Menu

28-06-2007
MHP ‘tevreden’ over Participatietop
MHP-voorzitter Ad Verhoeven is ‘tevreden’ over de uitkomst van de zogeheten Participatietop, het onlangs gehouden overleg tussen kabinet, werkgevers, werknemers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarbij ging het vooral om maatregelen voor enkele honderdduizenden extra banen voor mensen die hulp nodig hebben.

“De vakbeweging, waaronder de MHP, kan zich goed vinden in de op stapel staande maatregelen om zo’n 200.000 personen, veelal in zeer kwetsbare omstandigheden, aan het werk te krijgen. Met de collega’s van de andere vakcentrales ben ik het ermee eens dat de vakbeweging zich goed kan herkennen in de voorgestelde aanpak. We kunnen zonder enige overdrijving vaststellen dat het drie maanden geleden gelanceerde 7-punten-plan van de vakbeweging voor deze Participatietop geheel is overgenomen. Dat is een belangrijke stap in de goede richting”, aldus Verhoeven.

Van wezenlijk belang acht de MHP-voorzitter verder de vaststelling dat tijdens de Top niet is onderhandeld over het ontslagrecht. “De MHP heeft zich op geen enkele wijze gecommitteerd aan het vervolg. Wel is het zaak af te wachten of het kabinet binnenkort tot conclusies over dit dossier zal komen, en zo ja, tot welke.”

Minster Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet tijdens de persconferentie na afloop van de Top er inderdaad geen onduidelijkheid over bestaan, gezien de onenigheid tussen de sociale partners over het al dan niet moderniseren van het ontslagrecht, dat het kabinet zelf hierover een standpunt zal innemen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius zei, mede namens CNV en MHP, dat de vakbeweging er geen enkele behoefte aan heeft om over verandering van het ontslagrecht te praten als het gaat om de hoognodige arbeidsparticipatie.

De bewindsman liet overigens duidelijk blijken ‘ingenomen’ te zijn met de afspraken die zijn gemaakt om meer mensen aan een baan te helpen. “Het document dat nu is vastgesteld straalt heel duidelijk de ambitie uit om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te krijgen.”

Tijdens het beraad had Verhoeven in zijn bijdrage er al op gewezen dat de MHP al langer de opvatting deelt dat niemand voor de toekomstige arbeidsmarkt kan worden gemist. “Daarom delen wij het gezamenlijk streven om 200.000 personen gedurende deze kabinetsperiode aan het werk te krijgen. “Ook toonde hij zich voorlopig tevreden met de getoonde bereidheid voor nader overleg over de voorstellen van de vakcentrales op het gebied van loonkostensubsidies en werken met behoud van inkomen.” Verhoeven toonde duidelijk begrip voor de zogenaamde problematiek van specifieke groepen aan de onderkant van de samenleving. “Zonder onderkant geen bovenkant, zeg ik altijd, noch afgezien van beschaving. De MHP is uiteraard geen enge belangenbehartiger, maar zij heeft uiteraard net als iedereen hier, haar eigen specifieke wensen en belangen te behartigen.” Zo was hij tevreden met de diverse voorgestelde en specifieke maatregelen voor hoger personeel, zoals betere doorstroming voor hoger opgeleiden, maatregelen om oudere werklozen weer aan de slag te krijgen en speciale aandacht voor hoger opgeleide allochtonen. Minder gelukkig toonde hij zich met de zogenaamde ‘Bosbelasting’. “De MHP is tegen deze belasting voor AOW-ers met een aanvullend pensioen en wil daarom graag met het kabinet, mede tegen de achtergrond van de invoering in 2011, over deze maatregel praten.”

Over het werkgelegenheidsbeleid zei hij het eens te zijn met de werkgevers om via de cao onder meer bindende afspraken te maken over investeringen in scholing. Tot slot wees hij erop dat de lonen bij de MHP altijd in goede handen zijn. “Wij pleiten voor een verantwoorde loonontwikkeling voor allen met de nadruk op allen. Dit blijft onverminderd ongelooflijk belangrijk voor het psychologisch klimaat. De goede topondernemers niet te na gesproken en dat zijn de meesten, maar van de overige zien we toch nog te weinig van de gevraagde terughoudendheid. Dat blijft een punt van zorg, ook voor de MHP.”

Klik hier voor het downloaden van het beleidsdocument.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws