Menu
Zesde Pensioennieuwsbrief VCP: zichtbaar aan de zijlijn

Gisteren is de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ gepubliceerd. In deze zesde pensioennieuwsbrief praten we u bij over de huidige stand van zaken rond het pensioenoverleg en de positie die de VCP hierin inneemt.

Uitwerking nieuwe pensioenstelsel

De afgelopen maanden is het overleg over de verdere uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel doorgegaan. Zoals u van ons heeft vernomen, heeft de VCP daarvoor geen uitnodiging ontvangen. Steen des aanstoots was het standpunt dat de VCP deze zomer innam, door kritisch te zijn op belangrijke elementen in de uitwerking van het Pensioenakkoord zoals die toen op tafel lag. Voor minister Koolmees en de andere partijen was dit aanleiding om de VCP buiten de besprekingen te houden. Alleen de partijen die de uitwerking steunen, waren welkom.
Het was dus slikken of stikken, iets wat de VCP onverantwoord vindt gezien de belangen die er op het spel staan. Dit standpunt van de VCP is ongewijzigd: we zijn constructief, meedenkend maar ook kritisch. Met die instelling volgen we het wetgevingsproces en maken we onze standpunten kenbaar.

De afgelopen maanden hebben we informeel enkele gesprekken gevoerd met de minister. Daarnaast heeft de VCP twee weken geleden een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het laatste zogeheten bestuurlijk overleg van dit jaar over het Pensioenakkoord, met de voorzitters van de betrokken organisaties en de minister zelf. Het spreekt voor zich dat wij op die uitnodiging zijn ingegaan en dat overleg heeft vorige week dan ook plaatsgevonden. Het is positief te melden dat alle partijen daar aan tafel hebben aangegeven in gezamenlijkheid verder te willen gaan met de uitwerking. Omdat de VCP pas in dit stadium bij het wetgevingstraject betrokken wordt, is de consultatie voor ons hét moment om kritisch naar de conceptwetgeving kijken en daarover onze mening te geven.

Enkel ja zeggen tegen wat er op tafel ligt is, zonder de inhoud daarvan gedegen te wegen, is wat ons betreft geen optie. Nu de consultatiewetgeving openbaar is, zal de VCP dan ook tijdens de consultatieperiode in nauw overleg met haar vele experts vanuit de aangesloten organisaties een inhoudelijke reactie schrijven en de teksten aan de hand van de gemaakte afspraken en te bereiken doelen beoordelen en wegen.

Zichtbaarheid

De afgelopen maanden waren wij niet uitgenodigd aan de formele tafel, maar dat betekent niet dat wij hebben stilgezeten. Vanuit onze huidige positie, hoe ongebruikelijk ook, zijn we zichtbaar geweest en zijn onze standpunten wel degelijk gehoord.

Hoorzitting Tweede Kamer
Zo heeft onze secretaris, Ruud Stegers, op 4 november een bijdrage mogen leveren aan de hoorzitting in de Tweede Kamer over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Tijdens die bijeenkomst kreeg hij volop de gelegenheid om de zorgen van de VCP over de eerder geformuleerde uitwerking kenbaar te maken, met name rond de compensatie voor afschaffing van de doorsneesystematiek. Diverse politieke partijen maakten tijdens de hoorzitting kenbaar het ‘bijzonder treurig’ te vinden dat de VCP nu niet aan tafel zit. Wij nodigen u graag uit de bijdrage van Ruud Stegers aan de hoorzitting terug te kijken.

Media
Het feit dat de VCP niet meer welkom was, is ook buiten de Kamer niet onopgemerkt gebleven. De media hebben het breed opgepakt. Ook het standpunt van de VCP over de vormgeving van het ingroeipad naar het nieuwe stelsel in 2026 wordt breed gehoord. Het staat voor de VCP buiten kijf dat er goede transitieregels (transitie-FTK) moeten komen die rust geven voor pensioendeelnemers (werknemers en gepensioneerden). Het onzekere jojobeleid van de afgelopen jaren zorgt hier niet voor.

Positie

De VCP vindt en heeft ook telkens aangegeven dat verschillende onderdelen van de uitwerking van het Pensioenakkoord goed in elkaar zitten. We staan open voor constructief overleg en waar we ons kunnen laten overtuigen doen we dat ook. Het is tenslotte de inhoud die telt. Zo vinden we het nieuwe solidaire pensioencontract kansrijk, en mits goed verder uitgewerkt in de (lagere) wetgeving in overeenstemming met de doelen die destijds zijn geformuleerd. Waar het gaat om de compensatie voor afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek is dat duidelijk niet het geval. De invulling van de compensatie zoals die nu is geformuleerd lijkt bij eerste lezing helaas nog steeds minimaal en staat juist ver weg van de doelen. Deze uitkomst verrast nog steeds in negatieve zin, aangezien alle partijen in 2019 het belang van de compensatie hebben onderschreven. In de lobby hebben wij altijd ingezet op politiek draagvlak voor compensatie maar tot nu toe heeft dat geen resultaat gehad. De VCP staat nog steeds wel achter dat doel wat nu echter niet haalbaar is gebleken.

Kort samengevat is onze positie als volgt: de doelen uit het Pensioenakkoord staan als een huis en daarop zullen wij ook de aankomende wetgeving toetsen. Het nieuwe pensioenstelsel moet voor alle generaties werken.

Vervolgproces

Zoals aangegeven loopt nu het wetgevingsproces, dat in 2022 moet zijn afgerond. Het kabinet heeft in samenspraak met de overige partijen – FNV, CNV en de werkgevers – wetgeving op papier gezet, die nu openbaar is gemaakt voor een 8 weken durende consultatie. De specialisten uit de verenigingen van de VCP worden nauw betrokken bij het bepalen van onze inbreng voor deze consultatie en het traject dat daarna volgt. Gezamenlijk zullen wij kritisch beoordelen of de voorgestelde wetgeving voldoet, of deze in overeenstemming is met de doelen en of de voorstellen voldoende perspectief bieden voor alle deelnemers, zowel gepensioneerden als werkenden. De nieuwe wetgeving en de daarbij behorende toelichting vormen een omvangrijk pakket dat zorgvuldig geanalyseerd zal moeten worden. Zodra wij een onderbouwd standpunt hebben, zullen wij vanzelfsprekend met een reactie komen.
Op basis van de consultatie zullen er nog aanpassingen aan de conceptteksten volgen. Voordat deze worden ingediend bij de Kamer volgt hier nog een formele toetsing met de Stichting van de Arbeid of de doelen en de te bereiken resultaten zijn behaald. Dit is zo door alle partijen met elkaar vastgelegd in het pensioenakkoord van juni 2019.

Foto onder: VCP-bestuurder Ruud Stegers tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer

Rondetafelgesprek 4 nov 2020 Ruud Stegers met infografiek

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws