Menu
Nieuw stelsel om misstanden bij uitzendbureaus aan te pakken

Demissionair minister Van Gennip heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om misstanden op de arbeidsmarkt aan te pakken. Uitzendbureaus en andere bedrijven mogen niet langer zomaar arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dat kan alleen nog als er voorafgaand toestemming is verleend, de zogeheten toelating. ‘Een belangrijke stap om misstanden op de arbeidsmarkt aan te pakken en de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Toelatingsstelsel
Het doel van dit stelsel is om misstanden van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, waaronder arbeidsmigranten, aan te pakken en om een gelijk speelveld te creëren voor ondernemingen. Bij misstanden ontstaan schrijnende situaties en zijn vaak malafide uitzendbureaus betrokken. Eerdere maatregelen om deze misstanden aan te pakken hebben onvoldoende geholpen. Om toegelaten te worden gelden verschillende eisen, zoals aantonen dat het juiste loon wordt betaald aan de arbeidskracht, moet een VOG worden ingediend en een waarborgsom van honderdduizend euro worden betaald.

Handhaving
Uitzendbureaus en andere bedrijven zullen periodiek gecontroleerd worden door private inspectie-instellingen die door de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid zijn aangewezen. Daarnaast houdt de Nederlandse Arbeidsinspectie toezicht op de toelatingsplicht. Als niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, kunnen boetes worden opgelegd of de toelating worden geschorst of ingetrokken. De capaciteit van de Arbeidsinspectie wordt hiervoor uitgebreid met 90 fte. Door de controle en handhaving kunnen misstanden worden aangepakt en voorkomen.

Inwerkingtreding
Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer voor behandeling. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2026. In aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht worden uitleners gestimuleerd om vóór 1 juli 2025 een toelating aan te vragen en zich, in aanloop daarnaartoe, vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Sociale partners, waaronder de VCP, en de uitzendbranche zijn betrokken geweest bij de uitwerking. Ook bij het vervolgproces zullen sociale partners worden betrokken.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws