Menu
Werk

De invoering van de Participatiewet heeft de kans op werk nauwelijks verhoogd, terwijl dat juist de bedoeling was van deze wet. De baankansen voor de doelgroep die voorheen in de sociale werkvoorziening werkten is zelfs afgenomen, blijkt uit een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bovendien is het aantal werkgevers dat mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt niet gegroeid sinds de invoering van de wet. Volgens de VCP is dat onbegrijpelijk, zeker gezien de toegenomen werkgelegenheid.

Bijstandsgerechtigden

De baankansen voor bijstandsgerechtigden zijn nauwelijks groter geworden sinds de invoering van de Participatiewet, nu bijna vijf jaar geleden. De baankansen zijn nog steeds laag, namelijk 8%. Er is meer sprake van flexibiliteit, namelijk minder banen voor ten minste een jaar, minder vaste contracten, meer kleine banen tot 20 uur per week. “De resultaten laten duidelijk zien dat de doelstellingen van de Participatiewet niet zijn behaald. Een stijging van de flexibiliteit maakt mensen zelfs kwetsbaarder, zeker bij slechtere economische omstandigheden”, zegt Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker van de VCP. Er zijn grotere inspanningen nodig van gemeenten om mensen duurzaam naar werk te begeleiden, met respect voor de talenten. Gemeenten moeten daar voldoende middelen voor beschikbaar hebben.

Jonggehandicapten

Bij jonggehandicapten heeft de wet wel tot iets meer werk geleid, maar hun inkomenspositie is verslechterd. Met de invoering van de Participatiewet is de Wajong-regeling voor jonggehandicapten afgeschaft voor nieuwe instroom met arbeidsvermogen. Opnieuw wil het kabinet wijzigingen aanbrengen in de wetgeving voor jonggehandicapten. Een grote groep Wajongers zal daardoor financieel geraakt worden. De VCP en veel andere maatschappelijke organisaties willen dat het kabinet de maatregelen afzwakt. Veel Wajongers werken vaak in deeltijd en steeds vaker via een tijdelijk contract.

Evaluatie Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn taken overgeheveld van de overheid naar gemeenten met als doel meer mensen met arbeidsvermogen en een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De Participatiewet verving de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van SZW de werking van de Participatiewet geëvalueerd.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws