Menu

Culemborg, 13 mei 2011
Pb 0513-06

Wajongeren en middengroepen de dupe van Bestuursakkoord

“Versobering van de sociale zekerheid, meer ongelijkheid in de zorg en extra lastenverzwaringen voor de middengroepen”. Dit zijn volgens MHP-bestuurder Eddy Haket de gevolgen van het Bestuursakkoord waar gemeenteraadsleden binnenkort hun oordeel over moeten vellen. De MHP raadt gemeenteraadsleden dan ook af om in te stemmen met dit onderhandelaarsakkoord tussen rijk en decentrale overheden.

De MHP heeft grote problemen met de wijze waarop het Bestuursakkoord forse bezuinigingen afschuift op Wajongeren en werknemers in sociale werkplaatsen. Het is voor de MHP onbegrijpelijk dat gemeenten de uitvoering van de door het kabinet voorgenomen taakstelling op zich nemen ten aanzien van deze kwetsbare groepen. Door de Wet werken naar vermogen worden de vooruitzichten op een baan eerder kleiner dan groter, onder meer door het ontbreken van voldoende deskundigheid bij de gemeenten.

Zorg en sociale zekerheid zijn belangrijke voorzieningen, die voor iedereen op dezelfde wijze toegankelijk moeten zijn. Door de overheveling van extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo, wordt één regeling ingeruild voor 418 verschillende regelingen. Dit leidt tot een verdere ongelijkheid in de toegang tot zorgvoorzieningen.

De forse taakstelling die de gemeenten op zich nemen, zal volgens de MHP leiden tot een extra stijging van de lokale lasten. In de praktijk worden deze vooral afgewenteld op de middengroepen, waardoor het Bestuursakkoord indirect leidt tot inkomenspolitiek.

“Dit akkoord raakt niet de decentrale overheden, maar de mensen. Gemeenten, die instemmen met dit akkoord, hebben heel wat uit te leggen aan hun inwoners”, aldus Haket.

Download de brief van de MHP naar de besturen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws