Menu

Sociale partners hebben zorgen over de overheveling van langdurige zorg van de AWBZ naar de ZVW. Deze overheveling zal tot aanzienlijke lastenverschuivingen voor werknemers en werkgevers leiden. De nominale premie die aan zorgverzekeraars moet worden betaald, zal toenemen met meer dan € 200,- per jaar extra. Sociale partners willen dat de lastenverschuiving naar de ZVW structureel wordt gecompenseerd vanuit de algemene middelen.

Uiteindelijk wordt er met de overheveling voor € 4,85 mrd. aan geld verschoven. De rekening komt volgens MHP bij de middengroepen, die hun ZVW-premie zelf moeten betalen en geen recht op zorgtoeslag hebben. Dit terwijl met de overheveling van de AWBZ naar de ZVW de lasten niet elders navenant dalen. In de brief (.pdf) van de Stichting van de Arbeid van 29 januari jl. aan de bewindspersonen van VWS wordt door werkgevers en werknemers gepleit voor handhaving van de huidige financieringssystematiek voor langdurige zorg. Dat kan via een lastendekkende, permanente rijksbijdrage voor langdurige zorg. Daarbij mag geenszins sprake zijn van afwenteling van (de groei van) deze uitgaven op de overige Zvw-uitgaven. Zowel de huidige AWBZ als de voorgestelde rijksbijdrage Zvw worden uit de algemene middelen gefinancierd. Deze oplossing pakt neutraal uit voor de overheidsfinanciën en voor de lastenverdeling over de verschillende financiers van de zorg. In de brief is geen oordeel uitgesproken over de plannen voor de langdurige zorg als zodanig.

photo credit: SalFalko

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws