Menu

Op 13 oktober heeft het wetgevingsoverleg plaatsgevonden in de Tweede Kamer aangaande het nieuwe FTK. Met de onderstaande aanpassingen lijkt er een meerderheid te zijn voor dit wetsvoorstel. Het FTK is op een aantal punten positief aangepast, er blijven echter nog cruciale aandachtspunten. ‘‘De Vakcentrale voor Professionals roept hierom de Kamer op te kijken naar alternatieven voor het renteafdekkingsbeleid bij pensioenfondsen en de wijze waarop zij moeten omgaan met hun lange termijn ambitie. We moeten waken voor een omgekeerd Vestia-drama’’, aldus Van de Kamp.

Positief
Met positieve aanpassingen in het nFTK (nieuwe financieel toetsingskader met spelregels voor pensioenfondsen) wordt gedoeld op het mogen aanpassen van het risicoprofiel, het niet hoeven toepassen van de beleidsregel DNB, het eerder mogen overgaan tot inhaalindexatie en het laten vervallen van de risico-opslag bij Europese AAA-obligaties. Andere positieve punten van dit nFTK zijn dat er mag worden gewerkt met een twaalfmaands dekkingsgraadmiddeling in plaats van een driemaands rentemiddeling, wat zorgt voor meer stabiliteit in de dekkingsgraad omdat deze op een meer consistente wijze wordt berekend. Ook de aangepaste herstelplansystematiek waarbij tekorten en plussen mogen worden uitgesmeerd, draagt bij aan meer stabiliteit en is een plus.

Aandachtspunten
Op andere punten houdt het nieuwe FTK juist een verdere nominalisering van de pensioenaanspraken in, wat voor de VCP een gevoelig punt blijft. Met andere woorden de indexeringsambitie wordt er niet gemakkelijker op.
Aandachtspunt blijft de Ultimate Forward Rate (UFR), de methodiek achter de rekenrente voor lange termijn verplichtingen. Deze behoort een nationale aangelegenheid te zijn, die stabiel uitwerkt in de waardering van de pensioenverplichtingen.

Een meer cruciaal punt is de renteafdekking bij pensioenfondsen (in het bijzonder bij onderdekking). Hierbij dreigt een omgekeerd Vestia-drama. Het nieuwe FTK zal er toe leiden dat fondsen op een duur moment alleen nog maar meer de dalende rente zullen gaan afdekken ter bescherming van de nominale verplichtingen. Dit zal het inflatierisico alleen maar verder openzetten en ten koste gaan van de indexatieambitie. Als gevolg van het steeds verder afdekken verspelen pensioenfondsen steeds meer en meer hun herstelcapaciteit en bestendigen in feite hun slechte financiële positie. Het mogen herijken van het risicoprofiel is een goede stap voorwaarts, echter blijft een onderzoek naar de gevolgen en consequenties van een mogelijk rentedrama noodzakelijk. De VCP zal de Tweede Kamer dan oproepen om hiernaar een onderzoek te entameren en te kijken naar alternatieven, zodat fondsen beleid kunnen vormen dat past bij hun lange termijn indexeringsambitie in plaats van het onnodig duur beschermen van nominale aanspraken op de korte termijn.

Overige punten
Verder bleek uit het overleg dat het nieuwe FTK niet in strijd is met Europees recht (invaarproblematiek) – wetgevingsjuristen en Raad van State hebben er naar gekeken.
Ook heeft staatssecretaris Klijnsma aangegeven nog steeds het volste vertrouwen te hebben in sociale partners als opsteller van regelingen en pensioenfondsen als uitvoerders. Klijnsma houdt vast aan 110%-grens (dat wil zeggen 5% extra buffer voordat er langzaam geïndexeerd mag worden). Daarnaast heeft zij de indruk dat nieuwe FTK met overgangsregeling op 1 januari 2015 zorgvuldig kan worden ingevoerd. Op dit punt bestaan bij de VCP nog steeds twijfels. Het wetsvoorstel moet immers ook nog door de Eerste Kamer.
Wat betreft de verkenning van het RMU-voorstel werd het volgende aangegeven: het onderzoek is vergaand gevorderd maar stuit op Europese bezwaren gelijke behandeling. Nu wordt gekeken naar een alternatief om opgebouwde aanspraken in te zetten, dit terwijl het RMU-voorstel was bedoeld om jongeren tegemoet te komen en een oplossing te bieden voor de restschuldenproblematiek. De VCP is op voorhand geen voorstander van vermenging van pensioengelden met wonen of zorg. Tot slot is er in november een brief toegezegd over verbeteringen van premieovereenkomsten. Klijnsma heeft hierbij aangegeven dat er vooral voordeel valt te behalen door beleggingen nog te laten renderen na pensioenleeftijd.

Woensdagavond 15 oktober gaat het debat in de Tweede Kamer verder.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws