Menu
Voorstel wettelijke definitie uniformering partnerbegrip samenwonenden bij pensioen

In een brief(.pdf) aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid een voorstel gedaan voor een wettelijke minimumdefinitie voor het partnerbegrip voor samenwonenden bij het aanvullend pensioen. Dit indien de pensioenregeling partnerpensioen aanbiedt aan samenwonenden. De VCP vindt een wettelijke minimumdefinitie een goede zaak, omdat dit ervoor kan zorgen dat mensen eenduidiger kunnen worden geïnformeerd over de vraag wanneer zij als samenwonenden wel of geen recht hebben op partnerpensioen.

Veel verschillende definities en voorwaarden leiden tot onduidelijkheid deelnemers
Op dit moment worden er door veel pensioenuitvoerders verschillende definities gehanteerd voor ongehuwd samenwonenden, waardoor men in de ene pensioenregeling een ongehuwd samenwonenden wel als partner aanmerkt en in de andere regeling niet. De Pensioenwet kent op dit moment geen wettelijke definitie. Om hier voor deelnemers meer duidelijkheid in te geven doet de Stichting van de Arbeid het voorstel voor een wettelijke minimumdefinitie.

Viertal voorwaarden – maakt heldere een eenduidige communicatie mogelijk
Deze wettelijke definitie bestaat uit 4 voorwaarden:
1. Duurzame huishouding (hetzelfde adres);
2. Geen familie in de eerste of tweede graad (zoals ouder/kind, broer/zus);
3. Er is een notariële overeenkomst;
4. De partner is aangemeld.

Door te werken met een wettelijke minimumdefinitie kan de overheid al dan niet samen met de pensioensector gezamenlijke communicatiecampagnes opzetten. Dit zodat samenwonenden in de toekomst beter weten welke voorwaarden er gelden en wat zij moeten ondernemen om er zeker van te zijn dat zij aan de voorwaarden voldoen.

Contractvrijheid sociale partners blijft behouden met minimumdefinitie
Om te voorkomen dat samenwonende deelnemers van pensioenregelingen die een ruimere partnerdefinitie kennen nadeel ondervinden, mogen sociale partners in een pensioenregeling ruimere voorwaarden stellen. Echter, in het geval er aan de bovenstaande vier voorwaarden wordt voldaan en er wordt een partnerpensioen voor samenwonenden in de regeling aangeboden dan ontstaat er ook een recht. De minimumvoorwaarden hebben tot doel rechtszekerheid te verschaffen aan samenwonende partners.Het betreft dus een wettelijke minimumdefinitie. De Stichting van de Arbeid geeft tot slot aan dat het verstandig is te bekijken of overgangsrecht noodzakelijk is.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws