Menu
Sociale partners beter betrokken bij beleidscoördinatie Europa

Op aangeven van de VCP is in SER-verband gesproken over een plan van aanpak om de sociale partners beter te betrekken bij het proces van budgettaire en economische beleidscoördinatie in Europa, het Europees Semester. Deze jaarlijkse coördinatiecyclus begint in november en leidt uiteindelijk tot de totstandkoming van de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie in juni. Iedere EU-lidstaat krijgt jaarlijks aanbevelingen op verschillende terreinen: de huizenmarkt, de zorg, de arbeidsmarkt, pensioenen, overheidsfinanciën etc. De Nederlandse regering neemt deze aanbevelingen bijzonder serieus en richt haar nationale beleid daar ook grotendeels op in. Zaak dus dat sociale partners hierover inhoudelijk en tijdig worden geconsulteerd.

Tot nu toe was de betrokkenheid van sociale partners bij het Europees Semester in de ogen van de VCP onvoldoende. De VCP heeft zich dan ook in de afgelopen periode in de contacten met werkgevers, ministers, ambtenaren en de andere vakcentrales, hard gemaakt voor een betere inhoudelijke betrokkenheid. En met succes. In SER-verband zijn sociale partners het inmiddels eens geworden over de noodzaak van deze betere betrokkenheid en wordt nu nagedacht over hoe een en ander praktisch vorm kan worden gegeven. Het doel is dat sociale partners in ieder geval in een vroeg stadium door de Europese Commissie gebrieft zullen worden over de uitkomsten van de evaluaties en onderzoeken die de Commissie verricht om tot de landenspecifieke aanbevelingen te komen. Naar aanleiding daarvan kunnen sociale partners hun standpunten beter bepalen en deze tijdig met de verantwoordelijke minister en betrokken ambtenaren bespreken. Nederland is daarmee het eerste land met een duidelijk verankerde consultatie van sociale partners binnen het Europees Semester.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws