Menu
Verkorting loondoorbetaling leidt tot hogere kosten en minder werkgelegenheid

In het CPB-rapport ‘Verkorting loondoorbetaling bij ziekte’ (.pdf) ziet de VCP bevestigd dat verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte niet leidt tot meer banen of lagere kosten voor werkgevers. Het stelsel met loondoorbetaling bij ziekte en Wet Verbetering Poortwachter heeft afgelopen jaren geleid tot lagere WIA-instroom en leidt tot meer prikkels voor werkgevers om te investeren in de re-integratie van zieke werknemers. Een grootscheepse stelselwijziging is wat de VCP betreft niet wenselijk. Een betere informatievoorziening en meer ondersteuning voor kleine werkgevers kunnen daarbij leiden tot verbetering.

Het CPB is door het Ministerie van SZW gevraagd met een raming te komen om te kijken naar de effecten van het verkorten van de loondoorbetaling van twee naar één jaar. Deze raming laat zien dat verkorting leidt tot 0,8 mln extra werkgeverslasten en een verslechtering van de overheidsfinanciën van 0,1 mld. Een van de genoemde argumenten om loondoorbetaling te verkorten, meer werkgelegenheid, blijkt juist niet te kloppen. Verkorting creëert juist een verlies van werkgelegenheid van ongeveer 0,3%. Dit omdat er meer personen in de WIA terechtkomen en zodoende minder beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws