Menu

Culemborg, 5 januari 2006
Pb 0105-01

“Loonstijging kan meer dan 2%”
“Voor dit jaar houden wij rekening met een loonruimte van circa 3,5 %. Dus mogen de lonen, wat de MHP betreft, best wat meer stijgen dan de door het CPB voorspelde 2%.”

Dit zei gisteravond Ad Verhoeven, voorzitter van de vakcentrale MHP, tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van de vakcentrale.

Verhoeven merkte onder meer op dat de economie zich gunstig lijkt te ontwikkelen, mede dankzij de ‘loonoffers’ van werknemers. Hij noemde het dus niet ‘onlogisch’ dat de werknemers ook profiteren van de verbetering van de economie en dat merken in de portemonnee. “Bovendien is dat goed voor de binnenlandse bestedingen en voor het herstel van vertrouwen waar iedereen om vraagt. Allerlei bezwerende en ingewikkelde formules die tot herstel van vertrouwen moeten leiden, worden als ongeloofwaardig beschouwd. Die werken niet. Er ontstaat meer vertrouwen als burgers dit voelen of merken in de portemonnee. Daar komt bij dat, gemiddeld gesproken, het bedrijfsleven goed bij kas zit en in staat is een aansprekende inkomensverbetering te realiseren. Ik zeg wel eens dat het geld in de bedrijven tegen de plinten omhoog klotst.”

De MHP-voorzitter verzette zich vervolgens tegen pleidooien van onder meer SER-voorzitter Wijffels en CPB-directeur Don om de aftrekbaarheid van de hypotheekrente af te bouwen. Hij noemde het ‘opmerkelijk’ dat Wijffels nu al publiekelijk een standpunt hierover inneemt, terwijl dit onderwerp via het MLT-advies binnenkort in de SER aan de orde komt. Volgens Verhoeven fixeren voorstanders van beperking van de renteaftrek zich uitsluitend op de aftrekbaarheid voor eigenaren van woningen, terwijl de totale fiscale subsidie op woningen 40% bedraagt. “Minder dan de helft hiervan, nl. 17%, heeft betrekking op de aftrek van hypotheekrente. Het overgrote deel van subsidies op woningen, dus 23%, gaat naar woningbouwcorporaties en naar huursubsidies.” De MHP-voorzitter wees erop dat het klakkeloos snijden in de renteaftrek onvermijdelijk leidt tot malaise in de huizenmarkt en het begin van een economische crisis.

Bezorgd toonde hij zich over de huidige discussie over het ontslagrecht en de ontslagvergoeding. “De MHP zal zich tot het uiterste tegen het door de werkgevers voorgestane beleid van ontmanteling van het ontslagrecht verzetten. De veronderstelde ‘economische winst’ van een versoepeling van het ontslagrecht, is nooit bewezen”, voegde hij eraan toe. “Sterker nog: buitenlandse onderzoek tonen aan dat ontslagbescherming in alle opzichten, in economische zin, gunstiger is.” Volgens Verhoeven doen werkgevers er verstandig aan zich te realiseren dat door het eventueel afschaffen van de preventieve ontslagtoets, werknemers allerminst rechteloos worden. “Men stapt dan massaal naar de rechter. Daarbij kunnen de leden rekenen op steun van onze bonden.” Hij voegde er tot slot aan toe dat de CDA- fractie in de Tweede Kamer het kabinet maar moet ‘opblazen’ als deze ploeg toch aan het huidige ontslagstelsel gaat sleutelen. Dan mag van ons het kabinet weg.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws