Menu

11-12-2006
Verdeeldheid SER-advies over ontslagstelsel
Het ziet er niet naar uit dat er binnen de Sociaal-Economische Raad (SER), waar de vakcentrale MHP deel van uitmaakt, overeenstemming wordt bereikt over een nieuw ontslagstelsel. Werknemers- en werkgeversorganisaties botsen met name op de hoogte van de ontslagvergoeding. Voor de MHP was van begin af aan te praten over een modernisering van het ontslagrecht, maar dan wel over een stelsel, waarbij er evenwicht blijft bestaan tussen enerzijds een versoepeling van procedures en anderzijds de ontslagbescherming van werknemers.

Het huidige duale stelsel, waarbij de werkgever een werknemer kan ontslaan via de route van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of via de route van de kantonrechter, kan worden vereenvoudigd door nog maar één van beide routes mogelijk te maken. Als de CWI-route vervalt, de route waarbij pas kan worden ontslagen als er een ontslagvergunning is en de preventie dus gelegen is in het verkrijgen van die vergunning, is de hoogte van de ontslagvergoeding nog de enige wijze waarop de werknemer beschermd kan worden tegen onredelijk gedrag van de zijde van de werkgever. De huidige norm van de zogenaamde kantonrechterformule voor schadeloosstelling moet dan gehandhaafd blijven. Een verlaging van de vergoedingsnorm zou min of meer betekenen dat werknemers, die zich jarenlang hebben ingezet voor een werkgever, aan de leeuwen zijn overgeleverd. VNO-NCW en MKB-Nederland willen èn een snelle procedure èn een veel lagere vergoeding, waardoor het evenwicht in het ontslagstelsel volledig zoek raakt.
Voor de MHP is daarbovenop nog van belang dat werknemers, die meer verdienen dan het zogenaamde maximumdagloon (iets meer dan € 3.000 per maand), met een werkloosheidsuitkering (WW) geen 70% van het laatstverdiende loon kunnen bereiken. Een ontslagvergoeding is voor hen noodzakelijk om dit wel te kunnen bewerkstelligen. Ook moet uit die vergoeding de verdere pensioenopbouw worden gefinancierd. Dat is zeker vanaf 2008 het geval, wanneer de zogenaamde FVP-bijdrage komt te vervallen. Dit fonds betaalt voor werklozen boven de 40 jaar gedeeltelijk de voortzetting van de pensioenopbouw.

De kritiek die vaak te horen is dat de kantonrechterformule alleen gunstig is voor oudere werknemers, vindt de MHP onterecht. De MHP heeft meegewerkt aan het nieuwe WW-stelsel, dat 1 oktober jl. is ingevoerd. Daarmee zijn met name jongeren met een kort arbeidsverleden bevoordeeld en is de duur van de WW voor oudere werknemers met een lang arbeidsverleden beperkt. Ook kunnen jongeren in het algemeen makkelijker een baan vinden dan oudere werklozen. De MHP constateert dat het aannamebeleid van werkgevers nog nauwelijks is veranderd, waardoor oudere werklozen nauwelijks kans hebben op het vinden van een baan. Met andere woorden: een ontslagvergoeding moet in het algemeen oudere werknemers veel langer in hun levensonderhoud voorzien. Ook hier gaat het om een zorgvuldig evenwicht, namelijk tussen het stelsel van de WW en het ontslagrecht.
Tot slot wijst de MHP de kritiek van de hand dat het huidige ontslagstelsel contraproductief is voor de flexibiliteit op de arbeidsmarkt. In internationaal perspectief is de Nederlandse arbeidsmarkt wel degelijk flexibel te noemen. Zo hebben werkgevers veel mogelijkheden met tijdelijke contracten te werken, zoals een jaarcontract en uitzendarbeid. Het ontslagstelsel is slechts een onderdeel van het totale arbeidsrecht en kan daarom niet geïsoleerd worden vergeleken met andere landen om ons heen.

De MHP betreurt het dat werkgevers er blijkbaar alleen maar op uit zijn om voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws