Menu
Overgang nieuw pensioenstelsel ligt op koers

Demissionair minister Schouten van SZW heeft op 19 juni jl. de voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen (Wtp) gepubliceerd.

De monitoring Wtp is bedoeld om de vele ontwikkelingen in de pensioensector tijdens de grote herziening van het huidige pensioenstelsel goed te kunnen volgen. De minister zal tijdens deze overgangsperiode (transitie) ieder half jaar een voortgangsrapportage sturen aan de Tweede Kamer. Sinds de Wtp op 1 juli 2023 van kracht is geworden, is dit is de eerste monitoring.
De VCP volgt de voortgang van de transitie van het pensioenstelsel nauwlettend.

Geen aanvullende maatregelen nodig

Op basis van deze voortgangsrapportage en het advies van de regeringscommissaris transitiepensioenen, Fieke van der Lecq, ziet de minister geen reden om de Wtp aan te passen. Partijen zijn samen aan de slag om de transitie tot een goed einde te brengen. Ook de bij de VCP aangesloten vakverenigingen zijn nauw betrokken bij de transitie van de diverse pensioenregelingen waarin zij actief zijn. Over verschillende transitieplannen is de achterban al geraadpleegd.

Doorsneesystematiek

Het is goed om een zekere mate van evenwicht te houden tussen de groepen pensioengerechtigden. De VCP  houdt met name de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek nauwlettend in het oog. Dit raakt met name werkenden in de leeftijdscategorie van 40 en 50 jaar. Zij bouwen pensioen op zowel in het huidige als in nieuwe stelsel. Dat heeft gevolgen voor de wijze van hun pensioenopbouw. De financiering van de compensatie verschilt hierdoor per fonds en hangt nauw samen met de leeftijdsopbouw binnen het fonds.
Het is daarom belangrijk dat vakorganisaties actief zicht houden op de compensatie zoals deze binnen de pensioenfondsen vorm krijgt.

Foto:  Anne Paul Roukema

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws