Menu

VCP, FNV en CNV vragen in een gezamenlijke brief de aandacht van de Kamer voor betere publieke dienstverlening voor werkzoekenden. De afstemming tussen gemeenten en UWV kan en moet beter. Ook dienen het UWV en de gemeenten meer aandacht te besteden aan de bovenregionale werking van de arbeidsmarkt. Een betere dienstverlening op dit vlak is met name in het belang van hoger opgeleiden die vaker verder van hun woonplaats werk zoeken.

De vakcentrales blijven kritisch over de omschakeling van het UWV van persoonlijke dienstverlening naar meer digitale dienstverlening. Dit heeft ook volgens onderzoek van Panteia geleid tot minder maatwerk en een lagere uitstroom naar werk. Digitale dienstverlening kan bijdragen aan efficiency in de uitvoering, maar altijd zal de effectiviteit om werkzoekenden (weer) naar een baan te begeleiden voorop moeten staan. VCP, FNV en CNV reageren verder instemmend op het voornemen van de minister om meer financiële middelen voor het UWV vrij te maken voor persoonlijke dienstverlening als aanvulling op de digitale dienstverlening.

Als laatste wijzen de vakcentrales erop dat het van belang is om de sociale partners een grotere rol bij de uitvoering van de sociale zekerheid te geven.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws