Menu
VCP-over SER-advies: “Eindelijk positief perspectief voor werkenden”

“Het is een belangrijke stap in het keren van toenemende onzekerheid en voor de positie van professionals op de arbeidsmarkt. Eindelijk ligt er een antwoord op de grote maatschappelijke vraagstukken van nu”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein in reactie op het ontwerpadvies voor sociaal-economisch beleid dat vandaag door de SER is gepresenteerd. “De Vakcentrale voor Professionals (VCP) legt het ontwerpadvies daarom positief voor aan haar leden.”

Contract onbepaalde tijd voor structureel werk

“De VCP hecht veel waarde aan het uitgangspunt dat bij structureel werk in principe ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hoort. Het is betekenisvol en belangrijk dat de SER dit nu uitspreekt: een trendbreuk. Deze erkenning sluit aan bij de visie van de VCP dat een contract voor onbepaalde tijd de norm hoort te zijn. Uit het conceptadvies spreekt de duidelijke ambitie om constructies rond flex terug te dringen”, zegt Van Holstein. “De SER doet voorstellen om het gebruik van flexibele arbeid beter te reguleren: uitzend, oproep, tijdelijke arbeidsovereenkomsten en zelfstandige arbeid. We zetten daarmee belangrijke stappen naar een betere arbeidsmarkt. Een bindende en handhaafbare code arbeidsmarktgedrag draagt daaraan bij.”

Eigen regie werknemer en collectieve arrangementen

“Voor de arbeidsmarkt van morgen is een proactieve arbeidsmarkt-infrastructuur en leercultuur essentieel”, aldus Van Holstein. De SER spreekt zich onder meer uit voor positief stimulerende (fiscale) prikkels om te scholen en te ontwikkelen, wanneer de werknemer eigen regie wil nemen. De VCP wijst al langer op de negatieve gevolgen van fiscale beperkingen voor de leercultuur. Niet minder belangrijk is het pleidooi van de SER voor meer ruimte voor collectieve afspraken en arrangementen over van-werk-naar-werk, plaatsmaakregelingen en aanvullende sociale zekerheid. De VCP denkt dat vakorganisaties daarbij een actieve rol kunnen spelen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

MLT advies Nic

Meer besteedbaar inkomen en investeren in professionals

“De VCP vindt positief dat de SER voorstelt om de lasten op arbeid te verlagen, zodat het besteedbaar inkomen voor met name de middeninkomens toeneemt.”
Het SER-advies omvat ook een reeks aanbevelingen over investeringen in brede welvaart, publieke sector en toekomstig verdienvermogen. “De professionals in onderwijs, zorg, veiligheid en uitvoering zijn het fundament van de samenleving, daarom moeten we daarin investeren. Investeringen zijn belangrijk met het oog op werkdruk, innovatie en de grote transities van dit moment. In het ontwerpadvies is ook veel aandacht voor de ruimte van de professional”, zegt de VCP-voorzitter.

Sociaal-economisch beleid met draagvlak

“Dit zogeheten MLT-advies richt zich op de komende kabinetsperiode. Het is een samenhangend pakket waar de politiek haar voordeel mee kan doen. Een goede basis om een eind te maken aan de toenemende onzekerheid op het gebied van werk en inkomen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Raadpleging VCP-achterban

De VCP legt het ontwerpadvies positief voor aan haar leden. Komende week zal de uitkomst van de achterbanraadpleging bekend worden. De bedoeling is dat het advies daarna medio juni formeel wordt vastgesteld in de SER-Raad en daarmee draagvlak heeft. De VCP heeft meeonderhandeld over het vandaag door de SER gepresenteerde Ontwerpadvies Sociaal-economisch beleid 2021-2025, ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’.

De sociale partners vertegenwoordigd in de SER lichten het ontwerpadvies toe in onderstaande video.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws