Menu
VCP-achterban stemt in met SER-ontwerpadvies Toekomst Pensioenstelsel

De bij de VCP aangesloten organisaties hebben ingestemd met het SER-advies Toekomst Pensioenstelsel. “De visie van de VCP komt in hoofdlijnen goed terug in het advies. Het is een uitgebreide, analytische verkenning die een goede basis legt voor de verdere uitwerking van een nieuw pensioenstelsel”, aldus VCP-duovoorzitter Reginald Visser. Op 20 februari a.s. zal het advies in de SER-Raad ter vaststelling voorliggen.

De aangesloten organisaties hebben geconstateerd dat het advies op hoofdlijnen past binnen de uitgangspunten van de VCP. Met het advies worden geen onomkeerbare keuzes gemaakt. Ook is het positief dat de persoonlijke pensioenrekening met collectieve risicodeling (variant 4C) als interessant wordt benoemd voor de verdere verkenning. Dit model wordt door de VCP geprefereerd. De moeilijk oplosbare zaken, zoals de huidige opbouwsystematiek, de invaarproblematiek en positie van alle werkenden aangaande verplichte deelname in de pensioenregelingen, lijken met dit model beter inpasbaar dan in de andere modellen. Het model scoort goed in termen van het te bereiken pensioenresultaat, de aansluiting op maatschappelijke trends en economische effecten, maar de transitie zal lastig zijn net als in de andere varianten. Onderdelen, in het bijzonder de transitie naar een ander stelsel alsmede de overstap op een rechtvaardigere opbouwsystematiek, zullen dus nog nader moeten worden uitgewerkt in de SER. Dat ziet de VCP als een grote uitdaging voor de korte termijn. Voor de VCP is het hierbij van essentieel belang dat risico’s, daar waar dit gewenst is, kunnen worden gedeeld tussen en met toekomstige generaties door bijvoorbeeld schokken te spreiden of middels buffervorming. Ook is het van belang dat alle werkenden verplicht pensioen opbouwen. Dit omdat er een steeds grotere groep geen gedegen oudedagsvoorziening opbouwt. Hiertoe kan het aankomende algemeen pensioenfonds wellicht een oplossing bieden.

Verder is het van groot belang dat de tijdsdruk op de uitwerking wordt gehouden, zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud, zodat er tijdig een toekomstbestendiger stelsel kan worden ingevoerd. Als voorwaarde voor de overstap op een ander stelsel vindt de VCP het wel noodzakelijk dat er een begrijpelijk transitietraject komt naar een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, dat recht doet aan een evenwichtige spreiding van eventuele transitielasten over alle partijen (verschillende generaties, werkgevers en overheid).

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws