dat de werknemer moet kiezen tussen zijn transitievergoeding of zijn recht op vergoedingen of voorzieningen uit de bedoelde afspraken. Meer informatie over dit Besluit vindt u hier.

Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding legt vast onder welke voorwaarden transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering op de transitievergoeding mogen worden gebracht. In dit besluit wordt onder andere bepaald dat kosten van duale opleidingen, zoals een BBL-opleiding of een opleiding die uitsluitend kan worden gevolgd als een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, van de transitievergoeding mogen worden afgetrokken. Meer informatie over dit Besluit vindt u hier.

De Regeling UWV ontslagprocedure bevat nadere regels over de procedure tot het verlenen van toestemming door UWV voor een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en de hierbij te hanteren termijnen. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

In de Ontslagregeling worden nadere regels gesteld over verschillende onderdelen van het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 zal gelden. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Meer informatie over de Wet werk en zekerheid en de lagere regelgeving hieromtrent vindt u op onze speciale Wwz-pagina: http://www.vcp.nl/themas/4328/wwz.

De Nationale Beeldbank/Corepics

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws