Menu

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil meer aandacht voor de gevolgen van combinatiedruk bij professionals. Bij steeds meerwerknemers vervagen de grenzen tussen werk en privé, terwijl het aantal (zorg)taken toeneemt. De SER laat in zijn advies ‘Een werkende combinatie‘ zien dat werknemers niet opgewassen zijn tegen de veelheid aan taken en daardoor uitvallen. Ook voelen werknemers, ook jongeren, zich vaak opgejaagd.

De VCP herkent deze problemen bij professionals en onderschrijft de SER-aanbevelingen; zoals fiscale spaarregelingen voor verlof, onderzoek naar varianten voor betaald ouderschapsverlof, betere voorlichting, bestaande verlofmogelijkheden en het ontwikkelen van een markt voor persoonlijke dienstverlening die de combinatiedruk voor werknemers kan verminderen.

Opgejaagd gevoel ondanks welzijn
Opvallend is dat hoger opgeleiden weinig vrije tijd hebben en zich het vaakst opgejaagd voelen. Vooral de vervagende grenzen tussen werk en privé spelen een rol, evenals het gevoel continu beschikbaar te moeten zijn. Echter zij ervaren vaak wel een hoger welzijn dan andere groepen. Dit komt waarschijnlijk doordat de regelmogelijkheden, zoals thuiswerken, vaak groter zijn. Maar thuiswerken betekent in de praktijk ook vaak overwerk.

Fiscaal sparen
Voor de VCP is het van groot belang dat professionals arbeid en zorg beter kunnen combineren. Het is daarbij van belang dat zij bijvoorbeeld fiscaal kunnen sparen als er extra (mantelzorg)verlof nodig is. Echter daarbij geldt wel dat de huidige verlofregelingen bekender moeten worden. Ook de mogelijkheid om minder te kunnen werken, met name voor mannen, draagt bij aan het verminderen van de combinatiedruk en een betere verdeling van de zorgtaken tussen partners.

Betaald ouderschapsverlof
Het nader bestuderen van het ouderschapsverlof is een goede eerste stap. Belangrijk hierbij is om het verlof te concentreren in het eerste jaar, dat (gedeeltelijk) gefinancierd kan worden uit algemene middelen en waarbijer individuele niet-overdraagbare rechten komen voor vaders. Voor de VCP is een vorm van betaalde ouderschapsverlof evenals niet-overdraagbare rechten voor vaders van groot belang.

Persoonlijk dienstverlening
Een andere oplossingsrichting is het uitbesteden van diensten, via het ontwikkelen van de markt voor persoonlijke dienstverlening, bijvoorbeeld door vouchers. Dit kan de combinatiedruk van professionals verminderen. Echter van groot belang is dat ook bij deze markt fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden horen. Om dit te onderzoeken organiseert de SER op korte termijn een internationale conferentie om de kansen in deze markt te verkennen en oplossingen verder uit te werken.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws